Tipy pro Vs v okruhu 25 km : Lejovka (obec)

Sport | Kultura | Pamtky | Proda | Obce | Ubytovn | Restaurace | Mapa | Kulturn a sportovn akce |


bo muka, k, kaplika Kaplika - Smrov (kaplika) 1.67 km

... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel sv. Michaela - Libice (kostel) 1.89 km

Kostel byl poprvé zmiován jako farní v roce 1356. V první polovin 18. století byl pestavn v barokním stavebním slohu, ale gotické jádro zstalo zachováno. Jedná se o j... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel - ernilov (kostel) 2.63 km

... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kaple sv. Jana Ktitele - Vrava (kaple) 3.03 km

Na mst star kapliky na kiovatce silnic uprosted obce byla postavena v letech 1906-1907 nynj kaple. V jej vi byly v roce 1907 umstny dva zvony. Za prvn svtov vlky byl jeden zvon zrekvrovn. Druh zvon byl tajn sejmut obany Franti... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Katolick kostel Nalezen sv. tpna - ernilov (kostel) 3.11 km

ernilovsk katolick kostel je postaven podle pln Donata Morazziho z Chrudimi v letech 1752 a 1756. Nese nzev podle svtku Nalezen (tla) svatho tpna, kter se dve slavil 3. srpna. A do roku 1899 se toti v ernilov pou slavila v srpnu... pokraovn

pevnost, opevnn, hradby Pevnost Josefov (pevnost) 3.32 km

Pevnost Josefov byla postavena v letech 1780 a 1787 z podntu císae Josefa II. Mla slouit k ochran zemských hranic proti výbojnému Prusku. Dobývání pevností patilo tehdy k vojenské... pokraovn
Hodnocen nvtvnk: 7.0000

muzeum Mstsk muzeum - Jarom (muzeum) 3.39 km

Mstsk muzeum bylo zaloeno v roce 1883, od roku 1947 sdl ve Wenkeov dom. Jaromsk muzeum zaloen v roce 1883 pat k nejstarm v echch. Jeho vce ne plstolet historie se ovem odvjela ve znamen astho sthovn muzejn expozice a s... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel - ernilov (kostel) 3.48 km

... pokraovn

mln, hamr, technick zajmavost Josefov (vodn mln) 3.71 km

vodn mlnJosefov, p.30... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel Sv. Ji - Jasenn (kostel) 4.01 km

mskokatolick kostel je dominantou obce Jasenn.... pokraovn

muzeum eleznin muzeum vtopna - Jarom (muzeum) 4.34 km

Více ne sto let stará výtopna parních lokomotiv pipomíná pravou atmosféru doby, kdy eleznici vládla pára. Mezi exponáty najdete osm parních lokomotiv, nejstarš&i... pokraovn

pomnk, pamtnk Pomnk elezni - Jarom (pomnk) 4.37 km

Pomnk elezninch zamstnanc, kte poloili svj ivot za faistick okupace v letech 1939 1945. Pomnk se nachz nedaleko elezninho muzea.... pokraovn

bo muka, k, kaplika Kamenn k - Librantice (k) 4.41 km

Kamenný kí obklopen pltkem je umístn v blízkosti OÚ. ... pokraovn

historick budova Zkladn kola .p.119 - Librantice (budova) 4.51 km

Je to jednopatrová školní budova postavená v roce 1913 podle projektu královéhradeckého stavitele Václava Rejchla. Doklad školské architektury z poátku 20. století... pokraovn

pomnk, pamtnk Pomnk Obtem 1 svtov vlky - Librantice (pomnk) 4.69 km

Umístní: zatravná plocha u kiovatky silnic na Hradec Králové, Jarom a Tebechovice pod Orebem Nápis: MY DALI IVOTY VY DEJTE LÁSKU1914 - 1918CEJNAR JOSEF, ERNÝ JOSEF, DIVECK... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel sv. Jakuba - Jarom (kostel) 4.73 km

Kostel sv. Jakuba je na pedmst byl zaloen ve 14. stolet, pipomn se roku 1374. V 16. stolet, zejm v roce 1530 byl pozdn goticky pestavn. Roku 1670 kostel vyhoel a nsledn byl barokn upraven, pozdn gotick portly se vak dochovaly. T... pokraovn

bo muka, k, kaplika Kamenn k - Librantice (k) 4.74 km

Kamenný kí s korpusem krista je umístn na zatravné ploše v blízkosti silnice na Tebechovice. Je obehnám litinovým plotem. ... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel - bz (kostel) 4.74 km

... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel sv. Zikmunda - Krlova Lhota (kostel) 4.76 km

Kostel je výraznou dominantou okolní krajiny. Pvodn gotický kostel je pipomínán r. 1344, r. 1641 vyhoel. Souasná podoba kostela v barokním slohu pochází z r. 1771. Okolo kostela se... pokraovn

most, akvadukt, viadukt Most s kaplikou - Jarom (most) 4.77 km

Most s kaplikou, se nachz v Havlkov ulici, cca 200 metr od chrmu sv. Mikule. Historie mostu sah do 14, stolet, kdy zde byl postaven most kamenn. V pvodn gotick podob most slouil do 17. stolet, kdy byl rozen a barokn upraven. Mo... pokraovn

socha Socha sv.Jana Nepomuckho - Jarom (socha) 4.79 km

Cca 50 metr vchodn od chrmu sv. Mikule se nalz zajmav socha sv. Jana Nepomuckho. Nejedn se vak o pvodn dlo, kter pochzelo zejm z dlny Jiho Packa z obdob kolem roku 1740. Souasn replika je prac Antonna Wagner ze Dvora Krl... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Chrm sv.Mikule - Jarom (kostel) 4.8 km

Chrm sv. Mikule je nejstar stavbou ve mst, je cennou pamtkou esk lucembursk a vladislavsk gotiky. Zaloen byl potkem 14. stolet a stal se soust mstskho opevnn, dostavn byl v druh polovin 15. stolet. Do dnen podoby byl upra... pokraovn

muzeum Mstsk muzeum - Jarom (muzeum) 4.87 km

Budova mstskho muzea, dve obchodnho domu A. Wenke a syn, byla postavena v letech 1910 - 1911 podle nvrhu architekta Josefa Gora. Je pamtkov chrnna, nebo pat k vznamnm pamtkm modern evropsk architektury. Nevyhovujc a stsnn p... pokraovn

most, akvadukt, viadukt Tyrv most pes Labe - Jarom (most) 4.94 km

Tyrv most pes Labe se nachz v mst starho etzovho mostu, kter byl postaven v letech 1831 - 33, tehdy patil mezi prvn etzov mosty v Evrop. V roce 1884 byl etzov most rozebrn a nahrazen phradovou konstrukc.... pokraovn

hbitov, pohebit idovsk hbitov - Jarom (hbitov) 5.21 km

...
Navtivte virtuln hbitov.
pokraovn

rozhledna Rozhledna Libnkovice (rozhledna) 5.5 km

Poté co lípa neoekávan a nenávratn zmizela, kopec zel prázdnotou. Uvaováno, e je páním všeho obyvatelstva zdejšího, aby památné místo po znien&... pokraovn

hrad, zmek, tvrz, hradit Zmek Smiice (zmek) 5.52 km

Na mst zmku stla pvodn tvrz s hospodskmi budovami, kter se rozrostla v prbhu 16. stolet. Dnen dispozice zmku tykdl budova kolem obdlnho ndvo s hranolovm pstavkem na vchod vznikla asi u po polovin 16. stolet. Pros... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Zmeck kaple zjeven Pn - Smiice (kaple) 5.57 km

Základní kámen byl poloen roku 1699. Stavba však byla roku 1700 perušena tragickou smrtí tehdejších majitel panství, mladého šlechtického páru Jana Josefa... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel sv. Jana Ktitele - Holohlavy (kostel) 6.09 km

Kostel sv. Jana Ktitele je kulturn historickou pamtkou obce.... pokraovn

muzeum Muzeum motocykl a hraek - estajovice (muzeum) 6.09 km

Muzeum motocykl a hraek v estajovicch u Jarome nabz ke shldnut vce ne 100 eskoslovenskch motocykl. Soust muzea je tak vstava kork, panenek a hraek naich babiek, kter je umstna v pvodn dochoval spce z poloviny 19.stole... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel Navtven Panny Marie - Dolany (kaple) 6.54 km

Filiální kostel byl postaven v roce 1901. Nad vstupem se nachází vika se zvonkem. V kostele se nekonají pravidelné bohosluby. ... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kaple - estajovice (kaple) 6.56 km

Kaple u hbitova.... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel - Rohenice (kostel) 6.93 km

... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel apotol sv. Petra a Pavla - Jenkovice (kostel) 7.08 km

... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel sv. Petra a Pavla - Zaloov (kostel) 7.26 km

Nejstar zprva o farnm kostelu sv. Petra a Pavla pochz z roku 1363. Za husitskch vlek byl zcela znien. Znovu byl vystavn jezuity v r. 1725 a pifaen k Dubenci. V r. 1785 zde byla zzena fara, do jejho obvodu nleely obce Horn Dolce, K... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel - Vysok jezd (kostel) 7.54 km

... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel sv. Kateiny - esk Mezi (kostel) 7.92 km

Zhruba uprosted obce pi silnici,stoj zdaleka viditeln vkov dominanta obce - farn kostel sv. Kateiny. Prvn zmnka o plebanii (fae) pochz z roku 1352, v roce 1384 je uvdna v seznamu destk, vypsanch pro krle Vclava, ale meme se opr... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel - Tebechovice pod Orebem (kostel) 8.28 km

... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel Boho Tla - Tebechovice pod Orebem (kostel) 8.28 km

ímskokatolický kostel Boího Tla na Orebu byl postaven v roce 1835 v novobarokním slohu zásluhou národního buditele dr. Jana Theobalda Helda na míst staršího devného ... pokraovn

muzeum Muzeum betlm - Tebechovice pod Orebem (muzeum) 8.47 km

Tebechovick muzeum betlm je odbornm pracovitm specializujcm se na dokumentaci statickch a mechanickch betlm. Nabz muzem a soukromm sbratelm odborn poradenstv pi restaurovn mechanickch betlm. Muzeum vTebechovicch existuj... pokraovn

infocentrum Turistick informan centrum Tebechovice pod Orebem (infocentrum) 8.47 km

... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel - Tebechovice pod Orebem (kostel) 8.55 km

... pokraovn

lzn Lzn Velichovky (lzn) 8.59 km

Díve ne byl poloen základní kámen k lázním ve Velichovkách, byl v obci velkostatek se zámekem, který vlastnily dv sestry baronky z rodu Höpflingen - Bergendorfu. Baronky Berta... pokraovn
Hodnocen nvtvnk: 7.0000

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga kostel - Krovice (kostel) 8.68 km

... pokraovn

historick budova Hospitl Kuks (historick budova) 8.76 km

Zakladatelem zámku a špitálu František Antonín Špork (1662-1738) náleel k nejvzdlanjším osobnostem barokní doby. Po dobrozdání o léivosti pramen vybudov... pokraovn
Hodnocen nvtvnk: 7.7500

muzeum Farmaceutick muzeum - Kuks (muzeum) 8.79 km

FM vzniklo v roce 1994 jako stedisko Univerzity Karlovy v Praze - Farmaceutick fakulty v Hradci Krlov. Pevzalo historickou sbrku muzeli, knihovnu a archiv z Oddlen djin farmacie Katedry sociln a klinick farmacie s kolem vybudovat ve s... pokraovn

mln, hamr, technick zajmavost Horn Vlkovice (vodn mln) 8.83 km

vodn mlnHorn Vlkovice, p.73... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel - Vlkovice v Podkrkono (kostel) 8.84 km

... pokraovn

hrad, zmek, tvrz, hradit Zmek Velichovky (zmek) 8.85 km

Postaven nejspe po roce 1603 Hannibalem z Valdtejna, nkolikrt podstatn upraven. Dvoukdl, patrov, na hlavnm prel trojhelnkov tt s erbem.... pokraovn

mln, hamr, technick zajmavost Ble nad Orlic (vodn mln) 8.87 km

vodn mlnBle nad Orlic, p.30... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel - Velk Jesenice (kostel) 8.89 km

... pokraovn

hrad, zmek, tvrz, hradit Tvrz Velk Tebeov (tvrz) 8.89 km

Tvrz ve Velkm Tebeov vznikla asi a v polovin 16.stol., kdy tu sdlil Jan Chvalkovick. Po pipojen k nchodskmu panstv tvrz slouila jako hospodsk budova dvora. R. 1827 byl dvr zruen a tvrz byla zmnna na hostinec. Dnes je budova bval... pokraovn

muzeum Historic Car Museum - Kuks (muzeum) 8.91 km

Rodinné muzeum veterán se nachází v secesní továrn v samém stedu malebné obce Kuks. Pro milovníky historie jsou zde k vidní historická vozidla rzných znaek, m... pokraovn

muzeum Rentzovo muzeum baroknho tisku - Kuks (muzeum) 8.98 km

Provozujeme muzeum. K vidní jsou vydané knihy, grafické listy a kniní ilustrace Michaela Heinricha Rentze. ... pokraovn

hrad, zmek, tvrz, hradit Kuks (zmek) 9 km

Hospital na protjším behu Labe, si mnozí návštvníci Kuksu, pletou se zaniklým zámkem. Ten však stál naproti hospitalu a je u dávno zboen. Ve své dob to v&scar... pokraovn

socha Socha Golie - Kuks (socha) 9.02 km

Socha od Matyáše Brauna pochází z r. 1720. Pvodn pedstavovala Herkomanna, patrona nepoctivých právník. V rukou drel me a jablko s kíem, u nohou ml knihy a na sob nápis "Jure e... pokraovn

socha Socha Salvtora - Kuks (socha) 9.05 km

V roce 1858 Emanuel Max vytesal pro Kuks tuto sochu Salvatora. Socha znázoruje Krista kráejícího cestou utrpení na horu Golgot, kde byl pak ukiován. Socha je velice zdailým dílem, kdy ob... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel - Velichovky (kostel) 9.08 km

Hanibal dv ve Velichovkch postavit v roce 1616, ve slohu renesannm, kostel. Obnoven latinsk nzev nad presbytem vypovd o jeho zaloen i majiteli. esk peklad: " Za nepemoitelnho Matye II vladae nmeckho, krle eskho a uherskho... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel sv. tpna - Velk Tebeov (kostel) 9.08 km

... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel Nejsvtj Trojice - Lit (kostel) 9.17 km

Nepehldnutelnou dominantou vvodc okol je kostel Nejsvtj Trojice. Kostel v souasn podob vyrostl na mst pvodnho kostela zbudovanho Janem starm Litickm ze onova v roce 1586. V souasn dob je ve vlastnictv Obce Lit a je prohl... pokraovn

mln, hamr, technick zajmavost Stanovice (vodn mln) 9.25 km

Vodn mln s vodn elektrrnou... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel sv. Jilj - Chvalkovice (kostel) 9.38 km

Pvodn gotick kostel, zaloen Berkou z Dub, byl pestavn v letech 1690 -1694 nkladem Ferdinanda Rudolfa Dobenskho v baroknm slohu. Znovu byl obnoven v letech 1706, 1874, 1906 a 1928-1936. Kostel je jednolodn, s pravohlm presbytem, s lic... pokraovn

hrad, zmek, tvrz, hradit Zmek Chvalkovice (zmek) 9.53 km

Na skalnatm ostrohu nad koupalitm, na mst bval tvrze, stoj chvalkovick zmek. Tvrz kter se pipomn ji ve 14.stol., byla postavena z kamene a sten sroubena ze deva. Patila pnm Chvalkovic, v 15.stol. ji pevzali pni z Hustan, pa... pokraovn
Hodnocen nvtvnk: 10.0000

hrad, zmek, tvrz, hradit Vraba (zanikl hrad) 9.63 km

Na zaslennm ostrohu nad levm behem ky Hustanky, necel 1 km od stedu dnen obce Habiny, stvala tvrz. Ostroh se nazv Vraba, kdeto zbytky tvrzit nazvaj mstn obyvatel Na zmeku. Psemn zprvy o tvrzi chybj.V r. 1978 zde pro... pokraovn
Hodnocen nvtvnk: 10.0000

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel - Lochenice (kostel) 9.7 km

... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kaple - Lhota pod Hoikami (kaple) 10.3 km

Kaple stojí v jihozápadní ásti obce Lhota pod Hoikami. ... pokraovn

muzeum Muzeum Boeny Nmcov - esk Skalice (muzeum) 10.52 km

eskoskalick Mstsk muzeum bylo zaloeno roku 1902. Shromaovalo a uchovvalo pevn lokln pamtky: zbran, archivlie, nrodopisn sbrky, doklady archeologick a jin vlastivdn sbrky. Po zakoupen pozstalosti Boeny Nmcov od jej dcery... pokraovn

pevnost, opevnn, hradby Ravelin - Hradec krlov (pozstatky pevnosti) 10.52 km

Dochovan st Ravelinu se nachz za lkaskou fakultou u imkovch sad. Pi pohledu ze imkovch sad vak Ravelin viditeln nen, zde je nutno nastoupat na hlinn pevnostn val, ze kterho zbytek Ravelinu ji meme spatit. Tato st Ravelinu b... pokraovn

pevnost, opevnn, hradby Pevnostn enijn velitelstv - Hradec Krlov (pevnost) 10.54 km

Bval barokn budova enijnho editelstv byla postavena v letech 1787 - 1797. Stavbu dil enijn podplukovnk Kleindorf, kter vedl i stavbu hradeck pevnosti. Jedn se o pzemn budovu s ndvorn chodbou pi obvodu zdi uprosted, kterou se cho... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel sv. Stanislava - Sendraice (kostel) 10.55 km

Souasný kostel, který byl pvodn gotický, je dominantou obce Sendraice. Poátkem 18. století došlo k barokním úpravám. Jedná se o jednolodní stavbu s tvercovou lod&iac... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel - esk Skalice (kostel) 10.55 km

... pokraovn

hrad, zmek, tvrz, hradit Mal Skalice - esk Skalice (tvrz) 10.55 km

Tvrz vznikla ve 14. stolet, naposledy se pipomn roku 1573 jako zmek.... pokraovn

pevnost, opevnn, hradby Hradec Krlov (zbytky pevnostnho opevnn) 10.64 km

Hradec Krlov (zbytky pevnostnho opevnn) - Rozhodnutm csae Josefa II. (po roce 1765) bylo msto po vce jak 100 let mohutnou vojenskou pevnost. Samo opevnn msto vak vojensky pli neznamenalo. O tom svd porka rakouskch vojsk prusko... pokraovn
Hodnocen nvtvnk: 10.0000

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel Nanebevzet Panny Marie - Hradec Krlov (kostel) 10.83 km

Jednolodní stavba jezuitského typu s tvercovým presbytáem a postranními kaplemi, s dvojicí ví v hlavním prelí. Kostel postavil architekt C. lurago v letech 1654 - 1666. Zaí... pokraovn

historick budova esk Skalice (radnice) 10.86 km

Novogotická budova správního objektu msta pod jednotným pláštm skrývá dva dispozin samostatné domy. Doklad výstavby menšího msta v 2. pol. 19. století. ... pokraovn

drobn pamtka Marinsk sloup - Hradec Krlov (sloup) 10.9 km

Barokní, tém dvacet metr vysoký pískovcový sloup, je situován v centrální ásti Velkého námstí a tvoí jeden z jeho výrazných prvk. Souso... pokraovn

most, akvadukt, viadukt Most pes Piletick potok - Hradec Krlov (most) 10.94 km

Historicky cenn secesn most, postaven dle nvrhu architekta Sandera v r. 1911, se nachz v blzkosti hradeckch lzn. Parapet mostu probh ve dvou kivkch ke stedovmu zven v podob elipsovitho okna, konce mostnch parapet jsou zdobeny v... pokraovn

historick budova Biskupsk rezidence - Hradec Krlov (historick budova) 10.96 km

Biskupské rezidence byla vystavna na míst tí mšanských dom v letech 1709 - 1716 podle plán Giovanni Santiniho nákladem biskup královéhradecké diecéze Tobiá&... pokraovn

historick budova Radnice - Hradec Krlov (historick budova) 10.99 km

Bývalá radnice. Hlavní budova pi námstí je v pozdn barokním slohu. Postavena v roce 1742 nad gotickými sklepy. Pístavky s vemi z let 1786 - 1787. Východní kídlo do ... pokraovn

infocentrum Informan centrum Hradec Krlov (infocentrum) 10.99 km

... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kaple blahoslaven Panny Marie - Hibojedy (kaple) 11 km

Kaple blahoslavené Panny Marie je ímskokatolická kaple. Patí do farnosti Dvr Králové nad Labem. Majitelem kaple je obec Hibojedy. ... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kaple sv. Klimenta - Hradec Krlov (kaple) 11.02 km

Kaple sv. Klimenta je nkterými kronikái pokládána za jeden z nejstarších kostel nejen v Hradci Králové, ale i v echách. Hradecký kroniká P. F. Švenda, kter&yac... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel - Choustnkovo Hradit (kostel) 11.02 km

... pokraovn

muzeum Muzeum vchodnch ech - Hradec Krlov (muzeum) 11.02 km

Muzeum bylo v Hradci Krlov zaloeno v roce 1880. Pmm podntem k jeho zzen se stala zdej vstava staroitnost a pamtnost konan v lt roku 1879. Mnoho pedmt vystavench pi tto pleitosti msto postupn zakoupilo do sbrek nov bud... pokraovn

historick budova Bl v - Hradec Krlov (historick budova) 11.03 km

... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Chrm Sv. Ducha - Hradec Krlov (kostel) 11.03 km

Gotick cihlov trojlodn stavba ze druh tetiny 14. stolet. Dlouh, ptiboce uzaven presbyt s dvojic v po stranch se pipojuje k stupovitmu trojlod. Za vldy Jiho z Podbrad byl kostel obnoven a pestaven.... pokraovn

muzeum Muzeum sdlovac a zabezpeovac techniky - Hradec Krlov (muzeum) 11.04 km

Muzejn expozice sdlovac azabezpeovac techniky Sprvy eleznin dopravn cesty (SDC) pedstavuje jedinenou, iv Evrop uniktn sbrku prvk azazen sdlovac azabezpeovac techniky zobdob potk eleznice a do konce 20. stolet. Exp... pokraovn

pomnk, pamtnk Pomnk obtem I. svtov vlky - esk Skalice (pomnk) 11.06 km

Umístní: ostroh dvou ulic na tíd T.G.Masaryka Nápis: Je po všech stranách soklu. ... pokraovn

pevnost, opevnn, hradby Jezdeck kasrna - Hradec Krlov (opevnn) 11.07 km

Jezdeck kasrna, kter byla pozdji spe znma pod nzvem Orlick kasrna, byla postavena v letech 1786-1787. Jedn se o tykdlou stavbu s dvma ndvomi, kter jsou, z venku, viditeln jen z Bl ve. Fasda budovy je lenit s profilovanmi ... pokraovn

mln, hamr, technick zajmavost Novkovy gare - Hradec Krlov (technick zajmavost) 11.09 km

Novkovy gare - v Hradci Krlov veobecn znm pojem. Palc gar pro Ing. Novka byl postaven v roce 1932 dle projektu Josefa Fouka. Centrem budovy je vedena spirlov njezdn rampa o ce 6 metr, kter je sjzdn v obou smrech. Sted budo... pokraovn

historick budova Kanovnick domy - Hradec Krlov (historick budovy) 11.09 km

Kanovnické domy - jedná se o adu pvodn renesanních dom pro leny kapituly pi chrámu sv. Ducha v jeho blízkosti se nachází. Dnešní barokní podobu s bohat zdobenými ... pokraovn

most, akvadukt, viadukt Prask most - Hradec Krlov (most) 11.15 km

Jednoobloukov elezn most pes eku Labe je nejstarm silninm mostem v Hradci Krlov. Most byl postaven v roce 1910 s vyuitm krajnch pil pvodnho pevnostnho mostu. Konenou podobu mostu vtiskl architek Jan Kotra. Most byl doplnn o obl... pokraovn

muzeum Muzeum textilu UPM - esk Skalice (muzeum) 11.19 km

Muzeum textiluje jedinm eskm muzeem specializovanm na historii textiln vroby. Jeho expozice a sbrky pedstavuj jedinen soubor doklad vvoje textilnictv, zvlt textilnho tisku, v esk republice i v zahrani. Zaloeno bylo roku 1936 u... pokraovn
Hodnocen nvtvnk: 10.0000

muzeum Barunina kola - esk Skalice (muzeum) 11.19 km

Star rouben kola - Barunina kola - je soust muzea. Byla otevena pro veejnost rovn v roce 1962. Potkem osmdestch let 20. stolet byla v jejm arelu navc otevena expozice djin vlek, pedevm bitvy u esk Skalice, kterou mezi sebo... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostnice - Bohuslavice (kostnice) 11.22 km

Kostnice byla vystavna v roce 1777, k tomu museli obyvatel vesnice poskytnout, jak poznamenv obecn kniha pomoc dlnickou a dovoz staviva dovezeno bylo 287 fr.Do kostnice byly sneseny z jinho msta kosti zemelch pedk, novj kosti z vyko... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel sv. Mikule - Bohuslavice (kostel) 11.22 km

Kostel byl zaloen pravdpodobn ji v dob zaloen obce po roce 1200. Dkan Rojek v pamtech ernickch dokonce tvrdil, e podle stop objevench pi opravch v roce 1840 je bohuslavick kostel nejmn o dvst a tista let star ne kostel ern... pokraovn

hrad, zmek, tvrz, hradit Choustnkovo Hradit (zcenina hradu) 11.35 km

Nevelk pozstatky po hradu, pvodn zvanm Hradit Hemanv Choustnk, na nvr nad stejnojmennou obc, blzko Kuksu. Zaloen byl ped r. 1316 pravdpodobn na mst starho hradit, emu napovd jmno hradu. A na konci 14. stol. jej koupil H... pokraovn
Hodnocen nvtvnk: 7.0000

pomnk, pamtnk Pomnk Obtem 1. a 2.svtov vlky - Brzice (pomnk) 11.39 km

11. ledna 1931 byl místním rodákem Leskem podán návrh na výstavbu památníku obtem první svtové války, obecní zastupitelstvo tento návrh pijalo a stanovilo... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kaple - Brzice (kaple) 11.42 km

Kaple vystavná na obecní návsi roku 1764 jako památka obtem moru, kterému podlehla velká ást obyvatel obce; ke kapli byla v roce 1929 dostavna vika a od roku 1991 je na ní um&... pokraovn

kostel, kaple, katedrla, rotunda, synagoga Kostel sv. Antonna - Hradec Krlov (kostel) 11.51 km

Kostel postavený v pozdn barokní slohu hradeckým stavitelem F. Kermerem a tesaem J. Kroupou. Na míst dnešního barokního kostela stával kdysi kostel gotický, který byl stejn&ea... pokraovn

zdroj: www.KrasneCesko.cz