Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Obce, obecní části a osady v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 7140                Mapa
Záluží
 obec v okrese Litoměřice
Mnohá města a obce mají slavnou a dlouhou minulost. Mnohé obce jsou vzpomínány jen proto, že jimi někdy projela nějaká významná osobnost dějin, jiné v souvislosti s nějakou bitvou nebo jiným mordem. Taková svědectví jsou nejčastější. Místo, kde žijeme má slavnou a dlouhou minulost, min...

velký nárůst
Žalhostice
 obec v okrese Litoměřice
Obec Žalhostice vstoupila do nového roku s plány na obnovu po ničivých povodních v srpnu 2002. Hned v lednu nás ale zaskočila znovu vysoká vody, kdy pohotovostní stupěň dosáhl III. a byli jsme nuceni opět evakuovat tři rodiny. Voda dosáhla na dvacetiletou úroveň, obecní obytný dům měl ve vstupní chodbě 15 cm vody a u domku paní Čížkové chybělo 8 cm, aby se voda dostala do obytné části ( v létě v t...

obrovský nárůst
Židovice
 obec v okrese Litoměřice
Již 700 let před Kr. objevili se v naší osadě snad první Slované, táhnoucí do naší země od severu a podél Labe, jejich doba a památky nazývají se kulturou lužickou. xmapa2První písemná zmínka o Židovicích pochází z roku 1390, a to z urbáře panství rou...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Chraberce
 obec v okrese Louny
Přesně datum první zmínky o Chrabercích nelze s jistotou určit. V listině vzniklé mezi léty 1100 až 1107 se konstatuje, že Vršovec Nemoj, zavražděný roku 1088, daroval vesnici kostelu v Praze na Vyšehradě. Slovo „chrabřec" vyjadřovalo udatného muže. Chrabérce tudíž znamenaly vesnici statečných lidí. ...

střední pokles
Lišany
 obec v okrese Louny
Lišany leží 8 km východně od Žatce. Název obce lze vysvětlit dvěma způsoby: buď to byla ves Lišanů – lidí v osadě založené na lysém místě, nebo pochází z vlastního jména Lis. Nejstarší zpráva o vsi je z r. 1351. V tomto ro...

velký nárůst
Očihov
 obec v okrese Louny
Kdy vzniknul Očihov není dostatečně známo. Nynější Očihov leží na obou březích Zlatého potoka (Blšanky), ale ve směru západním u Valovského potoka, či spíše nad ním na ostrohu se dosud říká „na staré vsi“. Z tohoto vyplývá, že pravděpodobně původní ves byla tam, ale z neznámého důvodu se později (možná po požáru, moru, či vyplenění) obyvatelé přestěhovali a postavili vesnici novou, asi na místě dn...

střední pokles
Petrohrad
 obec v okrese Louny
Obec Petrohrad je složena z obcí Petrohrad, Černčice a Bílenec. Dějiny obcí jsou spjaty s majiteli hradů Petršpurk a Šprimberg (Šprymberk, německý původní název Springenberg). Petrohrad postupně vlastnili páni z Janovic(Petr z Janovic postavil hrad, po němž má obec jmé...

obrovský nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Mělnické Vtelno
 obec v okrese Mělník
Jak dokládají archeologické nálezy, okolí Mělnického Vtelna bylo pro svou příznivou polohu, úrodnou půdu a dostupné zdroje vody obydleno od starší doby kamenné (5000 před n.l.).Počínaje nejstarší, tzv. volutovou kulturou mladší doby kamenné lze též sledovat opakované osídlení libeňského návrší. Četné zdejší nálezy pocházejí i z navazujících období vypíchané keramiky (cca 2000 před n.l.) a nordické...

mírný nárůst
Spomyšl
 obec v okrese Mělník
Poloha a rozlohaObec Spomyšl se nachází v rovinatém Podřipsku, přibližně na poloviční cestě mezi městy Mělník a Kralupy n.Vlt. Patří tedy do oblasti dolního toku Vltavy a jejího soutoku s Labem, oblasti, která byla v Čechách nejdříve a nejhustěji osídlovanou již od pradávna. Celý region se nachází v teplé klimatické oblasti s nízkým výskytem srážek. Teplo a sucho spolu s vynikající kvalitou půdy v...

velký nárůst
Vraňany
 obec v okrese Mělník
Obec byla založena ve 3. - 6. století slovanským kmenem - Pšovany, kteří na zdejší území, soutok Labe a Vltavy, přišli v rámci velkého stěhování národů. V té době tedy vznikla osada muže s vranými (černými) vlasy - Vraňany (zároveň také osada stařešiny Jenše - dnešní Jenišovice a obec v Luhu - dnešní Lužec nad Vltavou). První doložená písemná zmínka o obci pochází z roku 1228, dle níž vlastnil ves...

obrovský nárůst
Ledce
 obec v okrese Mladá Boleslav
První zmínka o naší obci je z roku 1249, kde je uvedeno, že "tehdá byly Ledce statkem vladyčím". Ještě na počátku 17. století stávala v obci tvrz, která zanikla za třicetileté války. Okolo roku 1620 byla vesnice dosti rozsáhlá, vykazovala 6 statků selských a šestnáct chal...

mírný nárůst
Loukov
 obec v okrese Mladá Boleslav
Obec Loukov leží 6 km od Mnichova Hradiště na pravém břehu řeky Jizery. Ves je připomínána již v roce 1352. Zajímavostmi v obci je z let 1610 až 1612 pozdně gotickorenesanční kostel stojící na místě původního kostela datovaného od 14. století.... V roce 1819 objekt stihl požár, v roce 1836 byl obno...

střední pokles
Nepřevázka
 obec v okrese Mladá Boleslav
Katastr Nepřevázky leží na jižním úpatí Chlumu v rozmezí 209 - 349 metrů nad mořem, v České tabuli na rozhraní dvou oblastí - Severočeské a Středočeské tabule. Obec má protáhlý tvar, směřující od jihu k severu. Jižní část leží v plochém terénu, severn...

mírný nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Plazy
 obec v okrese Mladá Boleslav
Archeologické nálezy dokládají slovanské osídlení Plaz od 10. či 11. století. Pomístní název Pod tvrzí napovídá přítomnost pozdější středověké tvrze, která měla stávat na severní straně vsi. Zde byly při hloubení vodní nádrže obje...

obrovský nárůst
Prodašice
 obec v okrese Mladá Boleslav
V dobách nejstarších, kam jen známost dějepisná sahá, drženy byly Prodašice k Dětenicům. Na zboží tom měli mistři vysokého učení pražského platy, jakož praví zpráva ze 14. stol. bez určitějšího data: "Mikuláš Zaravský z Prahy magistru Václavovi z Mělníka v D...

obrovský nárůst
Předměřice nad Jizerou
 obec v okrese Mladá Boleslav
Obec Předměřice nad Jizerou leží na levém břehu řeky Jizery nedaleko spojnice měst Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Benátky nad Jizerou - Mladá Boleslav. Obec se skládá ze dvou částí - Předměřice nad Jizerou a Kačov. Historicky plnily Předměřice nad Jizerou s filiálním kostelem a školou vyš&scaro...

obrovský nárůst
Rohatsko
 obec v okrese Mladá Boleslav
Proč se jmenuje Rohatsko tak, jak se jmenuje? Jakýsi zeman (či lokátor) se určitě jmenoval Rohatec nebo Rohata a byl příslušníkem nižší šlechty. Ten se nepochybně stal majitelem reality (=vsi). Ovšem nějakým řízením osudu, například počinem,válečnou událostí, infekční chorobou „jeho“ ves dočasně zanikla. Po čase byla obnovena, ale říkalo se jí po zakladateli s příponou –sko, značící ještě zpustlo...

mírný pokles
Rokytá
 obec v okrese Mladá Boleslav
Obec Rokytá vznikla pravděpodobně během kolonizace ve 13. století prováděné podle německého práva na zvířetickém panství, přičemž stála na hranici s panstvím klášter Hradiště. Iniciátorem založení byl zakladatel Zvířetic Zdislav z Lemberka, poté zdědil severní část panství včetně Rokyty jeho syn Hešek ze Zvířetic. Po zničení kláštera husity v roce 1420 připadla Rokyta k panství Kuřivody, které zís...

obrovský nárůst
Semčice
 obec v okrese Mladá Boleslav
Obec Semčice vznikla ještě dávno před tím, než se zmiňuje dochovaný zápis o Semčicích. Vývoj obce je podobný vývoji všech ostatních obcí a měst a obcí ve zdejším rajonu. Lze se domnívat, že již tehdy bývaly v Semčicích dva dvory Vladyčí. Z rodu těchto Vladyk se uvádí k roku 1318 Zdeněk ze Semčic. Na Osenicích seděl roku 1357 Petr ze Semčic, jenž spolu s Kunešem, synem Jiříka z Ohnišťan, Slaviborem...

střední pokles
Sudoměř
 obec v okrese Mladá Boleslav
Sudoměř (obec) Obec Sudoměř starobylá osada, jejíž historie ještě do doby předhistorické sahá, vystavěná na ostrohu, který svými příkrými skalnatými stráněmi spadá do Skalského dolu. Samotné Sudoměři vévodí kostel slohu barokního ,,Nanebevzetí Panny Marie" s hřbitovem, který byl postaven v roce 1773. Náves je ve tvaru staročeské okrouhlice, jsou zde soustředěny všechny významné rodinné statky a nalézá se zde i r...

mírný nárůst
Všejany
 obec v okrese Mladá Boleslav
Obec leží v poměrně úrodné krajině Polabské nížiny. S městy Nymburk a Mladá Boleslav ji spojujepohled na obec významná železniční trať. Ministrem vnitra byla Výnosem ze dne 23. června 1923 pojmenována VŠEJANY. Dominantou dnešních Všejan je kostel sv. Jana Křtitele, který byl postaven z...

obrovský nárůst
Bečov
 obec v okrese Most
Osada pod vrchy Českého středohoří se v písemných pramenech objevuje poprvé roku 1327 a od druhé poloviny téhož století je doložena jako farní ves. Románské pozůstatky zachované v dnešním barokním kostele ovšem dovolují posunout dobu založení Bečova hlouběji do minulosti....

mírný nárůst
Braňany
 obec v okrese Most
Braňany jsou v historických písemných pramenech poprvé připomenuty údajně v roce 1239 v přídomku šlechtice – „Wolzik de Brani“. V roce 1281 je zmiňován jistý Čáslav z Bran. Na počátku 14. století je Jindřich z Brany uváděn jak rytíř pánů z Riesenburka (z Oseka). Z odborné literatury vyplývá, že existuje jednoznačný rozpor, zda v roce 1239 připomenutý „Wolzik de Brani“ užívá přídomek skutečně po vs...

obrovský nárůst
Kramolna
 obec v okrese Náchod
Dnešní obec Kramolna je tvořena třemi částmi, které měly odlišný historický počátek. Nejstarší písemná zmínka je o části Trubějov, která je z roku 1402. Kdysi samostatná ves Kramolna patřila v minulosti k Náchodskému panství a nejstarší písemn&...

obrovský nárůst
Mezilesí
 obec v okrese Náchod
Ves MEZILESÍ je v písemných pramenech poprvé zmiňována k 30. srpnu 1403. Tímto dnem je datováno zřízení nového oltáře na paměť zesnulého pana Beneše Silného z Dubé v náchodském kostele sv. Vavřince, přičemž existence tohoto nového záduší měla bý...

mírný nárůst
Říkov
 obec v okrese Náchod
Říkov (obec)  Obec Říkov se nachází v jihozápadní části okresu Náchod asi 2 km od České Skalice, v základním povodí řeky Úpy, v nadmořské výšce 270-300 m. První historická zmínka o obci je z roku 1366. V současné době má obec 170 obyvatel. Převládá zde...

velký nárůst
Bílov
 obec v okrese Nový Jičín
Přes nedostatek tekoucí vody, bylo toto místo osídleno již ve velmi dávných dobách. Z různých míst katastru obce pocházejí nálezy z mladší doby kamenné (hlíněná cívka, broušené a štípané kamenné nástroje). Snad už koncem 12. stole...

velký nárůst
Heřmánky
 obec v okrese Nový Jičín
Heřmánky jsou malebnou vesničkou, která se nachází v krásném prostředí Oderských vrchů, na břehu řeky Odry. První písemná zmínka sahá do až do roku 1362. Obec od samotného vzniku, patřila pod Oderské panství. Mezi nejvýznamnější památky obce patří po...

velký nárůst
Petřvald
 obec v okrese Nový Jičín
Petřvald (obec) Založení obce kladou historikové do doby první biskupské kolonizace koncem 13. a počátkem 14. století. Domnívají se, že Petřvald byl založen Petrem, synem Heroldovým, který je jmenován v listině "Instrumentum testamenti episcopi Brenonis" z roku 1267. Je možné, že se obec původně jmenovala Petrovice (Petrowicz), ...

velký nárůst
Dymokury
 obec v okrese Nymburk
Archeologické nálezy dokazují, že krajina byla osídlena již v době pravěku. Nálezy z mladší doby kamenné a keltské kostrové hroby z 5. až 3. století před n. l. dokumentují staré osídlení místa. Písemně jsou Dymokury zmíněny roku 1249, kd...

velký nárůst
Kněžice
 obec v okrese Nymburk
Původně stála na zeměpanských pozemcích, odtud pochází i jejich jméno – Kněžice, ves lidí knězových = knížete. V roce 1295 je znám Zdeslav z Kněžic, vznikla zde i tvrz, na které sídlila drobná šlechta (Mikeš, Přech, Oldřich, Zbyněk z K.). Přímo pod tvrzí ve vesnici byl zal...

obrovský nárůst
Kněžičky
 obec v okrese Nymburk
Starobylá osada Kněžičky připomíná se r. 1391, kdy byla sídlem Ivana. Do roku 1410 sídlel v Kněžičkách Zikmund z Kněžiček. Poblíž vedla stará obchodní cesta, důležitá stezka zemská kladsko-polská, později královská či slezská, jež vedla od Prahy přes Brandýs, Lysou, Kos...

obrovský nárůst
Libice nad Cidlinou
 obec v okrese Nymburk
Dějiny obce Libice nad Cidlinou sahají do dávné minulosti. Za nejdůležitější období historici považuji druhou polovinu 10. století, kdy na Libici sídlil knížecí rod Slavníkovců. Násilná likvidace celého rodu, vypálení hradiska jsou neznámějšími událostmi z d...

střední pokles
Velenice
 obec v okrese Nymburk
Velenice jsou starou českou osadou s názvem odvozeným od Velena, což byl pastýř. Nejstarší písemná zmínka o Velenicích zní: "Král Václav II. daroval roku 1305 ves Velenice a 12,5 lánu polí v Podmoklech na královském panství Poděbradském v náhradu za odejmut&ea...

obrovský nárůst
Vrbice
 obec v okrese Nymburk
Na svahu návrší, které lemuje na severozápadě žírné Polabí, rozkládá se obec Vrbice. S návrší, Vinného Vrchu, kde vysoký chrám obzírá celý kraj, otvírá se rozhled v daleké okolí.Stavení stojí ve dvou řadách po svahu ...

střední pokles
Zbožíčko
 obec v okrese Nymburk
První písemná zpráva pochází z roku 1410. Na území žije 207 obyvatel. ...

obrovský nárůst
Babice
 obec v okrese Olomouc
Babice jsou vesnicí velmi starou, původně byly součástí šternberského panství. Poprvé se připomínají již v roce 1228. Farní kostel zde stál již v roce 1339. Roku 1405 darovala Anna (vdova po Petru z Kravař) Babice i s přilehlými obcemi augustiniánskému klášteru ve Šternberku, k ...

střední pokles
Svésedlice
 obec v okrese Olomouc
Obec Svésedlice leží 12 km východně od města Olomouce, v nadmořské výšce okolo 280 m. Ve středu návsi stojí kaple, která tvoří prostorovou dominantu. Zástavba zemědělských usedlostí má charakteristický ráz hanáckého osídlení. Obcí proték&aacut...

obrovský nárůst
Holasovice
 obec v okrese Opava
První písemná zpráva pochází z roku 1131.  Na území žije 1385 obyvatel....

obrovský nárůst

    Strana: 1, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, max - 179,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)