Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Architektonické zajímavosti v okresu Strakonice

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 86                Mapa
Brána - Předslavice
 zajímavost v okrese Strakonice
Brána u čp. 18 je situována na východní straně návsi, mírně zastrčená do širší soudky, zprava přiléhá vyšší dům, vlevo na ní navazuje nižší ohradní zeď usedlosti. Jedná se o jednu z nejlepších prací Jakuba Bursy z Vlachova Březí z...

velký nárůst
Brána - Předslavice
 zajímavost v okrese Strakonice
Brána u čp. 4 je situována na západní straně návsi. Předmětem památkové ochrany je krátká ohradní zeď se štítem s bránou a brankou, tvořící jeden architektonicky pojatý celek. Úsek ohradní zdi s bránou a brankou je umístěn mezi obytným stavením...

velký pokles
Dům - Kloub
 dům v okrese Strakonice
Na severní straně návsi se nachází výměnek čp. 23, který byl pravděpodobně součástí usedlosti čp. 3. Výměnek má prostý trojúhelný štít datovaný do roku 1848. Areál je tvořen vlastním domem (výměnkem) s navazující klenutou bránou. ...

velký pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Dvůr Anín - Lnáře
 sýpka v okrese Strakonice
Dvůr Anín - Lnáře (sýpka) Špýchar v areálu hospodářského dvora Anín dokládá podobu a funkci hospodářského objektu. Jedná se o dobře dochovanou sýpku v areálu hospodářských budov ze druhé poloviny 19. století. Budova sýpky s historizujícími hrázděnými fasádami se ...

obrovský nárůst
Dvůr Na Lázni č.p.41 - Chelčice
 areál v okrese Strakonice
Usedlost Na Lázni je uzavřený soubor budov s velkou vjezdovou branou a barokními štíty. Nedaleko ní stojí kaple sv. Máří Magdalény. Kaple dala vznik zmíněnému hospodářskému dvoru - malým lázním. V průběhu 18. století se počet poutí zvýšil a láz...

velký nárůst
Fara - Katovice
 zajímavost v okrese Strakonice
Farní budova s hladkým selskobarokním štítem a hospodářskými klenutými budovami je datována do první poloviny 19. století. Cenný interiér včetně klenutých prostor a historických konstrukcí. Fara včetně hospodářských budov je zachycena na stabilním katastru z roku 1...

obrovský nárůst
Fara - Kraselov
 zajímavost v okrese Strakonice
V centru obce Kraselov, vedle kostela sv. Vavřince, se nachází fara čp. 7 s hospodářským zázemím. Fara s kostelem tvoří cenný architektonický a urbanistický prvek v obci. Areál fary tvoří vlastní farní budova, severně pak od ní stodola a západním směrem kolny. Farní budo...

stgnace
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Fara - Předslavice
 fara v okrese Strakonice
Na jižním okraji obce Předslavice je situován areál fary. Fara se nachází západním směrem od kostela Nejsvětější Trojice a sv. Václava, který je rovněž nemovitou kulturní památkou. Areál tvoří vlastní budova fary na jihu a hospodářské budovy na severu, které jsou v...

mírný pokles
Fara - Záboří
 fara v okrese Strakonice
Při západním okraji vsi Záboří se nachází areál fary s hospodářským zázemím. Patrová barokní budova fary je datována do roku 1728. Farní budova se nachází v areálu hospodářského dvora, kde na SZ straně se nachází stodola a na JV straně bý...

mírný pokles
Fara čp.1 - Volenice
 zajímavost v okrese Strakonice
V centru obce Volenice se nachází areál fary, který je tvořen vlastní budovou fary a hospodářským zázemí (stáje, sýpka, kolna, stodola). Fara stojí na SZ od kostela sv. Petra a Pavla. Areál je tvořen budovou fary na jihu, hospodářskými budovami na SZ straně - stáje, kolna, stodola. Na ...

střední pokles
Hrad - hrádek Křikava - Černívsko
 zřícenina v okrese Strakonice
Hrad Křikava se připomíná poprvé v r. 1357 jako majetek rytíře Huga z Dornštejna. Až do r. 1367 jej měl ve společném držení s bratry Kolomanem, Buzkem a Přibyslavem. V r. 1399 se připomínají Přibek a Jindřich z Křikavy. R. 1402 byl hrad přepaden zbojníky. Jindřich svůj majetek v Prácheňsku r. 1418 prodal a uchýli...

mírný pokles
Kontribuční sýpka - Štěchovice
 zajímavost v okrese Strakonice
Ve středu obce Štěchovice, na návsi, se nachází samostatně stojící patrová kontribuční sýpka na vyvýšeném místě. Sýpka se nachází na obdélném půdorysu a je zastřešena polovalbovou střechou krytou pálenou bobrovkovou krytinou. Vstupní průčelí je...

velký nárůst
Městská spořitelna - Strakonice
 zajímavost v okrese Strakonice
Městská spořitelna - Strakonice (zajímavost) Na místě dnešní spořitelny stál Hrbkův rokokový dům, kde se narodil Josef Šmidinger, zakladatel knihovny ve Strakonicích. V roce 1905 byl však starý dům zbourán a na jeho místě byla vybudována v secesně novorenesančním slohu spořitelna. Nejprve zde byla městská, poté státní a ny...

velký pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Měšťanský dům - Blatná
 zajímavost v okrese Strakonice
Měšťanský dům čp. 107 se nachází uprostřed města Blatná na náměstí Míru a tvoří velmi významný urbanistický a architektonický prvek v sídelní struktuře města. Dům se staršími základy byl po požáru města roku 1834 klasicistně přestavěn. Dům reprezentuje typick&yacu...

střední pokles
Renesanční štítové průčelí - Řepice
 zajímavost v okrese Strakonice
Renesanční štítové průčelí je cenným dokladem a hodnotným příkladem renesanční architektury panských dvorů z pol. 16. století, který významně zhodnocuje své prostředí. Průčelí se zajímavě a netradičně pojednaným štítem je orientováno k místn&ia...

mírný pokles
Sirotčinec - Strakonice
 zajímavost v okrese Strakonice
Jedná se o slohově čistou secesní stavbu z roku 1911 - 1913, která je významným příkladem zdravotnické architektury a je zajímavá nejen svým provedením, ale i výtvarnou kvalitou. Budova sirotčince se secesními fasádami se dochovala v téměř intaktním stavu z doby její výst...

střední pokles
Špýchar - Pracejovice
 zajímavost v okrese Strakonice
Architektonicky a konstrukčně hodnotná budova sýpky se zachovalými střílnovými otvory v jednotlivých patrech byla postavena pravděpodobně již v 18. století. Sýpka má cenné interiéry včetně konstrukcí (trámové stropy, klenby). Patrová sýpka se nachází v jižní č&aac...

obrovský nárůst
Stodola - Štěchovice
 zajímavost v okrese Strakonice
Bývalá zemědělská usedlost čp. 40 je situována ve svahu v severní části obce u cesty, napojující se na hlavní silnici Katovice – Sušice. Jedná se o areál třístranné usedlosti kolem nepravidelného dvora. Památkově chráněna je pouze stodola situovaná vlevo od br&aacut...

mírný pokles
Sýpka - Chelčice
 budova v okrese Strakonice
Sýpka zřejmě stojí na místě bývalé tvrze, která byl zbořena v roce 1489. Okna ve tvaru klíčových střílen jsou typem ze 16. století, tudíž se dá předpokládat, že sýpka je datována do 16. století. V 18. století byla sýpky barokně přestavěna. Sýpka je situován...

velký pokles
Sýpka - Ohrazenice
 zajímavost v okrese Strakonice
Dvoupatrová sýpka je situována na obdélném půdorysu, je zastřešena sedlovou střechou s pálenou bobrovkovou krytinou a nachází se na severním okraji obce Ohrazenice u Tažovic. Sýpka je situována v intravilánu obce. Sýpka je orientována vstupním podélným průčelím k S...

mírný pokles
Tvrziště Hrádek - Bělčice
 zajímavost v okrese Strakonice
Tvrziště na Slepičí hoře je pozůstatkem sídla vladyckého rodu pánů z Bělčic, které bylo založeno před polovinou 13. století. Zachovalo se z něj vyvýšené jádro s dvojicí valů a příkopem. Tvrz byla opuštěna na přelomu 15. a 16. století. Bělčické tvrziště leží v nadmořsk&ea...

střední pokles
Venkovská usedlost č.p.1 - Nahořany
 usedlost v okrese Strakonice
V jihovýchodním koutu návsi se nachází uzavřená usedlost z první poloviny 19. století. Dům má prostý trojúhelný štít, naproti sýpka s trojúhelným štítem s větracími porůduchy, mezi klenutá brána završená bohatě tvarovaným &...

velký pokles
Venkovská usedlost č.p.12 - Kloub
 usedlost v okrese Strakonice
Usedlost je datována do první poloviny 19. století. Radikální přestavba obytného stavení ve druhé polovině 20. století. Areál usedlosti čp. 12 se nachází ve středu obce, na návsi, na její západní straně. Usedlost byla radikálně zmodernizována, zejména obytné...

střední pokles
Venkovská usedlost č.p.16 - Kváskovice
 usedlost v okrese Strakonice
Usedlost nepravidelného tvaru z první poloviny 19. století je tvořena obytným domem s jednoducým trojúhelným štítem, špýcharem s volutovým štítem a mladšími hospodářskými budovami - chlévy, kolna, stodola. ...

velký nárůst
Venkovská usedlost č.p.16 - Nahořany
 usedlost v okrese Strakonice
Dům usedlosti má křídlový štít s nenáročnou štukovou výzdobou datovaný do první poloviny 19. století. Nahořany představují zcela jedinečný soubor zděné jihočeské lidové architektury, která byla v roce 1995 prohlášena Vesnickou památkovou rezervací. R...

velký nárůst
Venkovská usedlost č.p.17 - Číčenice
 usedlost v okrese Strakonice
Číčenická usedlost čp. 17 je v rámci svého umístění na okraji vesnice urbanisticky významná, neboť je organickou součástí souvisle dochované, pohledově výrazně exponované, souvislé řady venkovských usedlostí rozložených při silnici na Záboří. Jedná se o ucel...

velký nárůst
Venkovská usedlost č.p.17 - Nahořany
 usedlost v okrese Strakonice
Na východní straně návsi je usedlost z první poloviny 19. století, s úpravami na konci 19. století. Dům i sýpka mají jednoduché trojúhelné štíty, mezi klenutá brána vrcholící tvarovaným nástavcem s kapličkovou nikou. Cenné interiéry včetně kons...

velký pokles
Venkovská usedlost čp.17 se špýcharem a s jednoduchou vstupní bránou se nachází proti kapličce na severní straně návsi v obci Strunkovice nad Volyňkou. Zemědělská usedlost, sloužící rekreaci, se dochovala patrně bez větších rušivých zásahů. Obytné a hospodářsk...

střední pokles
Venkovská usedlost č.p.18 - Štěkeň
 usedlost v okrese Strakonice
Ve středu obce Štěkeň je situována venkovská usedlost čp. 18. Areál se nachází podél středové komunikace, na její severní straně. Areá je tvořen obytným stavením s navazujícími chlévy a kolnou na západní straně, stodolou na severu a sýpkou, v těsné blí...

střední pokles
Venkovská usedlost čp.18 se nachází proti kapličce na severní straně návsi v obci Strunkovice nad Volyňkou. Rozlehlá, kdysi významná zemědělská usedlost čp.18 vytváří strukturu historické zástavby, je nedílnou součástí návsi, dokumentuje způsob života a hospodaření z...

velký nárůst
Venkovská usedlost č.p.19 - Nišovice
 usedlost v okrese Strakonice
Venkovská usedlost čp. 19 je situována v jižní části intravilánu obce, v postraní uličce vedoucí na rozlehlou středovou náves obce. Štít obytného stavení a špýcharu je orientován k severu, do blízké návsi. Areál usedlosti je dnes tvořen patrovým obytný...

velký nárůst
Venkovská usedlost č.p.20 - Kloub
 usedlost v okrese Strakonice
K nejlépe dochovaným usedlostem v obci patří usedlost čp. 20 na východní straně návsi. Usedlost se nachází na území vesnické památkové zóny Kloub. Areál je významným urbanistickým prvkem. Areál je tvořen obytným stavením na severu a na jihu šp&...

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.25 - Štěkeň
 usedlost v okrese Strakonice
Usedlost je datována do první poloviny 19. století. Průčelí jsou slohově čistě ztvárněna, liší se od většiny staveb ve stylu tzv. rustikálního baroka. Nachází se východně od návsi, ve svahu, podél středové komunikace, na její severní straně. Na západní stran...

velký nárůst
Venkovská usedlost č.p.3 - Kloub
 usedlost v okrese Strakonice
Usedlost je datována do první poloviny 19. století. Obytné stavení do roku 1843, sýpka do roku 1840. Hospodářské budovy mladší. Usedlost čp. 3 se nachází na severní straně návsi v obci Kloub. Součástí usedlosti býval i výměnek čp. 23, který je dnes samostatn&yacut...

střední nárůst
Venkovská usedlost č.p.31 - Truskovice
 usedlost v okrese Strakonice
Areál tradiční jihočeské usedlosti ze 2. poloviny 19. století s obytným domem, předsazeným špýcharem a hospodářskými objekty. Špýchar i dům mají pozdní selskobarokní štít datovaný rokem 1880, brána má volutový štítový násta...

střední pokles
Venkovská usedlost č.p.37 - Chelčice
 usedlost v okrese Strakonice
Venkovská usedlost čp.37 se špýcharem a s jednoduchou vstupní bránou se nachází v severovýchodní části obce Chelčice vlevo u místní komunikace z Vodňan na Truskovice. Jednoštítová zděná zemědělská usedlost má uzavřený půdorys s levostranným obytným a ...

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.4 - Miloňovice
 usedlost v okrese Strakonice
Areál usedlosti čp. 4 se nachází ve středu obce Miloňovice a štítové vstupní průčelí s branou je orientováno do návsi, k jihozápadu. Usedlost (bývalý hostinec) patří k nejzajímavějším stavbám lidového stavitelství na Strakonicku a patří k několika m&a...

střední nárůst
Venkovská usedlost č.p.47 - Drahonice
 usedlost v okrese Strakonice
Areál je organickou součástí urbanistické skladby východního příjezdu do obce. V pravé části dvora při silnici stojí obytné stavení, s dvouosým průčelím. V pravé části dvora při silnici stojí obytné stavení, na ně při západní hranici pozemku navazuj&i...

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.7 - Kváskovice
 usedlost v okrese Strakonice
V Kváskovicích se dochoval mimořádně hodnotný a ucelený soubor lidové architektury, typický pro oblast středního Podšumaví. Předmětná usedlost představuje velmi vzácně dochovaný dům špýcharového typu, který se nachází v intravilánu obce a je cenným pr...

mírný pokles

    Strana: 1, 2, 3, max - 3,      Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)