Vyhledávání lokalit (cílů)


Obce, obecní části a osady v okresu Praha-východ


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 1-20 z 123 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Babice
 obec v okrese Praha-východ

Babice se nachází ve Středočeském kraji v okrese Praha - východ uprostřed nádherné přírody v nadmořské výšce 384 metrů nad mořem a žije zde asi 429 obyvatel. Nejstarší historie obce není doposud zcela přesně známa. Od roku 1312 až do husitské revoluce byli pány Uhříněvsi a tedy i Babic johanité z komendy u Panny Marie na Malé straně v Praze . Další písemná zmínka o Babicích pochází z roku 1381. Místní správa se nevyvíjela , což dokládá i absence jakéhokoliv vrchnostenského sídla. Vždy náležely ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Baštěk
 část obce v okrese Praha-východ
bez fotografie

Při datu první zmínky (1396) je v místě uváděna již ves. Proto je možno se domnívat, že Baštěk byl založen již v období kolem poloviny 14. století. Právě roku 1396 proběhla směna bašteckého zboží mezi Alešem Škopkem z Dubé a klášterem na pražském Karlově. Po roce 1412 se zde majitelsky zapisoval Václav Baštěcký z Lerojid a zdejšího predikátu užíval i pozdější majitel Vilém Lučanský z Lužné. V roce 1581 získali ves Hochhazlerové z Hochhauzu. Ves patřila mimo dříve uvedené majitele převážně pražsk...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Bašť
 obec v okrese Praha-východ

Archeologické nálezy v obci a jejím těsném okolí prokázaly prvotní osídlení v období kolem 2. století př.n.l. Dalšími průzkumy zde bylo zjištěno několik větších hrobních komplexů pocházejících z přelomu tisíciletí. Toto pohřebiště bylo využíváno slovanskými kmeny od roku 900 do 1000. Některé tyto pohřby již nesly křesťanské symboly. Nedlouho po té je zde též písemně doložena ves Bašt. První zmínky udávají rok 1088 a 1130, kdy se jako zdejší majitel uvádí klášter na Vyšehradě v Praze. Dalšími maj...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
53 %
obrovský nárůst
Borek
 obec v okrese Praha-východ

Obec Borek byla založena v roce 1777 v meandru řeky Labe, na jejím pravém břehu, cca 5 km od Staré Boleslavi. Od svého založení vždy spádovala k blízkému dvojměstí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Tato spádovost zůstala zachována i po roce 1960, kdy byl zrušen okres Brandýs, a obec Borek byla správně a územně přiřazena do okresu Mělník.Dnes je obec Borek vyhled&aacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Bořanovice
 obec v okrese Praha-východ
bez fotografie

Ves je prvně uváděna ve zfalšované listině krále Přemysla Otakara I., který zdejší statky přenechává klášteru sv. Jiří z pražských Hradčan. Klášterní majetek však byl poměrně často zastavován a tak se zdejší majitelé poměrně často střídali. Někdy kolem poloviny 16. století zakoupili ves páni z Bytíšky, kteří později užívali zdejšího přízviska. Tito majitelé jsou významní především tím, že spojili Bořanovice s Pakoměřicemi. Na počátku 17. století se zde rychle vystřídali páni z Lidlova, Smolíkové...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Brázdim
 obec v okrese Praha-východ

Počátky obce Brázdim První historická zmínka o Brázdimě je z roku 1052 v základní listině Kapitoly Boleslavské. Jméno je však zkomoleno na "Prisnin". Už tehdy to byly dvě tvrze s několika chalupami: Velký Brázdim a Malý Brázdim (Brázdimec, Brázdimek, později po roce 1777 Starý Brázdim). Nový Brázdim byl založen mnohem později, až roku 1777. Ve...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Brník
 osada v okrese Praha-východ
bez fotografie

Původní osada Brník byla rozdělena na dvě části, jedna náležela k obci Olešecké a druhá k obci Dobropolské. Olešecká část obce měla svůj obecní majetek, starala se o své chudé příslušníky a volila si místní zastupitelstvo. Po převratu roku 1919 na žádost občanů obou částí vznikla samostatná obec Brník....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Brnky
 osada v okrese Praha-východ
bez fotografie

V datu první zmínky, tj. v roce 1227, je ves udávána v majetcích kláštera sv. Jiří v Praze na Hradčanech a později klášteru sv. Markéty na Břevnově.. Kolem roku 1420 je ves převedena do majetků starého Města pražského odkud je roku 1547 zkonfiskována a novým majitelem se stal Jan Kalenický z Kalenic. Ještě před koncem 16. století se ves dostala do majetků Kunrátu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Bulánka
 osada v okrese Praha-východ
bez fotografie

Obec Bulánka vznikla na konci 18. století na knížecích pozemcích, kde před tím stávala hájovna a dílem na pozemcích obecních náležejících k Olešce. Během 19. století se původní osada bez plánů a stavební linie rozrostla o mnoho nových domů, čímž získala méně vkusně uspořádaný vzhled....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Březí
 obec v okrese Praha-východ

Malebná obec na okraji Prahy cca 20 km na východ, lesy, rybníky rozšířená chatová oblast.  Rozloha  520 ha, počet obyvatel trvale žijících  310, počet rodinných domků  129, počet chat  130. rvní zmínky o vzniku obce se datují kolem roku 1300 pod prvním názvem Bříza. Podle dochovaných listin měla obec Břez&iacu...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Císařská Kuchyně
 městská část v okrese Praha-východ
bez fotografie

Obec ležící u silnice z Čelákovic do Přerova nad Labem byla v minulosti osídlena slovanskými kmeny, které nám v období kolem 8. století n.l. zanechaly své památky v nedaleké pískovně. Amatérské sběry potvrdili přítomnost slovanských obyvatel na tomto katastru již v 7. století, ale je možné, že tyto nálezy sem byly přeneseny a tak necháváme prostor pro další odborný archeologický průzkum....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Dobročovice
 obec v okrese Praha-východ

Dobročovice (pův. Dobrossowicz),  patřily v roce 1394, kdy se poprvé připomínají,  Janovi z Dobročovic. V roce 1403 byl vlastníkem zdejší tvrze, poplužního dvora a Dobročovic pražský měšťan Martin Rotlev z Koloděj, od něhož je odkoupil Petr z Myšlína (+1406). Před rokem 1415 získal dobročovickou tvrz Bohuslav, syn prokopa z Prahy, předek rodu Horňateckých z Dobročovic. V roce 1415 prodal Bohusl...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Dobřejovice
 obec v okrese Praha-východ
bez fotografie

Některé archeologické nálezy z katastru obce svědčí o osídlení již v době bronzové. Nálezy však byly ztraceny a není možno přesněji určit období, kdy došlo k prvotnímu osídlení obce. Při datu první zmínky a tedy i v roce 1309 patřila ves vladykům z Dobřejovic, ale již ke konci tohoto století se zdejšími držiteli stali páni z Klučova. Následn&...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Doubek
 obec v okrese Praha-východ
bez fotografie

Oblast obce Doubku patřila pod správu Karlovy univerzity a vznikla pravděpodobně někdy kolem r. 1350. V průběhu staletí byla vesnice zahrnuta mezi vlastnictví Lichtenštejnů, jejichž jedna větev sídlila v  nedalekém Škvorci. Farností Doubek vždy spadal pod blízký Hradešín, kde je dosud používán k bohoslužbám krásný kostelík sv.Jiří ze...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Dřevčice
 obec v okrese Praha-východ
bez fotografie

Archeologické průzkumy a nálezy v katastru obce a jejím těsném okolí prokázaly trvalejší osídlení již v mladší době kamenné. Osídlení trvalo i v době mezi 8. a 5. stoletím tedy v časové éře označované za dobu halštatskou. Od této doby byla lokalita téměř nepřetržitě osídlena až do 1. století př.n.l. ze kterého se zde nalezlo sídliště keltských a germánských kmenů. V dalším období až do 10. století se zde nepodařilo osídlení prokázat a tak se spoléhejme na průzkumy, které zde odhalily pohřebiště ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Dřísy
 obec v okrese Praha-východ

Obec Dřísy byla podle archeologických nálezů založena již v období prvních Přemyslovců na původně knížecí půdě.První písemná zpráva pochází z roku 1052, kdy byla darována Knížetem Břetislavem I. kapitule Boleslavské, čímž se stala poddanskou vsí. Již v této listině je zdůrazněna i vinice na vrchu Cecemín.Velký význam pro dějiny Dřís mě...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Čenětice
 osada v okrese Praha-východ
bez fotografie

Osada na východní hranici okresu, pod lesem Okrouhlíkem, na pravém břehu potoka Olešky. Osada Čenětice "Csanatih" se poprvé uvádí v listině knížete Vratislava I. z r. 1088 v soupisu zboží darovaného Vyšehradské kapitule. V r. 1222 se píše ve tvaru "Csanaticih", roku 1318 "Czeneczicz", roku 1392 jako "Czenyeticz". Jméno označovalo ves lidí Čaňatových. Dříve patř...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Černé Voděrady
 obec v okrese Praha-východ

  1088-první zprávy o Voděradech (Voderady) 1291-první písemná zmínka o Černých Voděradech Od roku 1344 pastevní víska Obec patřívala k Ratajům,ale již před rokem 1844 náležely Voděrady ke Kostelci n.Č.l. První škola zde byla zřízena roku 1790 v č.p. 45. Vyučoval v ní vojenský vysloužilec a tkadlec Drbal Ještě na počátku 20.stol. byly Černé Voděrady proslulé svými milíři,v nichž se pálilo dřevěné uhlí V roce 1937 měla obec 420 obyvatel,z tohe 120 dětí.Byla zde obecní škola - dvoutřídka ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Čestlice
 obec v okrese Praha-východ

V osadě ležící dnes v těsném sousedství Prahy měly v první polovině třináctého století majetky benediktinky z kláštera sv. Jiří na Pražském hradě. V následujícím století se mezi držiteli zboží v Čestlicích objevují šlechtici, měšťané i církevní hodnostáři. Již v předhusitském období byla ves sídlem farnosti. V roce 1457 je poprvé doložena čestlická tvrz, avšak v roce 1508 se hovoří pouze o poplužním dvoře. V mladším období sdílely Čestlice osudy průhonického panství. V roce 1880 žilo v obci zhru...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Herink
 obec v okrese Praha-východ

Prvopočátek osídlení katastru můžeme dle archeologických nálezů datovat do období mezi 6. a 8. stoletím našeho letopočtu. Z této doby pocházejí také zbytky hradištních valů, které byly objeveny v první polovině minulého století. Při datu první zmínky je ves vedena v majetcích neznámé pražské měšťky. Proto se domníváme, že zdejší hospodářství bylo založeno poněkud dříve, než je uváděno datum první zmínky (1442) Obec sama spadala z historicko správního hlediska pod říčanské zboží s nímž sdílela os...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, max - 7,      Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze