Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 4854                Mapa
Čížová
 železniční stanice v okrese Písek
Čkyně
 obec v okrese Prachatice
Přesné datum vzniku Čkyně nelze stanovit, protože se nezachovaly žádné spolehlivé prameny. Pokud nechceme opakovat starší výklady nebo vymýšlet nové domněnky a zůstaneme na pevné základně spolehlivých písemných zpráv můžeme položit základy vzniku obce Čkyně do 13. století, kdy došlo k rozsáhlé výstavbě řady nových osad v Čechách a na Moravě. Tehdejší feudální majitelé hledali nové zdroje příjmů v ...

obrovský nárůst
Čkyně
 zámek v okrese Prachatice
Až do 16. století. Čkyně v majetku Bozděchů ze Čkyně. Na místě staršího barokního objektu byl v 19. století postavený pseudogotický zámek. ...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Čkyně
 železniční stanice v okrese Prachatice
Člunek
 obec v okrese Jindřichův Hradec
Člunek je obcí středověkého původu a její historie sahá až do 15 století. Žije zde 470 obyvatel, místními částmi jsou Lomy a Kunějov. V okolí převládají krásné lesy a rybníky. Obec je součástí přírodního parku "Česká Kanada" s historickou úzkokolej...

obrovský nárůst
Čtvervec - Mutěnice
 rybník v okrese Strakonice
Expozice písemnictví - Zlatá Koruna
 muzeum v okrese Český Krumlov
Expozice písemnictví v jižních Čechách seznamuje návštěvníky s vývojem literatury na jihu Čech od počátků po současnost. Pro cizince je možno zapůjčit texty v němčině, angličtině, francouzštině. Expozice o vývoji české literatury v 12. - 19. stol je součástí prohlídky klášt...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Fabrický rybník
 rybník v okrese Strakonice
Fantom Pub - České Budějovice
 restaurace v okrese České Budějovice
Stylová ilská restaurace nabízí teplá i studená jídla....

střední pokles
Fara - Benešov nad Černou
 fara v okrese Český Krumlov
Zděná omítaná patrová stavba nepravidelného půdorysu, v jádru renesanční budova s pozdějšími úpravami z 18. a 19. století. Průčelí jsou členěna lisenovými rámy. Původní fara žaložena roku 1340, jádro pochází z doby renesance ...

mírný pokles
Fara - Bernartice
 fara v okrese Písek
Fara je neodmyslitelnou a určující částí urbanismu historického centra Bernartic. Fara dominuje trojúhelnému náměstí, vzniklému na křižovatce cest před kostelem sv. Martina. Obytná budova fary je cennou slohově čistou barokní stavbou, která nebyla překryta pozdějšími úpravami. Velmi ce...

mírný pokles
Fara - Bělčice
 fara v okrese Strakonice
Uprostřed obce Bělčice na náměstí J. Kučery se nachází severním směrem od kostela sv. Petra a Pavla areál fary čp. 1. Farní budova se nachází na vyvýšeném kamenném tarasu s rozlehlou předzahrádkou a oplocením z kamenných pilířů a dřevěného plotu. Areál je tvořen fa...

obrovský nárůst
Fara - Dešná
 fara v okrese Jindřichův Hradec
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Fara - Doudleby
 fara v okrese České Budějovice
Fara se nachází ve východní části obce u kostela sv. Vincence. ...

mírný pokles
Fara - Černice
 fara v okrese Český Krumlov
Fara s areálem je významným architektonickým a urbanistickým prvkem, který dotváří charakter nevelkého jádra obce spolu s farním kostelem. Velmi hodnotná je obytná budova fary, která je v jádru pozdně gotická, jak dokládá zachovaný sedlový portál v př...

velký nárůst
Fara - Černívsko
 historická budova v okrese Strakonice
Barokní patrová fara na obdélném půdorysu s valbovou střechou je datována do poloviny 18. století s úpravamii v první pol. 20. století. Fara má cenné exteriéry se štukovými prvky a interiéry včetně konstrukcí (valené a plackové klenby, trámové stropy). Fara...

mírný pokles
Fara - Hlavatce
 fara v okrese Tábor
Areál hlavatecké fary se nachází na návsi obce, v pohledové i komunikační ose s kostelem sv. Ondřeje. Budova pochází z osmdesátých let 18. století a je jak v základní hmotě, mnoha detailech, tak v celkovém rozvrhu autenticky dochovaná. Je příkladem vysoké úrovně ve...

střední pokles
Fara - Horní Planá
 fara v okrese Český Krumlov
Areál fary, jejíž hlavní budova byla postavena roku 1685, leží nedaleko kostela ve východní frontě náměstí. Na dům navazuje ohradní zeď s branou, na kterou navazuje bývalá kaplanka, která má dnes čp. 2. ...

mírný pokles
Fara - Hosín
 fara v okrese České Budějovice
Areál fary čp. 17 se nachází východně od kostela sv. Petra a Pavla. Patrová obytná budova půdorysu L má zajímavý kosý arkýř propojující obě křídla. Areál zahrnuje obytnou budovu fary, sýpku, stáje, stodolu, kolnu a dvůr. Budova fary společně s kostelem tvoří duchovn&iacut...

střední nárůst
Fara - Kájov
 fara v okrese Český Krumlov
Původní kájovský kostel s farou vznikly někdy mezi lety 1263 a 1340. Roku 1400 byla kájovská fara spolu s dalšími inkorporována papežskou bulou Bonifáce IX. klášteru ve Zlaté Koruně. Roku 1422 došlo k vypálení komplexu. Již roku 1448 byl ale tehdejší kostel (dnes prostor kaple s...

střední pokles
Fara - Kaplice
 fara v okrese Český Krumlov
Fara čp. 80 se nalézá na severní straně nevelkého farského náměstí (st.p.č. 226). Obytná budova je postavena na půdorysu L kolem dvora a na východní křídlo navazují hospodářské budovy – sýpka, konírny a maštal. Dvůr je na jihozápadní a západní s...

mírný pokles
Fara - Kardašova Řečice
 fara v okrese Jindřichův Hradec
Fara - Kardašova Řečice (fara) Budova fary stojí za kostelem sv. Jana Křtitele.  ...

mírný pokles
Fara - Katovice
 zajímavost v okrese Strakonice
Farní budova s hladkým selskobarokním štítem a hospodářskými klenutými budovami je datována do první poloviny 19. století. Cenný interiér včetně klenutých prostor a historických konstrukcí. Fara včetně hospodářských budov je zachycena na stabilním katastru z roku 1...

obrovský nárůst
Fara - Kraselov
 zajímavost v okrese Strakonice
V centru obce Kraselov, vedle kostela sv. Vavřince, se nachází fara čp. 7 s hospodářským zázemím. Fara s kostelem tvoří cenný architektonický a urbanistický prvek v obci. Areál fary tvoří vlastní farní budova, severně pak od ní stodola a západním směrem kolny. Farní budo...

stgnace
Fara - Malenice
 fara v okrese Strakonice
Bývalá fara čp. 1 je situována na svažitém, k severu se svažujícím terénu a na jih od fary je situován výše položený kostel sv. Jakuba. Vlastní budovu fary tvoří dvě přízemní křídla, která na sebe navazují v ostrém úhlu a jsou zastřešena polovalbov&ya...

obrovský nárůst
Fara - Malonty
 fara v okrese Český Krumlov
Patrová fara se čtyřosým průčelím stojí poblíž kostela sv. Bartoloměje. Fara je barokního původu, navazující hospodářské budovy pocházejí vesměs z 19. století. ...

mírný pokles
Fara - Planá nad Lužnicí
 zajímavost v okrese Tábor
Zděná fara se nachází v těsné blízkosti hlavního silničního tahu Tábor – České Budějovice, v pohledové i komunikační ose s kostelem sv. Václava, jenž se umístěn na protistraně komunikace. Planská fara je v písemných pramenech zmiňována již ve 14. století (před 1357...

velký pokles
Fara - Předslavice
 fara v okrese Strakonice
Na jižním okraji obce Předslavice je situován areál fary. Fara se nachází západním směrem od kostela Nejsvětější Trojice a sv. Václava, který je rovněž nemovitou kulturní památkou. Areál tvoří vlastní budova fary na jihu a hospodářské budovy na severu, které jsou v...

mírný pokles
Fara - Staré Sedlo
 fara v okrese Písek
Barokní fara čp. 1 je památkově cenná a významná stavba, která se nachází v obci Staré Sedlo v jižní části náměstí. Fara s navazující bránou a brankou má vysokou urbanistickou funkci v obci. Fara je architektonicky zajímavou stavbou a její hodnota spočív&aac...

obrovský nárůst
Fara - Štěkeň
 fara v okrese Strakonice
Fara ve Štěkni stojí pod zámkem a kostelem sv. Mikuláše, při západním okraji obce. Areá fary tvoří vlastní patrová budova na obdélném půdorysu s mansardovou střechou, stodola na západní straně a dvůr na severu, který je ohraničen vysokou ohradní zdí s bránou na v&y...

obrovský nárůst
Fara - Svéráz
 fara v okrese Český Krumlov
Fara č.p. 1 pochází v jádru minimálně z konce 15. století, jak dokládají zachované stavební konstrukce v interiéru obytné budovy. Nynější podoba je však výsledkem barokní přestavby, přesto však nepochybně obsahuje starší stavební konstrukce. V interié...

střední pokles
Fara - Záblatí
 fara v okrese Prachatice
Areál fary tvořil spolu s blízkým kostelem sv. Jana Křtitele duchovní jádro osídlení. Fara je jednou z nejstarších dochovaných budov v obci. V jádru středověká stavba prošla pozdějšími úpravami. Z nejstarší fáze se dochovaly kamenné pozdně gotické por...

mírný pokles
Fara - Záboří
 fara v okrese Strakonice
Při západním okraji vsi Záboří se nachází areál fary s hospodářským zázemím. Patrová barokní budova fary je datována do roku 1728. Farní budova se nachází v areálu hospodářského dvora, kde na SZ straně se nachází stodola a na JV straně bý...

mírný pokles
Fara - Zátoň
 fara v okrese Český Krumlov
Areál bývalé fary s hospodářským zázemím ohražený zdí se nachází na návrší u kostela. Areál fary pochází ze druhé poloviny 19. století.  ...

střední nárůst
Fara a tvrz - Slavkov
 fara v okrese Český Krumlov
Areál fary a bývalé tvrze se nalézá ve středu obce severně a severozápadně od kostela sv. Bartoloměje. Fara původně dvoupatrová asi ze 16. století. Věž snad ze 14. století byla původně pětipatrová, snesena na třetí byla po požáru roku 1817. Fara je významným urbanistickým prvkem, který...

velký nárůst
Fara čp.1 - Volenice
 zajímavost v okrese Strakonice
V centru obce Volenice se nachází areál fary, který je tvořen vlastní budovou fary a hospodářským zázemí (stáje, sýpka, kolna, stodola). Fara stojí na SZ od kostela sv. Petra a Pavla. Areál je tvořen budovou fary na jihu, hospodářskými budovami na SZ straně - stáje, kolna, stodola. Na ...

střední pokles
Farma Malenice - Malenice
 ubytování v okrese Strakonice
Vítáme Vás na naší zemědělské farmě, která se nachází v Jižních Čechách v malebné vesnici Malenice, rozkládající se v nádherném přírodním prostředí v blízkosti NP Šumava. Malenice leží na trase mezi Strakonicemi a Vimperkem, proto je zde...

obrovský nárůst
Farní kostel - Drahenický Málkov
 kostel v okrese Strakonice
Farní kostel - Drahenický Málkov (kostel) ...

mírný pokles
HODNOCENÍ
100 %
Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie - gotická stavba započatá koncem 13. století. Kostel je třílodní a nemá věž. Krásné gotické kamenické práce v celém objektu, zejména v okenních kružbách. Vnitřní zařízení většinou barokní. ...

mírný pokles

    Strana: 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, max - 122,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)