Vyhledávání lokalit (cílů)


Architektonické zajímavosti v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 121-140 z 154 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Panský hostinec č.p.105 - Kounice
 zajímavost v okrese Nymburk

Barokní panský hostinec z 18. století stojící vedle hospodářského dvora zámku. Významná urbanistická komponenta. Areál památky se nachází ve východní části jádra městečka. Panská hospoda je patrový nárožní dům obrácený na návsi, umístěný přímo vedle vjezdu do zámeckého hospod&aac... podrobnosti >

mírný pokles
Měšťanský dům - Blatná
 zajímavost v okrese Strakonice

Měšťanský dům čp. 107 se nachází uprostřed města Blatná na náměstí Míru a tvoří velmi významný urbanistický a architektonický prvek v sídelní struktuře města. Dům se staršími základy byl po požáru města roku 1834 klasicistně přestavěn. Dům reprezentuje typický, v 19. století přestavěný měšťanský dům s dvorní pavlač&iacut... podrobnosti >

mírný pokles
Venkovská usedlost čp.12 - Tchořovice
 usedlost v okrese Strakonice

Usedlost na východní straně návsi, datovaná do první poloviny 19. století, má dvouštítové uspořádání s domem a výměnkem. Dům má hladký křídlový štít, klasicistní výměnek, který byl představen před sýpku, polovalbový štít s lemováním. Cenné interiéry. Venkovská usedlost čp.... podrobnosti >

velký pokles
Venkovská usedlost čp.22 - Velká Turná
 usedlost v okrese Strakonice

Ve vsi se dochovalo několik mimořádně hodnotných lidových staveb. Zastoupeny jsou stavby z průběhu 19. století a počátku 20. století. Empírová zástavba z první třetiny 19. století je inspirována maloměstskou architekturou z blízkého městečka Sedlice. Areál byl postaven v průběhu 19. století. Dům má empírové průčelí. Areál tvoří obytné ... podrobnosti >

mírný pokles
Špitál č.p.100 - Kounice
 zajímavost v okrese Nymburk

Špitál byl postaven v letech 1677-1680, v 60. letech 18. století byl přestavěn. K objektu přiléhá dvůr a ohradní zeď, zřejmě původně součást později zbořených budov. Kounický špitál představuje hodnotný doklad účelové architektury 17. a 18. století, s dochovanou dispozicí a řadou detailů. Interiér, dvorní fasáda exteriéru a brána byly bohužel naru&s... podrobnosti >

mírný pokles
Fara čp.1 - Ostružno
 zajímavost v okrese Jičín

Objekt fary s původní zachovanou dispozicí včetně interiéru. Hodnotný církevní areál s dochovanou drobnou hospodářskou budovou a ohrazením vystavěným z hrubě opracovaných pískovcových bloků u kostela Povýšení sv. Kříže. Po r. 1995 byla provedena výměna střešní krytiny na objektu farní budovy, došlo taktéž k částečné v&yac... podrobnosti >

střední pokles
Žižkův most - Dolní Poříčí
 zajímavost v okrese Strakonice

Jednoobloukový kamenný most pravděpodobně pochází ze 17. století. Most je situován zhruba 1 km JV směrem od obce Dolní Poříčí. Žižkův most je situován v bezprostřední blízkosti Březového potoka volně mimo pěšinu u skupiny lip pod Katovickou horou poblíže chráněného krajinného území Katovická hora s bývalým slovanským hradi&scar... podrobnosti >

střední pokles
Venkovská usedlost čp.7 - Mnichov
 zajímavost v okrese Strakonice

Dům je situován v SV rohu návsi, jehož přestavěné štítové průčelí je orientováno k západu do přilehlé návsi a spolu se sousedním objektem tvoří jednotný celek. Jde o selskobarokní statek z pol. 19. století tvořící celek se sousedním objektem čp.8, který je rovněž zapsán jako nemovitá kulturní památka. Usedlost je tvořena obytn&y... podrobnosti >

mírný pokles
Venkovská usedlost čp.8 - Mnichov
 zajímavost v okrese Strakonice

V obci se dochoval zajímavý soubor obytných domů, reprezentující vývoj lidové architektury. Venkovská usedlost čp. 8 se nachází v centru obce Mnichov, na východní straně návsi. Venkovská usedlost tvoří cenný urbanistický prvek v obci. Budovy jsou seskupeny kolem obdélného protáhlého dvora. Na jižní straně se nachází obytné... podrobnosti >

mírný pokles
Stodola - Štěchovice
 zajímavost v okrese Strakonice

Bývalá zemědělská usedlost čp. 40 je situována ve svahu v severní části obce u cesty, napojující se na hlavní silnici Katovice – Sušice. Jedná se o areál třístranné usedlosti kolem nepravidelného dvora. Památkově chráněna je pouze stodola situovaná vlevo od brány. Usedlost se do dnešních dnů již nedochovala v původním zastoupení ... podrobnosti >

mírný pokles
Kontribuční sýpka - Štěchovice
 zajímavost v okrese Strakonice

Ve středu obce Štěchovice, na návsi, se nachází samostatně stojící patrová kontribuční sýpka na vyvýšeném místě. Sýpka se nachází na obdélném půdorysu a je zastřešena polovalbovou střechou krytou pálenou bobrovkovou krytinou. Vstupní průčelí je orientováno k SZ. Je datována do 18. století. Patrová sýpka tvo... podrobnosti >

velký pokles
Venkovská usedlost č.p.7 - Volenice
 usedlost v okrese Strakonice

Naproti kostelu sv. Petra a Pavla, v nárožní poloze, se nachází areál venkovské usedlosti čp. 7. Areál tvoří severní křídlo složené z obytného stavení s navazujícím špýcharem a chlévy, na východní straně je stodola. Na jihu, za sousedním objektem čp. 8, je nový přístřešek, který je bez památkové ochrany. Na ... podrobnosti >

velký pokles
Fara čp.1 - Volenice
 zajímavost v okrese Strakonice

V centru obce Volenice se nachází areál fary, který je tvořen vlastní budovou fary a hospodářským zázemí (stáje, sýpka, kolna, stodola). Fara stojí na SZ od kostela sv. Petra a Pavla. Areál je tvořen budovou fary na jihu, hospodářskými budovami na SZ straně - stáje, kolna, stodola. Na JV straně se nachází sýpka. Mezi farou a sýpkou je brána se segme... podrobnosti >

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.17 - Drachkov
 usedlost v okrese Strakonice

V severozápadním rohu návsi se nachází brána u domu čp. 17. Brána čp. 17 navazuje na jižní štít obytného domu. Štít obytného domu měl malebný selskobarokní štít, který se již nedochoval. Památková ochrana se vztahuje na bránu bez pozemku. Vjezdová brána venkovské usedlosti čp. 17 je situována ve středu obce Drachk... podrobnosti >

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.1 - Radošovice
 zajímavost v okrese Strakonice

Venkovská uzavřená usedlost čp. 1 se nachází ve středu obce na návsi a tvoří významnou část jižní strany návsi. Do přilehlé návsi je usedlost orientována dvouštítovým průčelím. Z dochovaného souboru lidových staveb je usedlost čp. 1 z poloviny 19. století nejhodnotnější usedlostí. Venkovská usedlost je tvořena na západn&i... podrobnosti >

velký pokles
Venkovská usedlost č.p.16 - Radošovice
 zajímavost v okrese Strakonice

Venkovská uzavřená usedlost čp. 16 se nachází ve středu obce na návsi a tvoří významnou část východní strany návsi. Do přilehlé návsi je usedlost orientována štítovým volutovým průčelím hospodářského objektu a navazujícími podélnými fasádami obytného stavení a výměnku. Usedlost má malebn... podrobnosti >

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.10 - Radošovice
 zajímavost v okrese Strakonice

Na severní straně návsi se nachází usedlost čp. 10 s obytnými a hospodářskými budovami datovaná do první poloviny 19. století. Dům má dochovaný trojúhelný štít, špýchar volutový křídlový štít s lizénami. Venkovská usedlost se nachází ve středu obce na návsi a tvoří významnou část... podrobnosti >

mírný pokles
Městský dům - Chýnov
 zajímavost v okrese Tábor

Jednopatrový klasicistní dům s mansardovou střechou byl vystavěn v 19. století na místě staršího barokního přízemního domu. Vyjímečná architektura - pozdněbarokní maloměstský dům se selskobarokním dekorem na fasádě. Tvoří nároží z něhož je památkově cenná jak uliční řada domů, tak severní část náměstí. Jedná se o ... podrobnosti >

mírný pokles

Jednoduché stavení se nachází v nepříznivé situaci. Z východní strany je rušná komunikace Praha - Č. Budějovice, z jihu stojí nový jedenapůlpatrový rodinný domek s vysokou ohradní zdí přímo na hranici pozemku, ze severní strany je velká vyasfaltovaná plocha se stanovištěm kontejnerů pro tříděný odpad a ze západní strany j... podrobnosti >

mírný pokles
Letohrádek v oboře - Kralice nad Oslavou
 zajímavost v okrese Třebíč

Hodnotná, volně stojící klasicistní architektura výrazně situovaná na palouku v místě křížení alejí tvoří pozoruhodnou dominantu celé Kralické obory. Oktogonální stavbu zastřešenou mansardovým stanem nechal v 19. stol. postavit majitel panství Jindřich Haugwitz. ... podrobnosti >

mírný pokles


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, max - 8,      předchozíPředchozí   Dalšídalší