Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 5285                Mapa
   V jádru pozdně románský kostel pochází zřejmě z druhé poloviny 13. století. K podélné jednolodní stavbě přiléhá na jižní straně hranolovitá věž, přistavěná koncem 15. soletí. V interiéru je pozdně gotická socha Madony z doby kolem roku 1500, značně pozměněná moderními zásahy. Kostel má dva zvony: jeden z roku 1615 a druhý, zvaný Josef, z roku 1696. Tento zvon byl za 1. i 2. vsětové války odejmu...

obrovský nárůst
Kostel sv. Cyrila a Metoděje - Jezeřany-Maršovice (kostel)  Kostel byl vybudován v roce 1936 na pomezí obou obcí....

střední nárůst
Kostel sv. Filipa a Jakuba - Kadov
 kostel v okrese Znojmo
   Kostel sv. Filipa a Jakuba stojí na návrší nedaleko návsi. Písemně je doložen již roku 1235. Současná stavba je však v jádru pozdně gotická. Cenné jsou především dochované jehlancové konzoly klenby v kněžišti, které pocházejí z konce 15. století. Kostel byl v roce 1647 vyloupen Švédy....

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kostel sv. Barbory - Šumperk
 kostel v okrese Šumperk
Kostel sv. Barbory - Šumperk (kostel) Barokní kostel pochází z r. 1753. Měl být zbourán během josefínských reforem, ale měšťanům se ho podařilo zachránit. V lodi kostela dominuje výjev z Ukřižování Krista, doplněný několika starozákonními příběhy. V kostele se nekonají pravidelné bohoslužby. ...

stgnace
Kostel P. Marie - Tavíkovice
 kostel v okrese Znojmo
Kostel P. Marie - Tavíkovice (kostel) V současné době není v České republice mnoho míst, kde se staví nové stavby pro věřící. Tavíkovice sem ale patří. V r. 1995 bylo vydáno stavební povolení ke stavbě kaple Panny Marie - matky jednoty křesťanů. Kostel je financován pouze z darů a stavba pokračuje v jednotlivých etapách po...

velký nárůst
Kostel Narození panny Marie - Pržno
 kostel v okrese Vsetín
Katolický kostel Narození p. Mariepostaven roku 1889 Kostel byl vystavěn na místě zbořeného kostela, který měl letopočet údajně 1525. V roce 1880 se pomýšlelo na důkladnou přestavbu nejen věže, ale celého chrámu. Stará dřevěná věž, postavená v roce 1821 byla zbourána a spolu s ní sakristie a...

střední nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Kaple Panny Marie - Schořov
 kaple v okrese Kutná Hora
Kaple Panny Marie - Schořov (kaple) Nejvýznamnější památkou je schořovská kaple, která se nachází nedaleko obce směrem východním.Původně na schořovském hřbitově stával od počátku 13. století farní chrám, který byl ve třicetileté válce zpustošen spolu s obcí a farou. Později i vyhořel. Z...

mírný pokles
Kostel sv. Marka - Žehušice
 kostel v okrese Kutná Hora
Kostel sv. Marka - Žehušice (kostel) Roku 1760 dal hrabě Jan Josef Antonín z Thunu a Hohensteinu na místě starého zchátralého chrámu vystavět nový chrám. Základní kámen byl položen o poutní slavnosti v Žehušicích v den sv. Marka, dne 25. dubna 1760. Do základního kamene jsou vloženy ostatky svatých.Stavba kostela j...

velký nárůst
Kostel sv. Floriána - Kozmice
 kostel v okrese Opava
Kostel sv. Floriána - Kozmice (kostel) Se stavbou kostela se započalo už v r. 1802 a slavnostní položení základního kamene se konalo 10. 7. téhož roku za přítomnosti majitele panství, hlučínského děkana Kašpara Borzutského a P. Ignáce Heina. Když byl kostel vyzděn až po okna, přišel zákaz dalšího pokračování s...

střední nárůst
Kaple sv. Petra a Pavla - Lipnice
 kaple v okrese Plzeň-jih
Kaple sv. Petra a Pavla - Lipnice (kaple) V Lipnici byla zvonička údajně postavena již na konci 18. století, v té době jimi byly obce vybavovány kvůli nebezpečí požárů. Tato stavba vzala za své v 1. polovině 20. století. Návrh na novou kapli zpracoval známý plzeňský architekt Jan Soukup a byla postavena z darů občanů a z finančních prostředků měst...

obrovský nárůst
Kostel Nejsvětější Trojice - Klášter
 kostel v okrese Jindřichův Hradec
Kostel Nejsvětější Trojice - Klášter (kostel) Kostel samotný byl postaven na místě starého, vypáleného novokřtěnci po vyvraždění 40 řeholníků a pobití katolických věřících při mši svaté dne 22.7.1533....

velký nárůst
Kostel sv. Jakuba Většího - Jičín
 kostel v okrese Jičín
Kostel sv. Jakuba Většího - Jičín (kostel) Se stavbou děkanského kostela sv. Jakuba Většího bylo započato v r. 1627. Po požáru v roce 1681 byl barokně upraven. Dnešní podoba je po dalším požáru z roku 1768. Se sousedním zámkem je kostel spojen chodbou. Zajímavostí kostela je absence věží. Kostel se nachází v rohu Valdšte...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Chrám Panny Marie na Svatém Hostýně
 kostel v okrese Kroměříž
Chrám Panny Marie na Svatém Hostýně (kostel) Vznikl na základě barokní pověsti zaznamenané vlasteneckým knězem jezuitou B. Balbínem. První kapli na Hostýně s obrazem Panny Marie Ochranitelky pořídili asi havíři dolující v hostýnských horách železo a stříbro. Ve své původní podobě se dochovala do roku 1658, poté byla pro zvyšující se počet poutníků rozšířena. Nynější velkolepý poutní chrám byl vybudován v barokním slohu majitelem bystřického ...

obrovský nárůst
Kostel Krista Krále - Prakšice
 kostel v okrese Uherské Hradiště
Někdy kolem roku 1855 se obyvatelé Prakšic rozhodli, že zbourají od nepaměti stojící dřevěnou kapli nad hřbitovem zasvěcenou svatému Václavu a na stejném místě postaví vlastními náklady novou a větší. Tato kamenná kaple byla postavena v roce 1859 a vysvěcena v témže roce P.Janem Riedlem – děkanem a farářem z Bánova. Kaple byla zasvěcena Panně Marii. Od návštěvy olomouckého arcibiskupa Theodora Koh...

obrovský nárůst
Kostel sv. Cyrila a Metoděje - Židenice
 kostel v okrese Brno-město
Kostel sv. Cyrila a Metoděje - Židenice (kostel) Římskokatolický farní kostel svatého Cyrila a Metoděje se nachází v Židenicích na ulici Gajdošova. Stavba kostela byla připravována ještě před vznikem samostatného Československa. Základní kámen budoucího kostela byl posvěcen až 28. října 1928. Pro stavbu kostela byl veřejnou soutěží vybrán návrh architekta Klaudia Madlmayara. Podle jeho plánů se začalo stavět v roce 1932. Kostel byl dostavěn v ro...

mírný pokles
Kostel Nanebevzetí P. Marie - Rožmitál na Šumavě
 kostel v okrese Český Krumlov
Kostel farní, byl jím již r. 1259, kdy odevzdána jeho farní správa klášteru Vyšebrodskému. Za husitských válek byl opuštěn, až od roku 1638 opět ujal se onen klášter správy. Hlavní oltář z roku 1770, původně gotický se zachovalým presbytářem a zdivem věže. O...

obrovský nárůst
Kostel sv. Petra a Pavla - Štěpánov nad Svratkou
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel sv. Petra a Pavla - Štěpánov nad Svratkou (kostel) Nejstarší kostel ve Štěpánově vznikl asi už ve 2. pol. 13. st. V roce 1285 je totiž na listině doubravnického kláštera podepsán i farář Heřman ze Štěpánova. Z kamenného kostela postaveného o století později se zřejmě zachoval dnešní presbytář s gotickou křížovou klenbou. Loď byla mnohokrát přestavována po požárech. Ten největší zachvátil štěpánovský kostel 20.9.1917. Toho dne byl farář v Brně u zu...

střední pokles
Kostel svaté Markéty, Brno-Přízřenice
 kostel v okrese Brno-město
Kostel svaté Markéty, Brno-Přízřenice  (kostel) Filiální kostel svaté Markéty římskokatolické církve se nachází na Starém náměstí v Přízřenicích, které jsou součástí brněnské městské části Brno-jih. Kostel bývá také označovaný jako kostel svatého Marka. Byl postaven na přelomu 19. a 20. století v novogotickém slohu. Je začleněn do děkanství modřického a farnosti Modřice....

velký nárůst
Kaple sv. Vendelína - Arnolec
 kaple v okrese Jihlava
Kaple sv. Vendelína - Arnolec (kaple) Volně stojící kaple založená v roce 1874 je typickou ukázkou drobné rustikální pseudorománské sakrální architektury. Obdélná stavba s půlkruhovým závěrem kněžiště je nad průčelím završena nízkou hranolovou zvonicí zastřešenou cibulí. Kaple je p...

obrovský nárůst
Kaple Panny Marie Pomocnice - Brno-Líšeň
 kaple v okrese Brno-město
Kaple Panny Marie Pomocnice - Brno-Líšeň (kaple) Poutní kaple Panny Marie Pomocnice se nachází v Brně-Líšni na kopci zvaném "Kostelíček". Líšeňská baronka Eliška Bergrová dala v roce 1628 postavit na zalesněném vrchu nad Líšní kapli zasvěcenou Panně Marii, jako poděkování za uzdravení syna, který "uzřel" na onom místě Pannu Marii. Nejprve byla postavena provizorní dřevěná kaple s obrazem Matky Boží Pomocné. V roce 1634 pak byla kaple vyzděna. D...

velký nárůst
Kaple sv. Cyrila a Metoděje - Brno-Kníničky (kaple) Kaple sv. Cyrila a Metoděje se nachází v brněnské části Kníničky, v ulici U Kaple. Je spravována farností Brno-Bystrc. Kaple byla postavena v nových Kníničkách v roce 1939 ve funkcionalistickém slohu. Má poněkud neobvyklý tvar rotundy....

obrovský nárůst
Mlýnská kaple - Polžice
 kaple v okrese Domažlice
Mlýnská kaple - Polžice (kaple) Kaple před obcí – blíže k H. Týnu – tzv. Mlýnská kaple (Mühlenkapelle), zrenovována a znovuvysvěcena 2. 10. 1993. ...

velký nárůst
Kaple Panny Marie Sněžné - Tvarožná
 kaple v okrese Brno-venkov
Kaple Panny Marie Sněžné  - Tvarožná (kaple) Na vrcholu kopce byla asi v r. 1700 vystavěna kaplička Panny Marie, „dílem zděná, dílem dřevěná“. V roce 1786 byla při reformách císaře Josefa II. zrušena. Její jmění ve výši 2437 a 1/2 zlatých bylo převedeno na kostel sv. Mikuláše ve Tvarožné. Brzy byla zase obnovena. V prosinci ...

stgnace
Kostel svatého Bartoloměje - Semanín
 kostel v okrese Ústí nad Orlicí
Kostel svatého Bartoloměje - Semanín (kostel) První zmínka o kostelu je z roku 1350, jako farní kostel sv. Bartoloměje se uváděl od roku 1857. Prostá barokní budova dnešního kostela pochází z konce 17. století. Má obdélníkový půdorys a pravoúhlé kněžiště s hladkými zdmi. Nad vchodem je vytesán nápis: "DEO TER OPTIMO /QVI SALVAVIT SERVOS SVOS/ HABITATIO ISTA EXSTRVCTA /IOANNE FRIDERICO A TRAVTMANSTORF/ VTPOTE PIO PATRONO IANVAS AETERNITA /TIS ...

obrovský nárůst
Kostel Narození Panny Marie - Stařechovice
 kostel v okrese Prostějov
Kostel Narození Panny Marie - Stařechovice (kostel) Stařechovický kostel byl od třicetileté války ve značně zpustošeném stavu. V roce 1718 se obec dala do úplné přestavby kostela. Z hotovosti starého kostela a na náklady obce byl vystavěn nový kostel ve střízlivém baroku. Hlavní oltář je zasvěcen Narození Panny Marie. Svátek připadá na 8. září, kdy se koná slavná stařechovická pouť. Kostel býval vyhledávaným místem poutníků. Kolem se rozprostíral h...

mírný pokles
Kaple sv.Cyrila a Metoděje - Studenec
 kaple v okrese Prostějov
Kaple sv.Cyrila a Metoděje - Studenec (kaple) Kaple sv.Cyrila a Metoděje ve Studenci stojí na místě bývalé zvoničky. Vystavěna byla v roce 1923.    ...

stgnace
Kaple sv. Jana Nepomuka - Hamry
 kaple v okrese Prostějov
Kaple sv. Jana Nepomuka - Hamry (kaple) Kaple stojí uprostřed obce na pravém břehu říčky Okluky (Hloučely). Jediné datování umožňuje kříž před kaplí - nese rok 1894. U kaple je pomník padlým z válek....

obrovský nárůst
Kostel sv. Vavřince - Seč
 kostel v okrese Chrudim
Kostel sv. Vavřince - Seč (kostel) Jméno Vavřinec je v mnoha jazycích odvozeno od jeho latinské podoby Laurentius (angl. Lawrence, něm. Laurentius/Lorenz apod.). Přes třicet kostelů zasvěcených sv. Vavřinci (San Lorenzo) se nachází v Římě. Zasvěcení jednotlivých kostelů v tomto městě dávají dohromady příběh umučení sv. Vavřince, jakousi jeh...

stgnace
Kostel Navštívení Panny Marie -  Mistřín (kostel) Kostel Navštívení Panny Marie pochází z roku 1743. Nahradil starší románský kostel, který však stával na jiném místě jižně od Mistřína. Nový kostel byl vysvěcen 2. července 1743 na svátek Navštívení Panny Marie a tomuto tajemství byl také zasvěcen....

střední pokles
Dřevěná zvonice - Skřivany
 zvonice v okrese Hradec Králové
Dřevěná šestiboká zvonice s původním zvonem z roku 1965 (odcizeného v roce 2000). Doba vzniku stavby se odhaduje až po roce 1720. Původně stála starší stavba blíž u kostela, ale po požáru cukrovaru v r. 1905 byla postavena za silnici na dnešní místo. Dříve zde byl ještě druhý větší zvon z roku 1719, který byl však během druhé světové války zabrán a odvezen. V r. 2004 byla kompletně zrekonstruována...

obrovský nárůst
Kostel - Palonín
 kostel v okrese Šumperk
Kostel sv. Bartoloměje - Rozsochy
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
Kostel sv. Bartoloměje - Rozsochy (kostel) Kostel sv. Bartoloměje byl vystavěn v pozdně barokním stylu a tvoří významnou dominantu obce. Kostel má pravděpodovně mnohem starší základy a barokní přestavba byla uskutečněna až v 60. letech 18.století. V blízkosti kostela se nachází tři sochy - sv. Jana Nepomuckého (1766), sv. Archanděla Michaela (1767...

velký nárůst
Kaple sv. Floriána - Moravský Krumlov (kaple)    Poutní kaple svatého Floriána je postavena na návrší nad Moravským Krumlovem a je významným prvkem panoramatu města.    Ke kapli se vztahuje legenda o záchraně života Antonína Floriána z Lichtenštejna, pod kterým se splašil kůň. Jako díkůvzdání dal kníže v letech 1695 až 1697 postavit na kopci nad městem kapli zasvěcenou svatému Floriánovi.   Barokní kaple byla renovována v roce 1834.   Z návrš...

střední nárůst
Kaple se zvonicí - Břeclav
 kaple v okrese Břeclav
Kaple se zvonicí - Břeclav (kaple) Prostá venkovská kaple se nachází ve Staré Břeclavi na křižovatce ulic generála Šimka a Školní. Byla postavena v roce 1833 na ochranu před morem a cholerou po epidemii, která postihla Břeclav v letech 1831-32 a při níž zemřela více než stovka obyvatel. Některé prameny uvádějí, že je zasvěcena...

střední nárůst
V jižní části obce na cestě od I. stupně základní školy v Dolní Poustevně se nachází původně evangelický kostelíček. Objekt v centru města pochází z roku 1937, kdy byl položen základní kámen, avšak rušné události roku 1939 nedovolily stavbu dokončit. Mezi let...

střední pokles

    Strana: 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, max - 133,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)