Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Turistické cíle v okresu Břeclav

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 635                Mapa
Socha sv. Jana Nepomuckého - Lednice
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Jana Nepomuckého - Lednice (socha) Socha sv. Jana Nepomuckého v životní velikosti stojícího na výrazně tvarovaném čtyřbokém soklu. Kamenosochařská práce z třetí čtvrtiny 18. století je důležitým kompozičním prvkem prostranství. Socha přemístěna na novou pozici GPS. ...

střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Mikulov
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Jana Nepomuckého - Mikulov (socha) Výrazně kontemplativní pojetí sochy sv. Jana vytvořil sochař Ignác Lengelacher, jenž zpodobil světce v niterném pohroužení a současně s pevným adoračním pohledem na kříž s korpusem Krista podpíraný andělem. Podle dedikačního nápisu byla statue vztyčena roku 1746 z vůle Kryštofa Artingera, kter&eacu...

střední pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Mikulov
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Jana Nepomuckého - Mikulov (socha) V nice na nároží domu č.p. 181 v ulici generála Svobody je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého. Horní oblouk niky je zdůrazněn úzkou plechovou stříškou dekorovanou motivy obloučků. Na hranolové (pravděpodobně čtvercové) základně konicky se zužující patka soklu, jehož hmota je více než z polov...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Socha sv. Jana Nepomuckého - Mikulov
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Jana Nepomuckého - Mikulov (socha) Socha sv. Jana Nepomuckého u domu Vídeňská 847/41 ...

mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Pavlov
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Jana Nepomuckého - Pavlov (socha) Ve výklenku kostela se nachází socha sv. Jana Nepomuckého na kamenném soklu. Sokl předstupuje před rovinu fasády rozšířenou patkou a římsovou hlavicí. Na čelní straně je vyrytý kapitální nápis. Na soklu spočívá socha sv. Jana Nepomuckého na nízkém čtvercov&e...

velký nárůst
Socha sv. Jana Nepomuckého - Podivín
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Jana Nepomuckého - Podivín (socha) Rokoková sochařská práce z třetí čtvrtiny 18. století, oživující přilehlé prostranství. Na čtvercové dvoustupňové podnoži je mohutný hranolový podstavec s hranolovou základnou se splavelem, hranolovým dříkem ve spodní části konvexně tvarovaným. Dřík je člen...

mírný pokles
Socha sv. Jana Nepomuckého - Sedlec
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Jana Nepomuckého - Sedlec (socha) Socha sv. Jan Nepomuckého se nachází u cesty ze Sedlce do Mikulova. Na vyšší základně čtvercového půdorysu je umístěný sokl s hladkou patkou, která výžlabkem přechází v dřík, zdobený na všech stranách vpadlými rámy s ujmutými rohy a ukončený vy...

velký nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Socha sv. Jana Nepomuckého - Sedlec
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Jana Nepomuckého - Sedlec (socha) Barokní skulptura obvyklého ikonografického pojetí přesunutá na prostranství před kostelem a umístěná na nový podstavec. Na konkávně probraném soklu směrem nahoru se mírně rozšiřujícím je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého. Světec stojí v mírném kontrapost...

střední pokles
Socha sv. Leonarda - Klentnice
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Leonarda - Klentnice (socha) V obci sekundárně umístěná ikonograficky méně obvklá barokní skulptura z druhé poloviny 18. století. Na travnatém pásu u silnice v obci se nachází socha sv. Leonarda, stojící dříve u staré polní cesty z Pavlova do Mikulova, kde je dodnes umístěný původní so...

velký pokles
Socha sv. Marka - Dolní Dunajovice
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Marka - Dolní Dunajovice (socha) Za obcí u polní cesty se nachází socha svatého Marka. Na čtvercové základně tvořené kamennou dlažbou stojí kamenný sokl na půdorysu trojúhelníka s okosenými vrcholy, který je opticky rozdělený na jednoduchou podstavu, dvoudílný dřík a římsu. Dolní čás...

střední pokles
Socha sv. Mikuláše - Perná
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Mikuláše - Perná (socha) Socha sv. Mikuláše pochází ze zbořené barokní kaple sv. Antonína Paduánského a sv. Pankráce nad obcí Perná. Tuto sochu vystavěl na své náklady na nejvyšším místě kraje rolník Antonín Wolf. Roku 1798 byla slavnostně požehnána mikulovským děkanem...

mírný pokles
Socha sv. Tekly - Podivín
 socha v okrese Břeclav
Socha sv. Tekly - Podivín (socha) Barokní socha sv. Tekly neobvyklé ikonografie stojící na čtyřbokém soklu s bočními volutovými křídly. Kvalitní datovaná kamenosochařská práce z roku 1751 výraznou mírou obohacuje prostranství u kostela. Na čtvercové podnoži hranolový podstavec s čtvercovou základnou, hra...

obrovský nárůst
Socha sv.Floriána - Březí
 socha v okrese Břeclav
Socha sv.Floriána - Březí (socha) Kamenná sochařská práce z roku 1893, jedinečná svým lidovým pojetím, jejíž hodnotu zvyšuje datace i uvedení jmen donátorů. Původně byla socha polychromována. V zatáčce silnice, která vede kolem požární zbrojnice a vytváří trojúhelníkový výběže...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Socha sv.Jana Nepomuckého - Bavory
 socha v okrese Břeclav
Socha sv.Jana Nepomuckého - Bavory (socha) Socha sv. Jana Nepomuckého se nachází na prostranství před věží kostela. Na čtvercové základně je umístěný sokl obdélného půdorysu, jehož čelní strana je zdobena rokajovým ornamentem a završena segmentovým obloukem. Z čelní strany vyrůstá kovové rameno nesoucí dř&i...

velký nárůst
Socha sv.Jana Nepomuckého - Brod nad Dyjí (socha) Na návsi na čtvercové základně hranolový sokl, členěný asi v jedné třetině římsou s prvky oblounu a výžlabku, horní část soklu je subtilnější, zdobená po bocích stlačenými volutovými křídly, zdobená na přední straně rytým rámem, boční kří...

obrovský nárůst
Socha sv.Jana Nepomuckého - Dobré Pole
 socha v okrese Břeclav
Socha sv.Jana Nepomuckého - Dobré Pole (socha) Na návsi na travnaté ploše se nachází socha sv. Jan Nepomuckého. Na dvoustupňové čtvercové základně s nápisem na čelní straně (viz níže), ukončené ústupkem, vyrůstá sokl, jehož čelní strana je zdobená rytým rámem. Na čelní straně se také nacház...

střední pokles
Socha sv.Jana Nepomuckého - Dolní Dunajovice (socha) V  blízkosti potoka je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého. Na nízké čtvercové základně stojí zdobený sokl, sestávající z podstavy se zaoblenými horními hranami kónicky se zužující, z dříku a římsy. Tělo dříku lemují po stranách volut...

mírný pokles
Socha sv.Jana Nepomuckého - Dolní Věstonice (socha) Na návsi se nachází socha sv. Jana Nepomuckého. Socha spočívá na masivním jednou odstupňovaném soklu čtvercového půdorysu s výraznými nárožními pilastry, mezi nimiž je mírně vpadlá plocha, která je v dolní části hladká, v horní části je členěná...

velký pokles
Socha sv.Jana Nepomuckého - Drnholec
 socha v okrese Břeclav
Socha sv.Jana Nepomuckého - Drnholec (socha) Původní umístění sochy světce na mostu přes řeku Dyji v souvislosti s budováním nové silniční komunikace obcí. Podle místní tradice byla původně umístěna na přemostění řeky, kterému se říkalo tzv. desetimostí o jehož vybudování se měl zasloužit Václav Vojtěch ze Št...

velký pokles
Socha sv.Jana Nepomuckého - Klentnice
 socha v okrese Břeclav
Socha sv.Jana Nepomuckého - Klentnice (socha) U cesty, na novodobé základně dvojstupňový soklu půdorysu obdélníka, nesoucí sochu sv. Jana Nepomuckého. Sokl je opticky rozdělen na dvě části – dolní mohutnější, je členěna pouze ujmutými rohy a ustupující římsou zvonovnicového tvaru, horní subtilnější č&aac...

stgnace
Socha sv.Jana Nepomuckého - Nový Přerov (socha) Na travnatém pásu u silnice se nachází socha sv. Jana Nepomuckého. Na obdélné základně spočívá sokl opticky rozdělený na dvě části - na hladkou spodní část a tvarově členitější a vyšší horní část. Dolní dvoustupňová část nese oblo...

střední pokles
Socha sv.Jana Nepomuckého - Perná
 socha v okrese Břeclav
Socha sv.Jana Nepomuckého - Perná (socha) Na polygonální základně se zaoblenou vyloženou římsou se tyčí jednou odstupňovaná podstava soklu tvaru trojúhelníka s okosenými vrcholy. Půdorys podstavy se promítá do tvaru soklu, který má tři strany širší a tři, nad okosenými plochami, užší. Širš&ia...

mírný pokles
Soudný
 vrchol v okrese Břeclav
Sousoší Nejsvětější Trojice - Mikulov
 sousoší v okrese Břeclav
Sousoší Nejsvětější Trojice - Mikulov (sousoší) V dolní části náměstí vyniká monumentální barokní sloup – Sousoší Nejsvětější Trojice z let 1723-1724, nazývaný též někdy Morovým sloupem. Stavbu podle výtvarného návrhu A. J. Prennera zadal kníže Walter Xaver z Dietrichsteina kameníkovi Andreas...

obrovský nárůst
Sousoší Panny Marie Immaculaty - Podivín
 sousoší v okrese Břeclav
Sousoší Panny Marie Immaculaty - Podivín (sousoší) Sousoší Panny Marie se svatými na mohutném konvexně tvarovaném soklu z poloviny 18. století. Kvalitní barokní kamenosochařská práce je výrazným kompozičním prvkem náměstí. Sousoší Immaculaty, sv. Floriána a sv. Vendelína je umístěno na mohutném, konv...

mírný pokles
Sousoší Panny Marie Pomocné - Dolní Věstonice (sousoší) Na návsi za kostelem je v ohrádce s balustrádou umístěna socha Panny Marie Pomocné. Čtvercová ohrádka je tvořena nárožními pilíři, jejichž stěny jsou členěny vpadlými rámy a ukončeny vyloženou profilovanou římsou, a kuželkovou balustrádou krytou deskou. V polovině délky desky jsou umís...

střední pokles
Sousoší sv. Cyrila a Metoděje - Dolní Dunajovice (sousoší) K jednou odstupňovanému čtyřbokému podstavci s okosenými nárožími přiléhají dvě úzká boční křídla. Na přední i zadní straně podstavce je vpadlý půlkruhově zakončený rám a nad ním dva fasetově vysekané trojúhelníky. Přední rám je vyplněn &scaron...

velký nárůst
Sousoší sv. Jana Nepomuckého - Mikulov
 sousoší v okrese Břeclav
Sousoší sv. Jana Nepomuckého - Mikulov (sousoší) Socha světce ve výrazně kontemplativním pojetí pochází z místní dílny I. Lengelachera. Původně byla určena pro blízkou Lednici, v současném umístění před Piaristickým kostelem uzavírá jeho nástupní prostor a vytváří pandant sochařské výzdobě průčel&ia...

mírný pokles
Sousoší Ukřižování - Perná
 sousoší v okrese Břeclav
Sousoší Ukřižování - Perná (sousoší) Manželé Jan a Josefa Lammelovi z č. 169 roku 1901 zřídili při vjezdu na hlavní ulici v Perné monumentální kříž. Povinnost údržby a obnovy kříže má vlastník pozemku za křížem, parcelní číslo 388. K tomuto kříži bývá každoročně na svatodušní pondělí vedeno pro...

mírný pokles
Špičák
 vrchol v okrese Břeclav
Lesnatý vrchol jižně od Milovic geomorfologicky patřící pod Mikulovskou vrchovinu která je součástí Jihomoravských Karpat....

obrovský nárůst
Sport Gril U Strušků - Břeclav
 restaurace v okrese Břeclav
Navštivte stylovou restauraci, kde stoprocentně poznáte, že máme rádi sport! Můžete k nám zajít na oběd, denní menu či jen pohodově posedět nad novinami a pivem. Sídlíme blízko břeclavského vlakového nádraží, takže pokud někam míříte vlakem, můžete se k nám zastavit na oběd. A dokonce ani autobusové nádraží není daleko. Nabídneme vám sortiment od čepované kofoly, přes klasická jídla až po grilovan...

velký nárůst
Stará hora
 vrchol v okrese Břeclav
Starovice
 obec v okrese Břeclav
Starovice (obec) Obec Starovice leží v mělkém údolí starovického potoka, v nadmořské výšce 190 – 240 m. n. m. asi 2,5 km severozápadně od města Hustopeče. Okolí obce tvoří převážně orná půda, vinice a ovocné sady na terasovitých svazích. Malebný pohled na obec lze obdivovat již z dálnice D2, kdy se Vám odhalí zelené údolí s dominantou kostela a blyštícího se rybníku. Starovice vždy patřily mezi významné vinařské ...

střední pokles
Starovičky
 obec v okrese Břeclav
Starovičky byly pravděpodobně založeny českými obyvateli z nedalekých Starovic, na což ukazuje jejich jméno.V písemných pramenech se zmínka o vsi vyskytuje poprvé v roce 1239, kdy z Nových Starovic dostává desátek brněnský konšel. Stejně jako Hustopeče a Starovice, získali Starovičky v roce 1599 Lichtenštejnové a připojili je k lednickému panství. Později byly Starovičky začleněny do soudního okre...

střední pokles
Stéla s reliéfem - Dolní Dunajovice
 drobná památka v okrese Břeclav
Stéla s reliéfem - Dolní Dunajovice (drobná památka) Na travnaté ploše uprostřed vesnice stojí štíhlá kamenná stéla. V horní části čelní strany je umístěn kruhový reliéf s poprsím svobodného pána Rudolfa z Tiefenbachu. Pochází asi 1. pol. 20. století ...

mírný pokles
Stolová hora
 vrchol v okrese Břeclav
Stolová hora (vrchol) Výrazný geomorfologický útvar s plochým temenem (vykládá se jako abrazní plošina ? zbytek jednotného denudačního povrchu středomiocenního stáří) je tvořen zvětralými ernstbrunnskými vápenci. Nápadné jsou různé skalní útvary. Na severním svahu vystupují klentnické vrstvy, svahy kryjí hlinotokamenité sedimenty z poslední doby ledové, místy se vyskytuje spraš. Na vrcholu existovalo opevněné sídliště ...

mírný pokles
Strachotín
 obec v okrese Břeclav
Strachotín (obec) Vinařská obec Strachotín se nachází v jihovýchodním cípu České republiky, leží na severním břehu Novomlýnských nádrží asi 15 km od Mikulova a 9 km od Hustopeč u Brna.Přesto, že vesnice v malebném kraji pod Pálavou dostala své jméno až po druhé světové válce, má 960 let starou historii.Strachotín protíná Moravská vinná stezka, která spojuje všechny vinařské oblasti jižní Moravy a turisticky značená...

mírný pokles
Studánkový vrch
 vrchol v okrese Břeclav

    Strana: 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, max - 16,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)