Tipy pro Vs v okruhu 10 km : Vre (obec)

Sport | Kultura | Pamtky | Proda | Obce | Ubytovn | Restaurace | Mapa | Kulturn a sportovn akce |


obec, osada Vre (obec) 0 km

Pro se naši dávní pedkové usadili práv na míst dnešní obce Vren? Jist na to mla vliv ta skutenost, e v dob ped 1000 lety, v dob, kdy i náš kraj byl postupn os&iacut... pokraovn

obec, osada Tojice (obec) 1.34 km

... pokraovn

obec, osada Srby (obec) 1.48 km

Nejstarší písemné zprávy o Srbech 14. stol. - o Srbech (Srbi) zmínky ji za Karla IV. a Václava IV. cca 1420 - bylo zboí kláštera zapsáno císaem Zikmundem p. ze &... pokraovn

obec, osada Sedlit (obec) 1.84 km

Ves leí 7 km severovýchodním smrem od Nepomuku, a její djiny úzce souvisí s osudy kláštera pod Zelenou Horou, po jeho zániku v dobách husitských válek bylo Sedl... pokraovn

obec, osada Tebice (obec) 1.96 km

Obec Tebice je malá, pedevším zemdlská vesnika na jiním Plzesku asi 2 km od poutního msta Nepomuk. Obec leí v nadmoské výšce 435 m. V obci ije kolem 60 obyvatel a pe... pokraovn

obec, osada Mohelnice (obec) 2.75 km

V písemných pramenech se Mohelnice objevuje prvn k roku 1552. Djiny tohoto místa, leícího 4 km východn od Nepomuka na mírn svaitém terénu, jsou ješt pedt&i... pokraovn

obec, osada melny (obec) 3.14 km

Obec melíny je stavena ve stylu pvodní staroeské okrouhlice, kde je uprosted návsi kaplika a vedle rybník. Djiny obce sahají do XIV. století. První písemná zpráva je... pokraovn

obec, osada Mile (obec) 3.19 km

Správní území Obecního úadu Mile zahrnuje pt obcí: Bezdkovec, Maovice, Mile, Záhoí a elvice. Ves leí 2 km jihovýchodn od Nepomuka. Podle tradice ... pokraovn

obec, osada elvice (osada) 3.28 km

Ves leí 3 km jihovýchodn od Nepomuka je staršího pvodu, ne uvádí prameny z roku 1552. Jako souást zelenohorského panství pipadla postupn Vilému ze ... pokraovn

obec, osada Klter (obec) 3.32 km

Obec Klášter patí k historicky nejstarším sídlm mikroregionu Nepomucko. Vznik je datován ji od 12. století, kdy zde byl zaloen mnichy z Erbrachu cisterciácký klá&scaro... pokraovn

msto, mstys Nepomuk (msto) 3.32 km

Poátky historie msta jsou spojeny se zaloením nedalekého cisterciáckého kláštera roku 1144. Tehdy zde byly dv osady – Pesanice a Pomuk, které byly spojeny roku 1384. Od té do... pokraovn

obec, osada Zho (osada) 3.78 km

Leí 4 km jihovýchodn od Nepomuka, ve 14. a 15. století pináleelo k cisterciáckému klášteru, poté k panství Zelená Hora. P&iacut... pokraovn

obec, osada Bezdkovec (osada) 4.06 km

Ves leící 5 km jihovýchodn od Nepomuka má prkazné záznamy z roku 1551, je však bezpochyby starší. Djinami je spjata se Zelenohorským panstvím a&nbs... pokraovn

obec, osada Louov (obec) 4.3 km

Vesnika Louová patí do dívjšího okresu Plze jih a náleí pod Plzeský kraj. Píslušnou obcí s rozšíenou psobností je msto Blovice. Obec ... pokraovn

obec, osada Kozlovice (obec) 4.34 km

První písemná zpráva pochází z roku 1551. Na území ije 81 obyvatel. ... pokraovn

obec, osada Maovice (osada) 4.51 km

Obec leí v jihozápadních echách asi 5 km od Nepomuka. Obec získala jméno pravdpodobn od prvního sedláka, který tady il a jmenoval se Manc. Roku 1340&n... pokraovn

obec, osada drec (obec) 4.95 km

Obec dírec se nachází v okrese Plze-jih a náleí pod Plzeský kraj. Obec se rozkládá asi 29 km jihovýchodn od centra Plzn a 5 km jihovýchodn od msta Blovice. Na územ... pokraovn

obec, osada kov (obec) 5.58 km

První historická zmínka o obci pochází z roku 1237, kdy ves byla kladrubským klášterem smnna s Havlem Markvarticem. Roku 1310 byla v drení Budislava, syna Protivy z Romitálu.... pokraovn

obec, osada Chlumy (obec) 5.64 km

Obec díve nazývaná té Chlum leí 7 km jihovýchodn od Nepomuka. Poprvé jsou pipomínány v roce 1558 a dávná historie je spjata s panstvím zelenohorským i s... pokraovn

obec, osada Nekvasovy (obec) 5.71 km

V ranném rozbesku naší vlasti k nám poaly pronikat koovné kmeny Kelt. Jejich pozornosti neušlo ani pohoí Vráe. Vráské pohoí poskytovalo lovcm píste&scaro... pokraovn

obec, osada Kramoln (obec) 5.73 km

Prvn psemn zprva o obci Kramoln je z roku 1437, kdy se zde uvd jaksi Ulricus (Oldich). Za Adama Ze ternberka, nejvyho sudho Krlovstv eskho a dritele zelenohorskho panstv (1536 - 1560), patil Kramoln k tomuto panstv. Po Adamov... pokraovn

obec, osada Hradisk jezd (osada) 5.76 km

Hradišský Újezd je malá vesnice, která patí pod msto Blovice, od kterého se nachází cca 3,5 km na jihovýchod. V roce 2009 zde bylo evidováno 29 adre... pokraovn

obec, osada Nechnice (osada) 5.9 km

Nechanice jsou malá vesnice, ást obce Nové Mitrovice, od kterých se nachází cca 3,5 km na západ. Je zde evidováno 52 adres. V roce 2011 zde trvale ilo 54 o... pokraovn

obec, osada ivotice (obec) 6.06 km

Obec ivotice je malebn vesnika na jinm plzesku, pobl poutnho msta Nepomuk. Obec le v nadmosk vce 508 m a pesto, e se svmi 50 obyvateli pat k nejmenm obcm esk republiky, jde o krsnou vsku, plnou zelen a opravench pamtiho... pokraovn

obec, osada Prdlo (obec) 6.1 km

Ves se rozkládá ne pravém behu Úslavy severozápadn od Nepomuka. V minulosti pináleela k nepomuckému cisterciáckému klášteru, první písemná zm&iacu... pokraovn

obec, osada Kotou (osada) 6.37 km

Je zde evidováno 113 adres. Trvale zde ije 126 obyvatel. ... pokraovn

obec, osada Doice (osada) 6.68 km

Ves Doice je pipomínána v písemných pramenech ji roku 1318 jako sídlo vladyk Racka a Lva. Z toho nkteí autoi soudí, e zde ji stála tvrz. V 15. stol. patila ves ke Lnám a v p... pokraovn

obec, osada Mcholupy (obec) 6.77 km

Obec Mcholupy se nachází severozápadn od Nepomuka na rozhraní Plzeské a Blatenské pahorkatiny uprosted zvlnné zemdlsky vyuívané krajiny. Zástavba obce se rozklád&a... pokraovn

obec, osada Oselce (obec) 6.89 km

Obec je poprvé zmiována roku 1388, za Jezovce z Oselec. Je pravdpodobné, e ji v té dob zde mohla stát tvrz. Zbytky gotického zdiva byly zjištny ve hmot dnešního z&aacut... pokraovn

obec, osada Kovn (obec) 7.2 km

Vesnika Kovín leí v prmrné výšce 532 metr nad moem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1551. Celková katastrání plocha obce je 482 ha, z ... pokraovn

obec, osada Polnka (obec) 7.44 km

První  písemná  zmínka o vesnici Polánce  se objevuje v první knize dvorských desek a to k roku 1381. Polánka patila stejn jako okolní vesnice a osady  ... pokraovn

obec, osada Nov Mitrovice (obec) 7.48 km

false false false > ... pokraovn

obec, osada Kvovice (obec) 7.57 km

Obec Kvášovice vznikla nejspíš v 11. století, nejsou o tom ádné písemné záznamy, ale meme to usuzovat podle kostela sv. Bartolomje, který byl postaven v letech 1240-1... pokraovn

obec, osada Myslv (obec) 8.1 km

Historie obce Myslíva a jejího okolí je spojena s cisterciáckým klášterem, který stával pod Zelenou Horou. Po roce 1144 ho zaloili cisterciáci z Francouzského Ebrachu s p... pokraovn

obec, osada ttov (osada) 8.23 km

Ves ttov le asi 3 km vzdunou arou smrem severovchodnm od Blovic, k nim sprvn nle. Prvn psemn zprva o osad ttov je z r. 1545. Na nvsi se nachz kaple p. Marie z r. 1933. Potovn smrovac slo je 33601. V obci psob ji... pokraovn

obec, osada Chocenice (obec) 8.27 km

Chocenice jsou obec v okrese Plze-jih na silnici spojující Plze a Nepomuk se zhruba 520 obyvateli a katastrem 1320 ha. Souástí obce jsou osady Kotousov, Chocenická Lhota a Zh. Obec je poprvé pipom&iac... pokraovn
Hodnocen nvtvnk: 9.0000

obec, osada Chynn (osada) 8.35 km

Ves na vysoko poloené planin u silnice z Nových Mitrovic na Lnáe je zmiována ve zprávách z let 1349 a 1379 jako ves pán z Romitálu. V 15.století patil Chynín pod Rokycany,... pokraovn

msto, mstys Blovice (msto) 8.39 km

První písemnou zprávu o Blovicích máme z r. 1284, kdy byly trhovou vsí, patící cisterciáckému klášteru v Pomuku. Dle písemných pramen z konce 14. st... pokraovn
Hodnocen nvtvnk: 10.0000

obec, osada Nehodiv (obec) 8.95 km

Ke dni 28. 8. 2006 zde ilo 79 obyvatel. ... pokraovn

obec, osada Zdemyslice (obec) 10.81 km

První písemná zmínka o vsi Zdemyslice je z roku 1115 za panování eského kníete Vladislava I., kdy obec patila ke kladrubskému klášteru. Z roku 1239 je doloeno, e Zdem... pokraovn

zdroj: www.KrasneCesko.cz