Tipy pro Vs v okruhu 15 km : Autocamp Transit - Kutn Hora (kemp)

Sport | Kultura | Pamtky | Proda | Obce | Restaurace | Mapa | Kulturn a sportovn akce |


obec, osada Maln (mstsk st) 0.32 km

Místo dnešního Malína bylo prbn osidlováno ji od mladší doby kamenné. Obec leela na kiovatce ran stedovkých cest. Rod Slavníkovc vystavl Malín jako své... pokraovn

obec, osada Sedlec u Kutn Hory (mstsk st) 1.18 km

... pokraovn

obec, osada Hlzov (obec) 1.58 km

První písemná zmínka o Hlízov, pvodn Hlídov pochází z r. 1143, kdy byl darován nov zaloenému sedleckému klášteru,v jeho drení byl a do husitsk... pokraovn

obec, osada Nov Dvory (obec) 1.97 km

Nové Dvory se mohou pochlubit zhruba sedmisty lety existence, i kdy na poátku byl nejspíše jen dvr zaloený cisterciáckými mnichy z blíz- kého kláštera Sedlece. Skuten... pokraovn

obec, osada Crkvice (obec) 2.92 km

Obec Církvice, která má 1200 obyvatel se nachází na rozhraní Polabské níiny a elezných hor, vzdálená 5km od historického msta áslav i zná... pokraovn

msto, mstys Kutn Hora (msto) 2.94 km

Vznik Kutn Hory je tradin spojovn s rozvojem pennho hospodstv ve 13. stolet, nicmn prvopotky dolovn jsou podstatn dvnjho data. Povrchov vchozy stbrnch rudnch il byly zejm odhaleny ji v zvru 10. stolet Slavnkovci, k... pokraovn

obec, osada Star Koln (obec) 3.57 km

Dnešní Starý Kolín, leící ve Stedoeském kraji, se ve stedovku nacházel v kraji Kouimském, jeho hlavním centrem, který mu také dal jméno, bylo prastar&... pokraovn

obec, osada Grunta (obec) 3.78 km

Pvodn hornická osada nedaleko Kutné Hory, s prvním písemnými záznamy z poátku trnáctého století (1305), kdy zde dochází k tb stíbrné rudy. iv... pokraovn

obec, osada Libenice (obec) 3.8 km

Libenice, pvodn Ljubenice nebo Ljubenici je osadou prastarého slovanského zaloení. Leí 6 km j.v. od Kolína pi státní silnici Kolín – áslav. První doloená zm&i... pokraovn
Hodnocen nvtvnk: 1.0000

obec, osada Tebeice (obec) 3.93 km

Písemné prameny eského stedovku zaznamenávají Tebešice poprvé v roce 1309.Tebešická tvrz vznikla v krajin, která je vlastn nejvýchodnjším výb... pokraovn
Hodnocen nvtvnk: 10.0000

obec, osada Svat Kateina (osada) 4.17 km

Ves se nachz asi 8 km severovchodn od Kutn Hory a 70 km vchodn od Prahy v Polabsk nin. Ve vsi je 136 sel popisnch, z toho je trvale obydleno 96 sel, 34 slou k rekreaci a 6 budov je veejnch. Vesnice m dv soukrom prodejny smen... pokraovn

obec, osada Puche (osada) 4.18 km

Obec Puche se nachz zpadn od obce Kluky, smrem na Kutnou Horu. Nzev obce vznikl od slova puche - znamenajc buchar, tj. zazen na roztloukn rudy obsahujc stbro, kter se vyskytovalo v irm okol Kutn Hory. Sama osada vznikla kolem... pokraovn

obec, osada Svat Mikul (obec) 4.22 km

Pedchdcem dnešní obce Svatý Mikuláš byla obec Bor,postavená nkdy v 11.století na tehdy pemyslovském území.Jeho ást -les zvaný Bor - koupil r.1278 sedleck&yacut... pokraovn

obec, osada Puche (st obce) 4.25 km

Obec Puche se nachází západn od obce Kluky, smrem na Kutnou Horu.Název obce vznikl od slova puche - znamenající buchar, tj. zaízení na roztloukání rudy obsahujíc&iacu... pokraovn

obec, osada Kluky (obec) 4.68 km

Obec Kluky le 6 km zpadn od slavi. Prvn psemn zznam o existenci obce Kluky se da-tuje do r. 1289, ale archeologick nlezy prokazuj ivot lid nejmn ped 7000 lety. V prostoru nynj obce byly vhodn podmnky pro pravk osdlen. Sdli... pokraovn

obec, osada Olany (st obce) 4.8 km

Obec Olšany se nachází jin od Kluk. Název obce je odvozen od stromu olše, která v dávných dobách hojn rostla kolem potoka zvaného Olšanský. Jméno obce se... pokraovn

obec, osada Veletov (obec) 4.94 km

Labe tvoí mezi Konárovicemi a Starým Kolínem nkolik pkných ostrov. Vysokým jezem nadruje se toti voda pro mlýnské náhony veletovský a baštecký, kter... pokraovn

obec, osada Kesetice (obec) 5.41 km

Jin od Kutné Hory leí obec Kesetice,kam od 1. 7. 1960 byly pilenny obce Chrást a Krupá s osadou Byká. Kesetice mají své jméno od vladyky Kesaty, který zde ... pokraovn

obec, osada Moovice (obec) 5.72 km

Moovice se nachz 3 kilometry na jihozpad od slavi v slavsk kotlin,zejm v pvodnm korytu eky z obdob pleistocnu. Obec le v nadmosk vce 242 metr a ije zde 370 obyvatel. Osou zem je eka Klejnrka v jejm okol se nachz rozs... pokraovn

obec, osada Nov Lhota (st obce) 5.95 km

Obec leí 3 km jin od Kluk. Vznik obce je moné zaadit do první poloviny 13. století, kdy za panování Pemysla 1. byly zakládány nové osady na místech dosud neobydlený... pokraovn

obec, osada Zbo nad Labem (obec) 5.95 km

Zbo nad Labem je jednou z nejstarch osad v irokm okol. Sv jmno m od lesa Bor, zvanho t Markov les, jen uroval hranice zem. Okol tto osady, vtinou bainat pro rozlenn st eky Doubravky, chrnilo bezpen osadu na zaloenou ... pokraovn

obec, osada Konrovice (obec) 6.13 km

Obec naleznete opodál Labe mezi Kolínem a Týncem nad Labem. Rozkládá se na kopci v nadmoské výšce 236 m a asi 37 m nad okolní labskou krajinou. Konárovice jsou jednou z nejstar&... pokraovn

obec, osada Vodranty (obec) 6.3 km

První dochovaná zmínka o obci se datuje k r. 1738, kdy zde býval jen dvr zvaný Vodrant paící "lebskému panství" kníete Schwarzenberka. Stával v místech, kde jso... pokraovn

obec, osada Ti Dvory (obec) 6.35 km

Obec Ti Dvory se nachází 4 kilometry východn od Kolína, na silnici druhé tídy . 322 spojující Kolín s Pardubicemi. Krajinný ráz je utváen z jihovýchodu ... pokraovn

obec, osada monn (obec) 6.36 km

Obec monn le 7 km jin od Kutn Hory. Prvn zmnka o tto obci je ji r. 1289.Dominantou obce je novorenesann zmek s rozshlm parkem.monn s pilehlmi obcemi Bezov, Korotice, Lomec, Lomeek a osadou Hjek m 425 obyvatel. V obci je sdlo... pokraovn

obec, osada Rohozec (obec) 6.4 km

Obec je poloena v Polabsk nin mezi historickmi msty Kutnou Horou a slav v sousedstv emprovho zmku Kaina. Rohozec pat k tm vyjmenm obcm, kter jsou star ne sedleck klter, kter kolonizoval ve 12. a 13. stolet okoln krajin... pokraovn

obec, osada Kobylnice (obec) 6.51 km

Krajina patila v10. stol. Slavnkovcm scentry vLibici a Maln. Tnec nadLabem slouil Vrovcm za pohranin hradit. Od11. stolet podlhal Pemyslovcm, kdy se vznamnm centrem stv Zbo. Kobylnice, zvlt dvr vKobylnici se pipomn... pokraovn

obec, osada Souov (obec) 6.62 km

Obec Souov se rozprostr jihozpadn od eskomoravsk vrchoviny, v nadmosk vce 300 m n.m. Sousednmi vesnicemi je malebn Tebonn, kter Vs upout blou dominantou kostela a Nov Lhota se svm nezapomenutelnm Kostelkem, kter je za pzniv... pokraovn

obec, osada Nebovidy (obec) 6.78 km

Nebovidy jsou podle profesora Augusta Sedlka v jeho dle Mstopisn slovnk krlovstv eskho i dle zmnky v jeho monumentlnm dle Hrady, zmky a tvrze krlovstv eskho poprv uvdny v roce 1235. Nkter jin prameny uvdj prvn zmnku o ob... pokraovn

obec, osada Krchleby (obec) 6.92 km

Obec Krchleby se nachz 4 km zpadn od slavi na star silnici do Tbora, skld se ze dvou sdelnch celk, zKrchleb a 1 km vzdlenho Chedrb. Krchleby byly osdleny ji v mlad dob kamenn, co dokazuj etn nlezy, je jsou datovny do 5-... pokraovn

obec, osada Chotusice (obec) 7.19 km

V rudolfnsk dob doshly Chotusice takovho rozkvtu, e na n bylo v roce 1601 peneseno csaskm majesttem postaven msteka, kter csa Rudolf souasn odal ehuicm. Nadto jet zskalo msteko vron trhy na kon, hbata a dobytek (ka... pokraovn

msto, mstys Maleov (mstys) 7.35 km

Mstn nzev obce se odvozuje zpovsti obohatm kutnohorskm m욝anovi Maleovi, kter zde zaloil devorubeckou kolonii. Osadnci zsobovali nedalek stbrn doly devem a devnm uhlm zmil. Prvn psemn historick zmnka oMaleovu je zr... pokraovn

msto, mstys erven Peky (mstys) 7.37 km

První záznam o obci Peky je roku 1333 a je zmiován jako statek bratí Zdislava z Peek a Václava z Bohouovic. Peky po Zdislavov smrti pecházejí do vlastnictví vladyk z Bohounovic, obce ... pokraovn
Hodnocen nvtvnk: 1.0000

obec, osada Tebonn (obec) 7.38 km

První zmínka o obci je z 12. století, kdy se obec pipomíná jako sídlo Slavat z Chlumu a Košumberka. V okolí Tebonína se nacházela 3 hra... pokraovn

obec, osada Tnec nad Labem (obec) 7.39 km

První zmínka o vsi pochází z roku 1110, nejpozdji od roku 1436 uvádn jako msteko. 3. bezna 1600 ho císa Rudolf II. povýšil na královské komorní msto. Mstská... pokraovn

obec, osada Miskovice (obec) 7.73 km

Prvn psemn zprva pochz z roku 1131. Na zem ije 925 obyvatel.... pokraovn

obec, osada ky (obec) 7.96 km

Obec ky - trampouch se rozkld kolem silnice slav - Zbov - Lede n. Szavou, a to ve vzdlenosti 4 a 7 km od slavi. Je rozdlena do ty st. Prapvodn st obce ky le od slavi 4 km; dnes m 46 popisnch sel a ije zde 113 obyvat... pokraovn
Hodnocen nvtvnk: 8.0000

msto, mstys slav (msto) 8.04 km

Prokazateln osdlen plochy msta se datuje od potku neolitu (6 - 5 tis p. Kr.) Bohat archeologick nlezy z msta a jeho okol dokldaj, e se zde vystdala ada pravkch kultur. Slovansk osdlen se datuje od 9. stolet. Pravdpodobnm cen... pokraovn
Hodnocen nvtvnk: 10.0000

msto, mstys ehuice (mstys) 8.11 km

Okol ehuic bylo osdleno ji v dvnch dobch - dokazuj to etn nlezy ndob, zbran, kamennch kln, krabadel, ale i bronzovch ozdob nebo rovch hrob. 1350 - prvn dochovan psemn zmnka - Hynek a Jeek Vtkovi1430 - majiteli ryti e... pokraovn

obec, osada Polepy (obec) 8.12 km

Obec Polepy se nachází asi dva kilometry jin od Kolína na poloviní cest do ervených Peek. ást obce je rozloena po obou bezích potoka Polepky.První zmínka o Polepech pochá... pokraovn

obec, osada Bluice (obec) 8.29 km

Z nejstarší historie Blušic se zachovalo velmi málo, peván jen povsti. Skuteností je, e pvodn nkolik blušických stavení a málo polností, bylo jedin v ... pokraovn

obec, osada Bchory (obec) 8.3 km

 Jméno obce “Bichhor, Bichor, Bychor, Bichora, Bychora, Bichori, Baychor, Bichory, Bejchory, Beghor, Býchory ...“ jsou starodávnou vsí. V dochovaných pramnech je po prvé zaznamen... pokraovn

obec, osada Bernardov (obec) 8.4 km

Osudy Bernardova jsou od potku spojeny s novodvorskm panstvm. Obec dal zaloit hrab Bernard Vnk roku 1680 na pozemcch sousednho kobylnickho dvora. Od Lukaveckch z Lukavce koupil pozemky v sousedstv dvora a usadil zde 10 chalupnk. Z tc... pokraovn
Hodnocen nvtvnk: 10.0000

obec, osada Kojice (obec) 8.89 km

Obec Kojice leí v nejsevernjším výbku elezných hor vybíhajícím do "Zlatého pruhu zem eské" - polabské roviny. Výhodné pírodní podm&iacu... pokraovn

obec, osada Hrabn (obec) 8.97 km

Obec Hrabšín byla zaloena asi ve 14. století a dostala jméno po Hrabišovi z Pabnic. V r. 1379 je Ješkova, pak se stídají další rody a statky, v r. 1658 ji vlastní sedl... pokraovn

obec, osada Bahno (osada) 9.05 km

První historická zpráva o obci je z roku 1388. Její jméno je odvozeno od bahnitých míst, která se v okolí nacházela. Na zaátku 16. století náleelo Bahno K... pokraovn

obec, osada Ovry (obec) 9.05 km

Název obce se odvozuje od toho, e obyvatelé mli povinnost dodávat na hrad Oldíš ovce. Obec Ováry se v písemných historických pramenech poprvé pipomíná... pokraovn

obec, osada Nmice (obec) 9.31 km

První písemný doklad o obci pochází ji z roku 1397. V roce 1445 zde ml dvorec nebo tvrz Jan z Nmic, který byl tehdejším vlastníkem vsi. Dalším dritelem byl Zikmund Ko... pokraovn

msto, mstys Koln (msto) 9.33 km

Kolín byl zaloen relokací, tj. pesunutím pvodní trhové osady tého jména (dnes Starý Kolín) z místa ohroovaného astými povodnmi eky Labe na výhodnji ... pokraovn
Hodnocen nvtvnk: 6.6667

obec, osada Painka (obec) 9.36 km

Painka se puvodn nazvala jmnem Painves. V 17. stolet se zde ozv jmno Pan aneb Painka, je poslze zobecnlo. Prvn zmnka o obci je roku 1319. V t dobe jsou v Painvsi dva statky vladyck. Jeden zvan dolej, pi nm byla tvrz s ve ... pokraovn

obec, osada Krakovany (obec) 9.39 km

Obec Krakovany leí na rozmezí elezných hor a Polabské níiny u Týnce nad Labem v okrese Kolín. To udává její peván zemdlský charakter. Krakovany mají ... pokraovn

obec, osada Opatovice I (obec) 9.46 km

Obec Opatovice nejspe vd za svj vznik opatm nedalekho sedleckho kltera, kte se ve13. stolet podleli nakolonizaci nehostinnho a doposud dce zalidnnho kraje najih odKutn Hory. Prvn psemnou zmnku ovsi mme ale a zedruh po... pokraovn

obec, osada Pabnice (obec) 9.52 km

Obec Pabnice leí 16 km na jihovýchod od okresního msta Kutná Hora. Podle povstí se pipomíná u v raném stedovku. Kroniká Václav Hájek z Liboan uvádí... pokraovn

obec, osada Boec (osada) 9.66 km

První písemná zmínka o obci Boec je z roku 1371, kdy ji ml v drení vladyka enk z Kosic. Mezi pozdjší dritele patil Jan Korek z Boce s potomky, rod Slavat z Chlumu na Košumberku a ro... pokraovn

obec, osada Chlstovice (obec) 9.88 km

Obec Chlístovice se rozkládá po obou bezích „Chlístovického potoka“ asi 15 km od Kutné Hory. První zmínka o obci je ji z roku 1359. Za osadou na východní str... pokraovn

obec, osada Horuice (obec) 10.12 km

Prvn psemn zmnka ovsi pochz zr. 1369 za vldy Karla IV. Tato obec je poprv pojmenovna vtomto roce vlistin kltera Sedleckho: "Pro silvis prope pagum Horussic dictis...".Dal doklady, kde je tato osada jmenovna jako Horussicze, jsou... pokraovn

obec, osada Schoov (obec) 10.18 km

První oficiální písemný záznam o obci je z roku 1352, kdy majitelem byl Jan z Bratic, syn Zdislava. V té dob byl postaven kostel sv. Kíe na dnešním hbitov, který v 1... pokraovn

obec, osada Jestab Lhota (obec) 10.22 km

První písemná zpráva pochází z roku 1273. Na území ije 350 obyvatel. Poskytování slueb CZECH POINTu. ... pokraovn

obec, osada Ohae (obec) 10.34 km

První zmínka o Ohaích se váe k roku 1397 jako majetek Jana a Václava Zacha z Oha, Jan se pipomíná ješt v roce 1415. Djiny obce v 1. polovin 15. století nejsou blíe zn&aac... pokraovn

obec, osada Drobovice (obec) 10.43 km

Stopy nejstaršího osídlení na území dnešních Drobovic   zasahují a do paleolitu, tj. více jak 10 tis. let. Na základ archeologických przkum provádn... pokraovn

msto, mstys Chvaletice (msto) 10.47 km

hvaletice leí 25 km od Pardubic na rozhraní Chvaletické pahorkatiny celku elezných hor (esko-moravská soustava) a Pardubické kotliny celku Východolabské tabule (soustava eská tabule... pokraovn

obec, osada Lipec (obec) 10.49 km

První písemná zmínka o Lipci pochází z r. 1347. Pozdji (1409) se pipomíná vladyka Zdenk z Lipce. Obec byla i ve vlastnictví významného eského šlech... pokraovn
Hodnocen nvtvnk: 2.0000

obec, osada Vlaice (obec) 10.57 km

Poprvé se o Vlaicích dozvídáme v roce 1189, kdy byly majetkem Hroznaty z Peruce. Pozdji se staly souástí rozsáhlého panství vilémovského kláštera, jak to ... pokraovn

obec, osada Suchdol (obec) 10.6 km

Obec Suchdol leí na severozápadním úpatí vrchu Vysoká piblin 8 km západ od okresního msta Kutné Hory v nadmoské výšce 365 m. Katastrální &uacut... pokraovn

obec, osada Labsk Chrice (obec) 10.7 km

První písemnou zmínku o obci Labské Chrice nalezneme v historických pramenech z roku 1436.  ... pokraovn

obec, osada Horka I (obec) 10.72 km

Novodob historie obce Horka I se pe od 13. z 1990, kdy usnesenm bvalho Okresnho nrodnho vboru v Kutn Hoe vznik s innost dne komunlnch voleb, tj. 26. listopadu 1990, obec Horka I s jejmi stmi Borek, Horka a Svobodn Ves. Tomuto... pokraovn

obec, osada Tupadly (obec) 10.75 km

První zmínka o Tupadlech se datuje do r. 1242. Tehdy daroval Jan z Polné syn Zbislava z Braic nkolik obcí ádu Nmeckých rytí. Kdyby jeho manelka zemela nebo se po jeho smrti znovu provdala ml... pokraovn

obec, osada erven Janovice (obec) 10.81 km

Jinm smrem odKutn Hory vevzdlenosti 14,5 km je rozloeno msteko erven Janovice, do18.stolet zvan Janoviky. Mstekem prochz sttn silnice zslavi doZrue nadSzavou, kter byla otevena vroce 1829 a dal zKutn Hory doLede ... pokraovn
Hodnocen nvtvnk: 10.0000

obec, osada Volrna (obec) 10.98 km

Obec Volárna leí severozápadn od Kolína.  V souasné dob má Volárna 476 obyvatel a 190 popisných ísel. Nkolik dom je neobydleno. K rekreaci je vyuíváno 27 dom... pokraovn

obec, osada Ratbo (obec) 11.17 km

První zmínka o Ratboi v minulosti i Radboi pochází z roku 1115. Obec byla souástí majetku benediktínského kláštera Kladruby u Stíbra. Zpr... pokraovn

obec, osada Uhlsk Lhota (obec) 11.2 km

Název obce vznikl z uhlíských milí, z nich dva poslední fungovaly do poátku první svtové války. Obec byla zboím kláštera sedleckého. Ro... pokraovn

obec, osada Vidice (obec) 11.26 km

Obec Vidice se nachz jihozpadnm smrem 10 km od Kutn Hory a skld se zobc Vidice, Karlov, Nov Lhota, Rozt a Tuchotice. Dve patila kobci jet osada Star Lhota, kter je vak ji zatopena vodrenskou ndr Vrchlice. Jet ped prvn... pokraovn

obec, osada Poln Chrice (obec) 11.28 km

Vesnice Polní Chrice se poprvé pipomíná v roce 1361, kdy byla v majetku praské kapituly. V roce 1417 je drel klášter na Zderaze. Od roku 1553 patila k Podbradskému panství. Spisy ... pokraovn

obec, osada Domnovice (obec) 11.52 km

Dománovice zejm vznikly ve 12. - 13. století. Nejstarší písemná zmínka o nich pochází z roku 1371 (Slawata de Domanowicz). Název je vysvtlován zpravidla jako ... pokraovn

obec, osada ebestnice (obec) 11.53 km

Šebestnice, jako všechny vesnice v okolí, jsou starého pvodu. Majitelé Šebestnic, kteí se asto mnili, byli nejprve zemané. Ji v roce 1303 se pipomíná v Šebestnic... pokraovn

obec, osada Vapy (osada) 11.63 km

Prvn historick zmnka o obci Vapy pochz z roku 1277, kdy zde sdlil Budislav z Vap. Svoji samostatnost si udrely Vapy i v nsledujcm stolet. V 15. stolet zde existovaly tyi svobodn vladyck statky. st Vap pipadla roku 1484 k e... pokraovn

obec, osada Adamov (obec) 11.66 km

Obec byla zaloena v roce 1784 Janem Adamem Auerspergem pro dlníky z nedaleké pádelny v Tupadlech. Byla postavena prakticky v lesích a vtšina dom byla devných. Jde o jednu z nejstarších ... pokraovn

obec, osada Pothy (obec) 11.7 km

První osídlení území obce (áslavska) spadá, dle archeologických nález z roku 1976, ji do mladší doby kamenné a pozdní doby bronzové, s&nb... pokraovn

obec, osada ernny (obec) 11.77 km

ernnsko se svmi osadami je poloeno v krsnm kraji les, rybnk a dky tomu, e zde nen dn prmysl, je okoln proda neporuen. Ji destky rok je vyhlenm rekreanm zzemm Kutn Hory, Kolna i Prahy. V zatcch slvy Kutn Hory zsk... pokraovn

obec, osada Radovesnice II (obec) 11.92 km

Obec Radovesnice II je poloena severovýchodn od Kolína vzdáleného 14 km vzdušnou arou a spadá do Stedoeského kraje. Místní ástí obce jsou Rozehnaly. První p&... pokraovn

obec, osada Veltruby (obec) 12.3 km

Obec Veltruby se nachází severozápadn od msta Kolín v centru tzv. "Luních les". Zachovalé zbytky luních les a zamokených luk s výskytem ady chránný... pokraovn

obec, osada Selmice (obec) 12.58 km

Obec Selmice se nachází v okrese Pardubice a náleí pod Pardubický kraj. Píslušnou obcí s rozšíenou psobností je msto Pelou. Obec Selmice se rozklád&aacu... pokraovn

obec, osada Horky (obec) 12.82 km

Obec Horky se nachází 7 km jihovýchodn od áslavi v otevené zemdlsky vyuívané krajin. Plochá krajina v okolí áslavi je nazývána áslavská kotli... pokraovn

obec, osada tipoklasy (obec) 12.86 km

Prvn psemn zmnka otipoklasech pochz ji zXIV.stolet, kdy patila ves khradu a panstv zbraslavickmu. Tvrz postavili roku 1545, on se vtomto roce zmiuje jeden dlun pis. Roku 1547koupil tipoklasy, ves a dvr Pavel zMalovic. Kdy ... pokraovn

obec, osada Hlavenk (obec) 12.87 km

Pvodn se ves nazývala Hlávecko. A to nejspíše proto, e pípona -sko se pouívala pro zaniklé a po ase obnovené osady. „Tvar Hlávecko se zmn... pokraovn
Hodnocen nvtvnk: 7.0000

obec, osada Bratice (obec) 13.01 km

Ves Bratice, leící v nejjinjším cípu polabské níiny, stulená pod lesní vyvýšeninou Tisé skály, je jednou z nejstarších osad... pokraovn
Hodnocen nvtvnk: 10.0000

obec, osada Hetln (osada) 13.5 km

... pokraovn

obec, osada Velk Osek (obec) 13.76 km

Vznik a poloha Obec Velký Osek o rozloze 10 km2 s více jak 2 tisíci obyvateli se nachází 8 km od historického msta Kolín a 8 km od l&aacu... pokraovn

obec, osada Tetov (obec) 14.25 km

Obec Tetov byla zaloena v r. 1791 Janem Oktaviánem Kinským z panství Chlumec nad Cidlinou. Jméno obce je odvozeno od jmen majitel panství. Obec byla ve svazku politické obce Kundratice, jeho úad ... pokraovn

obec, osada Podmoky (obec) 14.81 km

... pokraovn

zdroj: www.KrasneCesko.cz