Zámek - Nová Lhota (zámek)


Seznam lokalit v okolí


hrad, zámek, tvrz, hradiště Zámek - Nová Lhota (zámek) vzdálenost: 0 km

Staré panské sídlo zde zaniklo někdy během 15. a 16. století, kdy Nová Lhota patřila k větším panstvím. Až po osamostatnění v roce 1590 za Mikuláše Salavy tu byl vystavěn panský dům se sgrafitovou výzdobou. Koncem 17. století, kdy panství získal klášter v Sedlci, byl zámek výrazně přestavěn. Stavba zřejmě trvala až do 1. desetiletí 18. století. Z této doby se zachovala červenobílá barevnost jednoduchých venkovních omítek a fresková výzdoba některých místností zámku. Po zrušení kláštera propadl majetek náboženskému fondu. Po roce 1809 byl zámek využíván úředníky fondu jako sýpka a čeledníky. V roce 1819 panství koupili Schwarzenbergové. K dalším stavebním úpravám ale došlo až po roce 1925.

Areál zámku s hospodářským dvorem se nachází v severovýchodní části vsi. Dvůr nepravidelného, rámcově obdélného tvaru, s podélnou osou vedenou ve směru sever-jih, je otevřený na jižní straně torzálně dochovanou pilířovou branou. Z levé strany k bráně přiléhá dvoukřídlé hospodářské stavení, z pravé strany torzo menšího objektu se zbytky kleneb. Za bránou, volně ve dvoře, stojí patrová budova zámku s podélnou osou vedenou rovněž ve směru sever-jih. Téměř celou západní stranu dvora ohraničují chlévy, jejichž jižní část je upravena jako obytná. Severní stranu dvora uzavírá dlouhá stodola, na východní straně, nad zámkem, je situovaný špýchar. Ve volném prostoru dvora, mezi zámkem, špýcharem a stodolou, stojí novodobá utilitární stavba dřevěné konstrukce a malý objekt bývalé váhy. Východně od zámku se původně rozkládala zahrada, vymezená od hospodářské části dvora kamennou ohradní zdí. Kompaktní se zeď dochovala mezi severovýchodním nárožím zámku a špýcharem, z části zbořený je úsek mezi jihozápadním nároží zámku a torzem budovy při bráně. Volné části mezi jednotlivými objekty uzavírá kamenná ohradní zeď, respektive v jednom úseku drátěný plot. Mimo hlavní jižní bránu byl dvůr přístupný i zadní bránou umístěnou v severozápadním rohu vedle stodoly (nedochovala se, pouze volný vjezd) a brankou vloženou mezi hospodářská stavení na západní straně dvora (nedochovala se). Předmětem ochrany je zámek, špýchar, stodola, ohradní zeď s branou a pozemky vymezeného areálu.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit


zdroj: www.KrasneCesko.cz