Mileč (obec)


Seznam lokalit v okolí


obec, osada Mileč (obec) vzdálenost: 0 km

Správní území Obecního úřadu Mileč zahrnuje pět obcí: Bezděkovec, Maňovice, Mileč, Záhoří a Želvice.

Ves leží 2 km jihovýchodně od Nepomuka. Podle tradice byla založena již kolem roku 1100 Milkem z Klenové. První písemná zmínka pochází až z roku 1352, kdy patřila pomuckému klášteru. K roku 1372 je připomínán Přibík z Vrčeně s predikátem z Milče, na počátku 15.století pak Michael z Milče, který byl purkrabím na Zelené Hoře.Po vypálení cisterciáckého kláštera husity roku 1420 patřila ves až do roku 1630 k Zelené Hoře, odtud přešla k Plánici. Berní rula z poloviny 17.století uvádí ve vsi tehdy zvané Milče pět sedláků a jednoho tzv.zahradníka. Tereziánský katastr v Milči připomíná 9 osedlých. K roku 1789 byla ves opět součástí Zelenohorského panství. V roce 1920 zde bylo 46 popisných čísel a žilo zde 274 obyvatel. V současnosti zde žije 109 obyvatel.

Dominantou vsi je kostel sv. Petra a Pavla, obnovený do dnešní podoby nákladem vlastního kostelního jmění roku 1764 na místě starší svatyně zřejmě ze 14.století. 

Roku 1640 byl zdejší farní kostel obnoven a k obrazu sv. Barbory konaly poutě desítky věřících, neboť dle pověsti měl moc uzdravovat oční choroby. Kostel byl upravován i kolem roku 1909. Stavba je položena na půdorysu latinského kříže. V průčelí je ze staršího kostela zachována věž postavená mimo osu více k severu. Triumfální oblouk je sklenut polokruhem, fasáda je členěna lesénovým řádem. V nedávné době byl kostel nákladně rekonstruován.

První stavení pod kostelem zbudované r. 1852 sloužilo stovkám místních i přespolních dětí celých 58 let jako škola. Roční služné učitele činilo 239 zl. 27 kr + 81/2 sáhů dřeva.

Budova nové školy, postavené v roce 1910, slouží dodnes svému účelu.

Ve vsi u staré brány statku čp.8 roste památný strom - lípa velkolistá, zvaná "Milečská lípa", s obvodem kmene 502 cm a výškou 25 m. Její stáří je odhadováno na 420 let.

Na rozcestí směrem na Třebčice stojí Boží muka, tvořená zděným soklem a válcovitým dříkem s entazií. Označuje místo nálezu zbraní a přílbic z období třicetileté války. Dle tradice mělo jít o místo střetu švédských a císařských vojsk.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit


zdroj: www.KrasneCesko.cz