Farmaceutické muzeum - Kuks (muzeum)


Seznam lokalit v okolí


muzeum Farmaceutické muzeum - Kuks (muzeum) vzdálenost: 0 km

ČFM vzniklo v roce 1994 jako středisko Univerzity Karlovy v Praze - Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. Převzalo historickou sbírku muzeálií, knihovnu a archiv z Oddělení dějin farmacie Katedry sociální a klinické farmacie s úkolem vybudovat ve státním zámku (původně hospitálu) v Kuksu muzejní expozici farmaceutické profese a farmaceutické muzeologické pracoviště. To by mělo sloužit i vědecké práci v dějinách farmacie, zvláště též potřebám diplomantů a doktorandů. Budování stálého farmaceutického muzea je úkol starý již více než sto let. Dařilo se zřídit lékárnická muzea např. při Ústavu farmakologie a farmakognosie Lékařské fakulty UK (1946-1950), nebo při Lékárenské službě hl.m. Prahy (1959-1972), ale jak vidno, vždy jen na omezenou dobu. Fakultní ČFM na tyto snahy navazuje i proto, že zdědilo části sbírek těchto muzeí.
Sbírka ČFM má pestrý a letitý původ. Nejstarší sběrné předměty-muzeálie pocházejí ze sbírky založené 1883 „Farmaceutickou společností v Praze“. Jiné shromažďoval Doc. RNDr. PhMr. Jaroslav Hladík (1903-1975), další byly součástí sbírkového fondu „Muzejního odboru“ Ústředního svazu lékárníků, vedeného Prof. PhDr. PhMr. Eduardem Skarnitzlem (1894-1970). Velká část muzeálií, získaných RNDr. PhMr. Zdeňkem Hanzlíčkem a RNDr. Pavlem Drábkem a jejich spolupracovníky, byla vystavena v „Museum pharmaceuticum Pragense“ 1959-1972. Další pocházejí ze sběrné činnosti Ústavů a Oddělení dějin farmacie (1953-1973), dále lékárníků-historiografů Lékárenských služeb (1965-1989), z darů lékárnických rodin Fragnerů v Praze, Bříšků v Berouně, Hendrychových v Dobrušce, lékárny Fakultní nemocnice v Hradci Králové a řady dalších lékáren i kolegů a kolegyň.
Pod názvem „sbírka“ se skrývají čtyři druhy dokumentů: 1. věcné (stojatky přístroje, léčiva ad.), 2. obrazové a zvukové (malby, grafika, filmy, audiozáznamy), 3. archivní (fondy i sbírky dokladů) a 4. knižní (knihy, časopisy). Na jejich uspořádání a evidenci se podíleli a podílejí diplomanti, doktorandi i studenti magisterského i postgraduálního studia farmaceutické fakulty hradecké i brněnské. Sbírka stále pomalu roste ve všech svých druzích. Hospitál v Kuksu byl pro uložení i expozici sbírky ČFM zvolen v roce 1972 proto, že se v něm uvolnilo dostatek místa. ale především pro jeho sociálně zdravotní i lékárenskou tradicí počínající v roce 1743. Farmaceutické muzeum tu mohlo navázat na krásnou barokní oficínu lékárny, která je evropským kulturně historickým, uměleckým a farmaceutickým skvostem. Lékárna sloužila 1743-1938 ve správě řádu Milosrdných bratří (MB) nejen mužským chovancům hospitálu, kteří byli ošetřováni v nemocničním sálu (dnes jsou v něm originály soch ctností a nectností Matyáše Brauna), ale i okolní veřejnosti. Tato hospitální lékárna je památníkem charitativní i zdravotnické péče tohoto řádu, kterou potřebným poskytoval nejen v Kuksu, ale i v dalších konventech na území ČR od roku 1605, a v níž dnes dále pokračuje. Dne 18. 5. 1996 byla v hospitálu slavnostně otevřena prvá část expozice ČFM, nazvaná „Kouzlo apatyky“. Vznikla spoluprací Státního památkového ústavu v Pardubicích, vedení státního zámku Kuks, jak se hospitál oficiálně nazývá, Farmaceutické fakulty UK a Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea. Smyslem této muzejní expozice je v daných možnostech ukázat vývoj našeho lékárenství, zvláště pak podoby lékárenské oficíny, od asi 17. do 20. století. Exponáty, které mají vypovídací hodnotu, mají zároveň na návštěvníka působit i svým kouzlem neobvyklostí a uměleckého zpracování.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit


zdroj: www.KrasneCesko.cz