Bochov (město)


Seznam lokalit v okolí


město, městys Bochov (město) vzdálenost: 0 km

Historie a vznik obce Bochov založili v první polovině 14. století čeští velmožové Slavek a Boreš Hrabišicové z Oseka. Zabývali se zpočátku zemědělstvím, později hornictvím. Těžko lze odhadnout, co bylo hlavním důvodem k založení Bochova, zda zemědělství či těžba kovů. Jisté je, že bylo vyměřeno poměrně velké náměstí s pravidelnými, na sebe kolmými ulicemi. Kdyby šlo jednoznačně o zemědělství, jistě by se obec založila blíže vody. Úmyslem pánů Hrabišiců bylo asi vybudovat hornické městečko, proto dali do městského znaku sedmizubé hrábě, které se používaly při třídění vytěžené rudy. Je to smělá úvaha, ale událost z konce 19. století to asi potvrzuje. V roce 1885 se propadl otvor na náměstí. Po vyčerpání vody a vyčištění chodeb se dělníci dostali až do hloubky 27 metrů, a to ještě nebyl konec. Chodby byly svislé, šikmé a vodorovné. Byl nalezen rumpál, žebříky a jiné pomůcky. Pravděpodobně se zde těžil cín, protože v nedaleké Stružné měla být cínová huť. Pro vysoký finanční náklad byl průzkum zastaven. Dnes jsou důlní prostory pod náměstím opět zatopeny vodou.

Hornictví se neujalo a Bochov zůstal chudým městečkem zemědělců, řemeslníků a obchodníků. Šest set let bylo město sevřené stodolami v Okružní ulici a bažinatými loukami na severní straně. Přesto musíme uznat, že před sto lety měl Bochov velmi pracovité městské zastupitelstvo, které dokázalo zajistit dvě nové školy, železnici, práci na přípravě vodovodu a elektrifikaci, telefonizaci, zahájení odkanalizování města, podporu podnikání a další. I přes snahy zastupitelstva se dnes město rozvíjí jen velice pomalu. Průmysl nemá dobré podmínky a útlum zemědělství zbavil mnoho obyvatel práce.

V roce 1901, kdy se konalo sčítání lidu, měl Bochov 2 091 obyvatel a nikdo se nehlásil k české národnosti. V roce 1904 byl z Karlových Varů přiveden telefon. Telegraf fungoval v obci od roku 1871. Až do roku 1920 jezdil postilion - koňský dostavník, pak byla zavedena autobusová doprava. Elektrifikace byla zavedena na Vánoce 1922. V roce 1923 se poprvé promítal němý film a v roce 1935 film zvukový.

Novodobá historie Poválečný rozvoj obce a okolí po roce 1945 byl ve znamení osídlování pohraničí. Noví obyvatelé začali bez předchozích zkušeností a za těžkých podmínek obhospodařovat získané zemědělské pozemky. Bohužel, program zakládání zemědělských družstev, přijatý v roce 1949, znamenal pro tyto obyvatele záhy ztrátu nabytého majetku a tak raději volili odchod do vnitrozemí. Zaniklo tak mnoho vesnic a hustota osídlení zůstala nízká.

Po roce 1989 se začalo rozvíjet soukromé podnikání a tím i dlouhá léta očekávaná konkurence v ceně i kvalitě. V roce 1995 nahradila digitální telefonní ústředna v té době již historickou manuální. O rok později byla uvedena do provozu nová benzinová čerpací stanice. V současné době se opravují komunikace a vznikají nové soukromé provozovny služeb a obchodu. V obci je připravena plynofikace a přivaděč plynu do obce je ve výstavbě. Bochovsko je pokryto signálem mobilní sítě a v obci je dostupné připojení k internetu.

Zásobování vodou Zajištění dostatku pitné vody bylo a je podmínkou rozvoje každé obce. Bochov měl od samého začátku s vodou velké problémy. Například v roce 1547 byl v Klášteře Teplá udělán notářský zápis, v němž majitel rybníka u Bražce povoluje Bochovu přivést si za poplatek vodu v dřevěných rourách do dřevěných kašen ve městě. O 400 let později byly položeny litinové roury a zhotoveny krásné kamenné kašny. První vodovod byl uveden do provozu v roce 1931. Po válce se začal opět projevovat nedostatek vody. V roce 1964 byl dokončen přívod vody do Bochova z úpravny u Bražce a v roce 1972 byl zprovozněn věžový vodojem - hydroglóbus, který dnes již z dálky tvoří nepřehlédnutelnou dominantu obce. Od roku 2001 využívá Bochov kvalitní vodu z vodovodního přivaděče z úpravny vody u Žlutické přehrady.

Památky a turistické zajímavosti Původně obec stála asi 1 km jihozápadně, kde zbyl jen barokně přestavěný kostelík z roku 1750. Na návrší stával hrad, tzv. Hrabišické hradiště, který zanikl koncem 14. století. Barokní radnice na náměstí byla upravena na počátku 19. století. Z historie zásobování vodou se dochovaly na náměstí klasicistní kašna a věžová studna. Tam se rovněž nachází socha Jana Nepomuckého. Nejhodnotnější památkou je pozdně gotický kostel z 1. poloviny 14. století na němž proběhly četné přestavby, poslední pozdně barokní z roku 1666. Okolí Bochova dominují dva kopce, na jednom z nichž je památník obětem 1. světové války, údajně největší v oblasti bývalých Sudet. Na kopci druhém je zřícenina hradu Hartenštejn, o kterém jsou první zmínky v roce 1473.

V okolí Bochova stojí za pozornost významné poutní místo Skoky s kostelem Navštívení Panny Marie, postaveným v roce 1738. U obce Rybničná se nachází chráněný přírodní útvar - viklan.


Kompletní informace o lokalitě > | Přidat fotografii | Ohodnotit

Hodnocení návštěvníků: 8.4000

zdroj: www.KrasneCesko.cz