Vyhledávání lokalit (cílů)
Jihomoravský kraj » okres Znojmo » město, městys » Olbramovice (městys)

www.krasnecesko.cz/lokality/9004-olbramovice-mestys.html

Olbramovice (městys)

[ ID: 9004 ]         

Turistický cíl Olbramovice (městys)


Sdílej s přáteli: Facebook Twitter Google+

foto Olbramovice (městys)
Olbramovice (jiva)

Vložení nových fotografií přidat fotografie

1063 - první písemná zmínka o Olbramovicích v seznamu farností olomouckého biskupství
1253 - do obce přicházejí osadníci z Horní Falce s farářem Luitpoldem, k tomuto roku se datuje olbramovická tvrz, zaniklá asi v 17. století /blízko olbramovický bažin/, dnešní Kalvárie sloužila pravděpodobně jako základ tvrze
1325 - je připomínána obec Babice, Lidměřice a Želovice
1326 - Jindřich z Lipé daroval klášteru Králové Aura regia patronát kostela v Olbramovicích. K Olbramovicím bylo přifařeno pět obcí – Babice, Malé Želovice, Lidměřice, Kubšice, Bohunice – ze všech obcí dostával klášter desátky
1330 - Babice kupuje klášter Klarisek ve Znojmě, vlastní je do r. 1353, kdy jsou prodány rodině Henzlínů ze Slezska
1369 - Olbramovice prodány pánům z Kravař, po vymření rodu dědí Jan z Cimburka
1419 - únor, Markéta – představená kláštera v Brně dává kostelu sv.Jakuba privilegium – kostel obdržel ročně čtvrtinu vědra moštu místního desátku
1420 - Olbramovice povýšeny na městečko /dle Vlastivědy moravské/
1430 - Žofie z Kunštátu, manželka Jana z Cimburka, prodává obec podkomořímu Václavu z Kukvic
1436 - 24. září – Albrecht, markrabě rakouský, dává Olbramovicím dva výroční trhy na den sv.Trojice a na sv. Václava
1440 - městečko Olbramovice získává právo hrdelní – ař do r. 1729, kdy bylo císařem Karlem VI. Zrušeno a olbramovický soud je přičleněn k Moravskému Krumlov /zde byl soud do r.1752/
1462 - Jindřich z Lipé dává obcím odúmrť /obci zůstává majetek po někom, kdo nezanechal dědice/
1514 - Jan a Jiří z Kukvic prodávají Olbramovice, Babice, Našiměřice, Suchohrdly, Moravice a pustou ves Pulkary královskému městu Brnu
1516 - 4. 8. – Johanka z Boskovic, abatyše starobrněnského kláštera, osvobozuje některé obyvatele od platu z vinohradu
1518 - boží muka u kostela /pozdně gotická stavba/
1522 - z tohoto roku je známa pečeť městečka Olbramovic /průměr 24 mm, muž se širokým kloboukem, držící v pravé ruce trs vinné révy a v levé vinohradnický nůž, s kruhovým nápisem GEMEIN SIGILLUM DES MARKTES WALFRAMITS/. Pečeť byla používána ještě v 18. století, označení MAKTES se používalo v korespondenci až do r. 1945
1528 - Zikmund Valecký z Mírova získává Olbramovice, část Babic a Moravic, ve znaku lovecký štít; začala výstavba v celé obci
1551 - Zikmund Valecký z Mírova a na Miroslavy potvrzuje obci právo odúmrtí
1564 - letopočet na galerii ve věži kostela – snad dokončení jeho přestavby
1567 - získali Olbramovice za Maxmiliána II. třetí výroční trh / 24.3., 22. 9., a 15. 12/
1578 - v obci se usazuje komunita Habánů, v čelo je postaven Wenish Keller, v Želovicích měli mlýn
1598 - z tohoto roku pochází dveře do sakristie, křtitelnice
1596 - 29. 7. Jiří Hodický z Hodic na Plavči dává obci právo šenkovat domácí vína a spravovat sirotčí peníze
1620 - - syn Václava z Hodic – Hynek, se zúčastnil stavovského povstání, proto byl jeho majetek prodán nejprve Jiřímu z Náchodu, koupě byla zrušena r. 1634, majetek dědí Karel Václav
1634 - Karel Václav z Hodic prodal městečko Olbramovice, obce Našiměřice, Kubšice, Šumice a část Lidměřic Janu Kašparu Kraftovi – osobnímu lékaři polského krále Vladislava IV
1617 – 1638 po třicetileté válce zaniká mnoho dědin, znojemský kraj je hodně postižen, nejvíce moravskokrumlovsko a okolí – 60% zpustlých usedlostí. Nastala však rozsáhlá obnovovací činnost – nové obce Pavlíkovice /Polkovec/ mezi Lidměřicemi a Branišovicemi, Hlavatice – mezi Olbramovicemi, Lidměřicemi a Kunčicemi, Chvalovice – blízko Babic
1651 - Kraft prodává Olbramovice Ferdinandu z Lichtenštejna, jsou naposledy připojeny k panství Moravsko-krumlovskému
1654 - obec Babice náleží Jezuitské koleji ve Znojmě
1662 - za faráře Martina Eskera opraven kostel a fara
1726 - 5. 7. – rozsudek apelačního soudu nad zlodějkou Marii Radeckou, z 21. 8. protokol o popravě
1723 - pochází zvon sv. Jakuba z kostela
1728 - za faráře Františka Loberta zřízeno děkanství olbramovické
1758 - 17. 2. vyhořela fara s hospodářskými budovami za faráře Jana Strossera
1729 - byl zrušen hrdelní soud v Olbramovicích
1732 - vystavěna kaple na hřbitově u kostela /r.1780 zbořena/
1769 - kříž v Želovicích
1789 - po zrušení jezuitských kolejí náleží Babice s bohunickým panství Janu Opolskému
1827 - přichází do Olbramovice František Sušil jako kaplan do prvního místa svého působiště / významný sběratel lidových písní, teolog, básník, překladatel/
1829 - František Sušil postavil v nejvyšším bodu Leskouna dřevěný kříž /v 60. letech přemístěn/
1845 - kříž u křižovatky na Moravský Krumlov – Pravlov
1848 - obec náleží k okresu moravsko- krumlovskému /do r. 1960/
1885 - Olbramovice jsou středisko zdravotního obvodu Babice, Bohunice, Kubšice, Lidměřice, Našiměřice, Vedrovice, Želovice
1889 - zřízena pošta
1893 - zřízena záložna
1895 - postaven kříž na Kalvárii
1908 - vystavěna národní škola na paměť císařského jubilea
1919 - na přání českých rodičů byla zřízena jedna česká třída
1924 - založeno Mlékařské družstvo
1927 - těžba žuly a štěrku j. Shupplerem
1928 - z tohoto roku pocházely dva menší zvony na kostele, za války byly odvezeny a roztaveny
1930 - částečný archeologický výzkum Kalvárie
1931 - 27. 10. zahájena stavba měšťanky
1933 - 11. 6. slavnostní otevření měšťanky
1932 - dokončena výstavba silnice Olbramovice – Kubšice
1938 - majitelem lomu se stává V. Czermak /má 80 zaměstnanců/pan Břinek z Bohunic vystavěl na Leskouně betonovou zeměkouli na podstavci, v 70. letech se následkem odstřelu zřítila
1938 - obcí projížděl Hitler
1945 - 8. 5. osvobození Olbramovice - 12. 5. – za držení zbraně byli partyzány zastřeleni manželé Smrtzkovi německé národnosti - v květnu do obce přicházejí zájemci o konfiskaci německého majetku, napočítáno až 758 osob, po 30. 6. vyhlášen zákaz vstupu - v červnu založena Komunistická strana Československa - v zimním období vytvořena 5.ti členná správní komise, tajemníkem Ludvík Čech - 15. 10. – příchod skupiny volyňských Čechů /Vl. Hybler,Pichrt, Kroupa/, kteří vyhledávali možnosti osídlení, na základě dohody o přesídlení rodin demobilizovaných příslušníků 1.čs. armádního sboru v SSSR
1946 - 14. 2. – první transport občanů německé národnosti, další odsuny v dubnu a květnu, v obci zůstalo jen pár rodin smíšeného manželství
1946 - otevřena veřejná knihovna - předsedou MNV se stal Jan Jedlička - do obce přichází František Pelc jako kaplan
1947 - v březnu příchod rodin volyňských Čechů, kteří přesídlili z obcí na Ukrajině – z České Sklíně, ze Sklíně-Dvůr a z Vilhemovky
1947 - konec bubnování v obci, stavba místního rozhlasu - 27. 7. – hasiči vysvětili novou stříkačku - scelení katastru obcí Olbramovice, Želovice, Babice a Lidměřice - katastrofální sucha
1948- volby, 8 mandátů získala KSČ, 4 mandáty strana národně socialistická a 3 strana lidová /tyto strany již neobnovily svou činnost/ - založena dechová kapela vedena Vladislavem Hyblerem
- 27. 10. otevřeno místní kino
1949 - 5. 8. byly obce Olbramovice, Lidměřice, Babice a Želovice sloučeny pod jeden název Olbramovice - biřmování biskupem Karlem Skoupým
1950 - 6. 1. první sňatek před MNV, zavedeny povinné občanské sňatky - od 12. – 19.2. misie v Olbramovicích - zřízena Státní spořitelna, zaměstnankyně Marie Rozmahelová
1951 - v květnu nebývale velký výskyt chroustů, ovocné stromy zcela zničeny, zachvácen i Leskoun - na jaře založeno Jednotné zemědělské družstvo
1952 - výskyt slintavky v Babicích a Želovicích - 1. 4. odhalen pomník padlým volyňským Čechům u hřiště, přestěhován před ZŠ r. 1965                                                                                   1954 - předsedou Místního národního výboru Stanislav Nejedlý - 9. 5. otevřeno zdravotní středisko - založen šachový odbor, pravidelně organizoval přebor jednotlivců z místa i okolí    1956 - prodej obecního domu – bývalé stanice SNB pravoslavné církvi pro zřízení modlitebny, prvním farářem byl Josef Foitík                                                                                          1957 - předsedou MNV Josef Šimša /zemřel 1. 8.1958 - adaptace farské stodoly na kravín - objeveny hroby z doby bronzové a dětský pohřeb starší doby bronzové                                 1958 - doplňkovou volbou zvolen předsedou MNV Zdeněk Flek - první slavnostní vítání občánka - na podzim oprava kostela                                                                                                 1959 - oprava radnice - 15.- 31. 10. sondy na Kalvárii, zjistily trojí postupné osídlení – starší doba železná 6 st.př.n.l., mladá římsko-barbarská /3.-4. stol n.l./ a 13. st. u bažin hrádek

1960 - - předsedou MNV Ladislav Vrána - 1. 7. zrušen okres Moravský Krumlov - začala těžba rašeliny
1964 - předsedou MNV Ladislav Pokora
1965 - přemístění sochy sv.Jana Nepomuckého na náměstí - 28. 7. přemístění pomníku padlých ve II. svět. válce před ZŠ - úprava parku před radnicí, přísálí v kinosále - stavba koupaliště
1966 - zámečnická dílna při MNV - dokončení koupaliště - stavba autobusových zastávek
1967 - 15. 7. vyhořel rodinný domek Rudolfa Munducha - hloubkový vrt v Babicích - v únoru divadlo Zlý jelen, 11. 10. výstava drobného zvířectva1971 - předána automatická telefonní ústředna - předsedou MNV Miloslav Šiška

1974 - biřmování v Olbramovicích prelátem Ludvíkem Horkým

1975 - sloučení JZD obcí Branišovice, Bohunice, Kubšice 

1976 - předsedou MNV Miloslav Šiška

1977 - výstavba vodní nádrže v Babicích
1978 - farář František Pelc děkanem
1979 - 26. 6. povodeň v Olbramovicích
1980 - 1. 7. integrace obcí Branišovice a Kubšice pod jedno MNV Olbramovice - v červnu dostavěna klubovna mysliveckého sdružení
1981 - otevření nové mateřské školy, ve staré budově místní knihovna - zahájení výstavby nové prodejny v Želovicích - předsedou MNV Ladislav Vrána
1982 - v Olbramovicích tajemník ÚV KSČ Vasil Bilak - 7. 10. slavnostní zažehnutí plynu v JZD
- sloučena ZŠ Branišovice s Olbramovicemi pro I.stupeň, žáci z Našiměřic do Miroslavi
1983 - I. strýcovské hody 1. a 2. 10 - 10. 7. předána prodejna Jednotě Moravský Krumlov
1984 - 5. 10. odhalen památník Karpatsko-dukelské operace - v březnu zájezd místních občanů na Volyň
1985 - zahájena stavba Domu služeb - generální oprav koupaliště a uvedení do provozu
1986 - integrace obcí Bohunice a Šumice - předseda MNV Ladislav Vrána - zahájení pálenice a moštárny
1987 13. 6. setkání rodáků z Volyně u příležitosti 40. výročí reemigrace - 6. 11. slavnostní otevření Domu služeb
1990 - požadavek obcí Branišovice, Bohunice, Šumice a Kubšice na reintegraci - 30. 4. odchází do důchodu předseda MNV Ladislav Vrána - 26. 4. zvolen předsedou MNV Stanislav Nejedlý - 24. 11. nové zastupitelstvo obce, starostou Stanislav Nejedlý - oprava věžních hodin na radnici
1991 - privatizace Drobných provozoven MNV - koncem roku zahájení výkopových prací pro plynovod I.etapa - výstavba tribun na hřišti
1992 - dokončení I.etapy plynovodu - prodej budovy pohostinství č.154
1993 - plynofikace budovy ZŠ –II.stupeň
1994 - novým starostou zvolen Vlastimil Černý - II. etapa plynofikace obce - plynofikace budovy ZŠ I. stupeň, radnice,Domu služeb, hasičské zbrojnice
1995 - generální oprava budovy č.127 na Obecní dům - oprava soklu barokního sloupu na náměstí - rekonstrukce elektroinstalace v budově ZŠ II.stupeň
1996 - výstavba tanečního kola - vybudování nového pískového hříště pro kopanou - oprava věže kostela - oprava barokního sloupu a osazení kopie sochy Panny Marie s Ježíškem
1997 - vybudování zdravotních ordinací v Domě služeb - rozšíření elektrické sítě u novostaveb v Lidměřicích - opravy místních komunikací v Lidměřicích / u č.225/, ke Kalvarii... chodník v uličce na náměstí - oprava střechy fary a nová fasáda budovy
1998 - zahájení přípravných prací pro obchvat obce - založení pěveckého kostelního sboru
1999 - výstavba chodníků ke Kubšicím
2000 - vyasfaltování komunikace ke hřbitovu, vjezdu k Domu služeb, k rodinným domkům u koupaliště, kolem fary - založeno biocentrum
2001 - zahájena stavba vodovodu v obci - výměna oken v ZŠ
2002 - kolaudace vodovodu 8. 11. - starostou obce zvolen ing. Lubomír Čech - stavba sklepní uličky z dotací Evropské unie - Sapard - zahájení stavby silničního obchvatu obce f. Colas - oprava Pošty - oprava prodejny Jednoty - osvětlení na hřbitově, přípojka vody do studny na hřbitově z obecního vodovodu.                                                                                                                 2003 27. 10. 2003 – slavnostní otevření obchvatu - zahájení výstavby Domu s chráněnými byty /září/ dokončení sklepní uličky - radnice - výměna oken, dveří, oprava fasády - základní a mateřská škola se stávají příspěvkovými organizacemi obce /ředitel ZŠ Mgr.Ladislav Ruibar, ředitelka MŠ Věra Štarmanová/ - prodej plynovodu JM plynárenské - vodovod v obci předán do svazku VaK Znojemsko.

2004 - vysvěcení praporu obce 24. 7.- otevření Domu s chráněnými byty 27. 9. - výstavba chodníků a odvodnění v nové zástavbě v Lidměřicích - oprava silnice III.třídy v Lidměřicích - oprava hasičské zbrojnice, fasáda, prostranství před výjezdem - chodník od pohostinství na Branišovice

2005:- rekonstrukce sociálních zařízení v budově ZŠ a v tělocvičně. - oprava střechy kostela sv. Jakuba, výměna vazby, krytiny a provedena nová fasáda. - vybudování Dětského hřiště za Domem služeb za přispění Nadace duhová energie, slavnostní otevření 1.6. na Den dětí - rekonstrukce celého prostoru kolem bytových domů v Babicích. - oprava a zateplení fasád všech objektů MŠ, barevné rozlišení. - příjezdová komunikace k tělocvičně ZŠ.

2006 - Komplexní rekonstrukce místní komunikace v Babicích, vybudována splašková a dešťová kanalizace, chodníky a živičný povrch vozovky. Náklady zhruba 7 mil. Kč. - obdobná rekonstrukce v části Lidměřice. Opět splašková a dešťová kanalizace, vybudování chodníku a živičného povrchu. S tím souviselo rozšíření všech energetických sítí. Vozovka i sítě jsou připraveny pro výstavbu nových RD v této lokalitě. Náklady byly zhruba 3,5 mil Kč. - Rekonstrukce kuchyně a školní jídelny. Bylo dodáno nové technologické zařízení a provoz přebudován tak, aby byly splněny současné hygienické požadavky. Náklady cca  mil Kč.- výsadba nových stromků v areálu ZŠ, podél tělocvičny až k zadní polní cestě, byla za podpory Nadace partnertství

 2007: - udělení titulu Městys


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámkuMěsta, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Olbramovice (obec) Benešov
město, městys Olbramovice (městys) Znojmo

NALEZNETE V OKOLÍ


restaurace hotely, penziony, chaty a kempy
sportovní zařízení kulturní zařízení
památky a zajímavosti cyklotrasyPřidat akci Přidat akci

Aktuální místní akce:


Nebyla nalezena žádná aktuální místní akce. Pokud nějakou veřejnou akci pořádáte, můžete ji zdarma propagovat.
http://www.alpina.cz(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze