Vyhledávání lokalit (cílů)
Olomoucký kraj » okres Prostějov » město, městys » Kralice na Hané (městys)

www.krasnecesko.cz/lokality/29123-kralice-na-hane-mestys.html

Kralice na Hané (městys)

[ ID: 29123 ]         

Turistický cíl Kralice na Hané (městys)


Sdílej s přáteli: Facebook Twitter Google+

foto Kralice na Hané (městys)
Kralice na Hané - radnice (Kolchar)

Vložení nových fotografií přidat fotografie

Historie v datech

 • 1225 první písemná zmínka o Kralicích v listině moravského markraběte Vladislava II. pro Mostkovice
 • 1304 Kralice doloženy jako městečko
 • 1316 Jan Lucemburský udělil městečku Kralice mílové a várečné právo
 • 1326 Jan Lucemburský vyhověl Elišce Rejčce a udělil patronát nad kralickou farností klášteru cisterciaček AULA s. MARIAE na Starém Brně
 • 1371 moravský markrabě Jan Jindřich odkázal v závěti Kralice synovi Prokopovi
 • 1375 8.12. moravský markrabě Jošt udělil Kralicím privilegium na Háj
 • 1387 Jošt udělil Kralicím právo odúmrti
 • 1406 Kralice v zástavě pánů z Boskovic 14.11. byli v polích u Kralic veřejně upáleni tři františkáni
 • 1455 Ladislav Pohrobek potvrdil dřívější privilegia a udělil volné výčepní právo pro nápoje
 • 1456 Ladislav Pohrobek udělil městečku hrdelní právo
 • 1459 privilegia potvrdil Jiří z Poděbrad, kralické panství bylo zastaveno manželům Žofii z Kunštátu a Janu z Cimburka
 • 1470 Jiří z Poděbrad zastavil Kralice moravskému hejtmanovi Ctiboru Tovačovskému z Cimburka, 12.7. bitva na říčce Valové mezi vojskem Jiřího z Poděbrad a jezdci uherského krále Matyáše Korvína, velitel vojska Václav Vlček u Čenova musel ustoupit k Tovačovu, Matyáš Korvín krátce v Kralicích odpočíval
 • 1502 Vladislav Jagellonský udělil Kralicím právo pondělního trhu a dvou výročních trhů, potvrdil hrdelní právo a obnovil list na mýto
 • 1503 Kralice přešly do držení pánů z Pernštejna
 • 1529 v Kralicích bylo na přímluvu Jana z Pernštejna zvýšeno mýto
 • 1544 Jan z Pernštejna daroval městečku nově založený rybník nad mlýnem
 • 1562 Vratislav z Pernštejna vyhlásil 15 výsadních domů, které mohly vařit pivo a čepovat víno
 • 1573 Vratislav z Pernštejna neuznal za řádného kněze nekatolíka Jana, v 70. a 80. letech působení luteránských kněží v Kralicích
 • 1578 postavena renesanční kostelní věž, která přetrvala ve všech následujících přestavbách chrámu
 • 1589 vyhořel kralický kostel s farou
 • 1596 vyhořelo celé městečko
 • 1597 městečko a statek získal moravský zemský hejtman Jáchym Haugvic z Biskupic
 • 1618 - 1620 Kralice na straně stavovského odboje, působí zde opět protestantský kazatel
 • 1632 poprvé se připomíná kralická škola
 • 1637 z tohoto roku je doložená existence tvrze, Maxmilián z Ditrichštejna (poručník sirotků Karla Haugvice) prodal kralické panství hraběti Juliovi ze Salm -Neuburgu (součástí panství jsou Držovice, Vrahovice a část Vrbátek)
 • 1652 funkce katolického duchovního správce se ujal Jan Pichnitius, zavedl matriky
 • 1679 24.4. přátelské narovnání Kralických s panstvem, Kralicím zůstalo jen právo trhu, mýta, Háje a částečně odúmrti
 • 1683 18.2. Ferdinand Julius hrabě ze Salmu vydal "Zřízení vrchnostenské pro zdejší počestný úřad", týkalo se vedení obecních knih, ukládání dokumentace, využívání peněz k veřejnému užitku, v souvislosti s tureckým nebezpečím obnovili Kraličtí Olomouckou a Vyškovskou bránu
 • 1707 hr. Arnošt Leopold ze Salmu prodal kralické panství hr. Jamu Josefovi z Rottalu
 • 1719 velký požár Kralic, vyhořela Olomoucká ulice, tvrz, vrchnostenský dvůr, kostel, fara, hostinec
 • 1724 kralické náměstí obohatila socha sv. Jana nepomuckého, pořídil ji P. František Antonín Nedoman
 • 1725 majiteli Kralic se stali Seilernové
 • 1726 kralickým farářem a děkanem se stal dr. Antonín Josef Dreser, významný učenec, kazatel, biskupský rada, přísedící konzistoře, budovatel městečka a farnosti, podporovatel umění ( zemřel v Kralicích v roce 1749)
 • 1733 děkan A. J. Dreser nechal postavit novou faru
 • 1742 městečko bylo drancováno pruskými vojáky
 • 1743 5.5. byla vysvěcena budova nové školy, ve které byl umístěn farní chudobinec, před kralickou školou byly postaveny barokní sochy sv. Anny, sv. Josefa, sv. Antonína Paduánského a sv. Judy Tadeáše
 • 1758 v době obléhání Olomouce pruským vojskem mělo v Kralicích rakouské vojsko hlavní stan, sídlil zde velitel generál hr. Daun
 • 1787 v severní části Kralic byl založen a posvěcen nový hřbitov
 • 1791 v blízkosti Kralic (směrem na Vrbátky) byla založena osada Sajlerov, koncem 18. století vybudovali Seilernové v Kralicích na místě původní tvrze pozdně barokní zámek s francouzským parkem
 • 1789 - 1793 v blízkosti starého kostela byl postaven nový farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
 • 1805 Napoleonské války zasáhly i Kralice (pobyt vojsk, válečné rekvizice, přípřeže)
 • 1805 - 1808 byl vypuštěn rybník, půda přeměněna v pole
 • 1812 léto - v Kralicích u hraběte Josefa Jana Seilerna pobýval jako vychovatel pozdější významný rakouský dramatik Franz Grillparzer
 • 1815 3.9. - olomoucký arcibiskup Maria Tadeáš hr. z Trauttmannsdorfu vysvětil kralický kostel
 • 1820 byla založena obecní kronika, první zápisy pořídil Josef Bernard
 • 1823 kralický děkan František Randula nechal vybudovat hřbitovní kapli sv. Kříže
 • 1825 vznikly v Kralicích sirnatoželezité lázně (č.89)
 • 1834 20.5. - shořelo v Kralicích 31 domů, škody zmírnila Moravská vzájemná pojišťovna
 • 1831, 1832,1836,1849 - v Kralicích a okolí se vyskytla cholera
 • 1843 byla rozšířena kralická škola (přístavba o jedno patro)
 • 1848 "dubnové bouře" - Kralice obsazeny vojskem, spory se Seilerny o trávník za pivovarem, Franz Lusar byl odvolán z funkce vrchního správce, 27.5. - kralický rolník Jiří Frébort byl zvolen poslancem moravského zemského sněmu v Brně
 • 1850 proběhla veřejná volba obecního výboru, 24.8. složil přísahu starosta obce pololáník z čísla 4 Josef Zbořílek
 • 1864 byla založena Občanská beseda
 • 1866 14.7. došlo ke srážce mezi saskými a pruskými vojsky u kralického hřbitova, Kralice utrpěly mnoho škod v důsledku prusko - rakouské války - bitvy u Tovačova (pobyty vojsk, zničená úroda na polích, epidemie cholery)
 • 1868 - 1871 byla vykácená značná část Kralického Háje
 • 1869 byla zřízena Občanská záložna
 • 1870 byla dána do provozu železniční dráha Bedihošť - Prostějov - Vrbátky
 • 1873 proběhla rozsáhlá přestavba kralického kostela, ze starého kostela zůstaly jen pilíře, presbytář a věž
 • 1875 na místě bývalého obecního domu byla postavena nová radnice
 • 1876 byla dokončena výstavba okresní silnice Kralice - Vrbátky
 • 1881 v Sajlerově byla postavena kaplička sv. Jana Nepomuckého
 • 1886 srpen - Kraličtí se slavnostně rozloučili s Ignácem Grydilem (u příležitosti odchodu do důchodu), dlouholetým nadučitelem, tajemníkem a kronikářem, v Kralicích byl zřízen poštovní úřad
 • 1890 1. 5. proběhla oslava Svátku práce v Kralickém Háji (4 tisíce účastníků)
 • 1900 27. 5. - veřejná schůze lidu uspořádaná Českým politickým spolkem v Prostějově k otázce jazykových zákonů, předsedou schůze byl kralický starosta František Spáčil
 • 1910 farní chudobinec byl vystěhován z budovy školy a umístěn v Nerudově ulici č. 71
 • 1911 byla v Kralicích zavedena elektřina z věrovanské elektrárny, z iniciativy agrárního dorostu vznikl Sokol
 • 1912 byla postavena nová dvoupatrová budova školy
 • 1918 1. světové války se zúčastnilo 230 mužů : 27 padlých, 25 raněných, 33 zajatých, 14 bylo v legiích
 • 1920 první autobusová linka - Prostějov - Přerov
 • 1923 proběhla na kralickém velkostatku pozemková reforma
 • 1924 Rolnický cukrovar Vrbátky prodal zámek třem novým majitelům
 • 1925 1.6. - byla v upravené části zámku slavnostně otevřena sokolovna
 • 1926 bylo otevřeno sokolské kino, od roku 1931 zvukové kino
 • 1927 kralická pošta byla vybavena telefonem, byla ukončena regulace říčky Valová
 • 1928 2. 9. - byl před budovou zámku odhalen pomník padlých, 3. - 4. 9. proběhla v Kralicích 1. krajinská hospodářská výstava
 • 1929 byl založen Spolek pro zvelebení zemědělského a živnostenského podnikání pro Kralice a okolí
 • 1933 bylo ukončeno scelování pozemků
 • 1936 ve Vítonicích byla vysvěcena nově postavená kaple sv. Víta
 • 1938 29. 5. proběhla mírová slavnost uspořádaná Osvětovou besedou a obecní radou
 • 1945 osm kralických občanů zahynulo za 2. světové války, 26 bylo zatčeno, 2 se zúčastnili zahraničního odboje
 • 1949 byl zestátněn kralický statek
 • 1950 na pozemcích statku byla dokončena výstavba šlechtitelské stanice, osada Sajlerov byla přejmenovaná na Kraličky
 • 1951 součástí Kralic se stala obec Vítonice
 • 1952 byl založen přípravný výbor JZD
 • 1957 byla dokončena výstavba nové požární zbrojnice
 • 1965 - 1967 probíhaly rozsáhlé rekonstrukce budovy MNV
 • 1969 12. 10. dr. Bohumil Zlámal, proděkan teologické fakulty v Olomouci, slavnostně posvětil tři nové zvony
 • 1971 byl založen národopisný hanácký soubor KLAS
 • 1971 - 1973 rozsáhlé opravy a rekonstrukce místní školy
 • 1976 byl otevřen nový kulturní dům
 • 1977 - 1980 v těchto letech probíhala výstavba skupinového vodovodu Ivaň - Hrubčice - Kralice
 • 1982 bylo dáno do provozu nákupní středisko Jednoty
 • 1983 otevřena nová mateřská škola pro 90 dětí, k 1. 1. zanikla místní část Vítonice, všechny zdejší domy byly přečíslovány
 • 1990 nové chodníky na místním hřbitově, otevřena malá provozovna pekárny, v prvních svobodných volbách po roce 1948 bylo zvoleno devítičlenné obecní zastupitelstvo - starosta: Ivo Entl, zástupce starosty : Miroslav Ondrůj

 • strana 1

  Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku  Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
  Typ Název Vl. Zn. Okres
  město, městys Kralice na Hané (městys) Prostějov

  NALEZNETE V OKOLÍ


  restaurace hotely, penziony, chaty a kempy
  sportovní zařízení kulturní zařízení
  památky a zajímavosti cyklotrasy  Přidat akci Přidat akci

  Aktuální místní akce:


  Nebyla nalezena žádná aktuální místní akce. Pokud nějakou veřejnou akci pořádáte, můžete ji zdarma propagovat.
  http://www.alpina.cz  (c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze