Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrady, zámky a tvrze v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 2004                Mapa
Újezd u Tišnova
 zřícenina tvrze v okrese Brno-venkov
Postavena pány z Lomnice ve 14. století. Později ji získali Pernštejnové a zpustla. ...

mírný pokles
Unčovice
 tvrz v okrese Olomouc
Unčovice (tvrz) Tvrz, poprvé zmiňovaná v r. 1398. Poškozena za bojů Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem v r. 1467. V 16. st. upravena renesančně. Poničená za švédských válek. Po opravě sloužila jako tančírna, v 19. st. jako škola a později byty. Tvrz je součástí ZD Unčovice. Jednou ročně se zde pořádají jarmarky ve středověkkém duchu. ...

mírný pokles
Úsilov
 tvrz v okrese Domažlice
Nejstarší zmínky o vsi pocházejí z berního rejstříku Plzeňského kraje, který byl sestaven k roku 1379. Ačkoliv můžeme předpokládat, že ves byla založena již dříve, je tento rok uváděn jako nejstarší psaná zmínka o Úsilově. V tomto období patřila ves ke hradu Švihovu. Před rokem 1403 získal Úsilov vladyka Vilémek, snad představitel jedné ze zchudlých větví rozvětveného rodu Švihovských z Rýzmberka....

střední nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Úsobí
 zámek v okrese Havlíčkův Brod
Zámek je pro veřejnost otevřen celoročně po telefonické domluvě. Vstupné do zámeckých prostor je dobrovolné, veškeré vybrané peníze putují na další opravy zámku.V případě zájmu lze zrealizovat speciální prohlídky dle Vašeho přání (např. dětsk&e...

mírný nárůst
Úštěk
 hrad v okrese Litoměřice
Malý hrad vybudovaný v městské zástavbě až na poč. 15. stol., poprvé se připomíná r. 1408. Po dobytí a vypálení katolickým vojskem r. 1428 obnoven, kolem r. 1520 přestavěn renesančně, později upraven na pivovar (po r. 1677, kdy jej koupili úštěčtí právováreční měšťané) a sladovnu. Objekt se v současnosti nachází ve velmi nedůstojném stavu.  ...

velký nárůst
Uzeničky
 tvrz v okrese Strakonice
Tvrz byla již ve 14. století sídlem vladyků z Huzenic, příbuzných s pány z Křikavy, s nimiž měli i společné podací právo ke kostelu v Černívsku. Právě roku 1364 se tak připomíná Kunrát a roku 1394 Henzlin z Huzenic. Kolem roku 1442 patřily Uzenice Rackovi z Dlouhé Vsi a na Uzenicích, kter&eac...

mírný pokles
Valdek
 zřícenina hradu v okrese Beroun
Valdek (zřícenina hradu) Zříceniny hradu v brdských lesích nedaleko Komárova, na okraji vojenského újezdu Jince. Založen po pol. 13. stol., nejstarší zmínka o něm je z r. 1263; jako "zámek pustý" poprvé připomínán r. 1623. Hradu dominuje mohutný bergfrit z druhé pol. 13. stol. Z majitelů stojí za zmínku zejména Vilém Zajíc z Valdeka, který stál po smrti Václava II. r. 1305 v čele protihabsbursky laděné šlechty, odmítající...

střední nárůst
HODNOCENÍ
90 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Valdštejn
 zřícenina hradu v okrese Semily
Valdštejn (zřícenina hradu) Zříceniny hradu na okraji hruboskalského skalního města nedaleko Turnova; založen byl jako první hrad v oblasti Českého ráje ve 2. pol. 13. stol. Na přelomu 14. a 15. století rychle střídal majitele a když se stal po husitských válkách sídlem lupičů, dobyla jej v r. 1440 zemská vojska. Po požáru v 16. stol. již nebyl opraven, r. 1582 se uvádí jako zřícený. Od poč. 18. stol. byl sídlem poustevníků ...

střední pokles
Valdštejnský zámek
 zámek v okrese Jičín
Valdštejnský zámek (zámek) Valdštejnský zámek Rozsáhlý reprezentativní raně barokní zámek spjatý s osobou Albrechta z Valdštejna, upravený klasicistně. Historické interiéry, empírový konferenční salonek tří císařů, vlastivědná a archeologická expozice. Chodba ze zámku k oratoři kostela sv. Jakuba s barokními plastikami ze sochařské dílny Jelínků. Cyklus šesti obrazů V. I. Raaba Ze života světců. V bývalé konírně galerie. Po...

střední pokles
Valeč
 tvrz, zámek v okrese Třebíč
Valeč (tvrz, zámek) Ve 14. století, snad za Meziříčských z Lomnice, zde vznikla tvrz. Roku 1406 ji od markraběte Jošta získal Jan Hovorka z Tavíkovic, zanikla pravděpodobně v 15. století. Stávala na jižním okraji vsi, kde v poloze Kopec je 8 metru vysoký pahorek oddělený příkopem od okolí. V roce 1534 vybudovali Osovšt...

velký nárůst
Valeč
 zámek v okrese Karlovy Vary
Valeč (zámek) Ve 14. století zde připomínán hrad pánů z Valče, roku 1421 obsazený husity. Často střídal majitele (Lobkovicové, páni ze Štampachu aj.), v 16. století přestavěn, v letech 1620 - 1621 vypleněn a posléze zbořen. Nový zámek založen v letech 1695 - 1712 Janem Kryštofem Kargerem ze Štampachu, v letech 1895 - 1896 novobarokně upravován, znovu v roce 1938.  ...

mírný nárůst
Valečov
 zřícenina hradu v okrese Mladá Boleslav
Valečov (zřícenina hradu) Zříceniny nejrozsáhlejšího skalního hradu u nás poblíž Mnichova Hradiště. Založen v první pol. 14. stol., v době husitských válek patřil husitským hejtmanům a opevněný areál navazující na vlastní hrad sloužil jako zimoviště polních vojsk (jedná se o nejlépe dochovaný objekt svého druhu u nás). R. 1439 byl vypálen, vzápětí však znovu obnoven. Na hradě se stavělo ještě v 16. stol., opakovaně měnil m...

střední nárůst
HODNOCENÍ
60 %
Valtice
 zámek v okrese Břeclav
Valtice (zámek) Valtický zámek byl vybudován nedaleko někdejšího středověkého hradu, připomínaného již koncem XII. století. Hrad náležel rodu Seefeldů. Když panství později získali Lichtenštejnové, postavili zde renesanční zámek. Současnou barokní stavbu zahájil koncem XVII. stolet&iacut...

střední pokles
HODNOCENÍ
100 %
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Valy
 zřícenina v okrese Žďár nad Sázavou
Stopy zavalených příkopů a zdí po raně gotickém hrádku z 13. století, ve 14. století zpustlém....

velký pokles
Varta
 zřícenina hradu v okrese Ústí nad Labem
Pozůstatky po hradu na ostrohu u stejnojmenné osady nedaleko Velkého Března. Postaven již ve 2. pol. 13. stol., mezi druhou čtvrtinou 14. stol. a r. 1378 zřejmě neobydlen, znovu doložen v l. 1378, 1383 a 1415; zbořen patrně na poč. 15. stol. Zachovaly se skromné zbytky několika zdí a mohutné opevnění (příkopy, val), poškozené však lomem a dalšími novodobými zásahy. ...

mírný pokles
Vartnov - Pocheň
 zřícenina hradu v okrese nezařazeno
Vartnov - Pocheň (zřícenina hradu) Hrad zanikl v období česko-uherských válek v roce 1474. Z původního hradu se dochovaly malé části zdiva a základů. ...

mírný pokles
Varvažov
 zámek v okrese Písek
Vystavěn v 18. století Kolovraty na zboží řádu strakonických johanitů. Roku 1842 ho převzali Schwarzenberkové....

mírný pokles
Velehrad
 hr v okrese Uherské Hradiště
Velehrad
 klášter, zámek v okrese Uherské Hradiště
Velehrad (klášter, zámek) V roce 1205 zde doložen cisterciácký klášter, původně románský, ve 14. století upravován goticky. Po požáru roku 1681 rozsáhlá přestavba celého areálu v barokním slohu. Závěrečnou etapu tvořila pozdně barokní stavba nové prelatury mezi západním průčelím vlas...

mírný nárůst
Velenický hrádek
 zřícenina hradu v okrese Česká Lípa
Zřícenina Velenického hrádku - Na severozápadním okraji Velenic se nad údolím Svitávky zvedá nevelký strmý zalesněný hřbítek, nazývaný dříve Zámecký vrch. Na jeho temeni se dochovaly nevelké pozůstatky středověkého sídla, označovaného vět&scaro...

velký nárůst
Velešín
 zřícenina hradu v okrese Český Krumlov
Zříceniny hradu nad pravým břehem Malše, dnes vodní nádrží Římov, naproti stejnojmennému městečku. Založen byl králem v 1. pol. 13. stol. a patří tak zřejmě mezi nejstarší královské kamenné hrady; poprvé se připomíná r. 1266, kdy už však byl ve šlechtických rukou. Při archeologickém průzkumu byly nalezeny základy pozdně románské kaple. Po r. 1487 byl hrad kvůli náročnosti údržby opuštěn a jako p...

mírný pokles
Velešov
 zaniklý hrad v okrese Rychnov nad Kněžnou
Stavěn zřejmě Drslavici po roce 1339, kdy královské vojsko dobylo a rozbořilo hrad Potštejn. Nejspíše ani nedostavěn a opuštěn, když Karel IV. koupil roku 1356 od Jana z Potštejna okolní panství. V letech 1771 - 1773 tu hledal poklady (stejně jako na Potštejně) hrabě Jan Antonín Chamaré....

obrovský nárůst
Velhartice
 hrad v okrese Klatovy
Velhartice (hrad) Hrad byl založen mezi roky 1290–1310 jako rodové sídlo pánů z Velhartic. Stavbu započal Bohumil z Budětic, pokračoval Bušek starší a jeho syn Bušek mladší z Velhartic, oba oblíbení a věrní komorníci krále a císaře Karla IV. Podle doposud nám dostupných poznatků byl hrad v...

stgnace
HODNOCENÍ
98 %
Velichov
 zámek v okrese Karlovy Vary
V 18. století dal Jan František Hessler na tomto místě vystavět pozdně barokní zámek. Roku 1870 byl klasicistně upraven do dnešní podoby. Stavební úpravy spočívaly především v odstranění zdobných barokních prvků. Do roku 1945 zámek vlastnil rod Czerninů. Po 2. světové v&aac...

mírný pokles
Veliká Ves
 zámek v okrese Chomutov
Své letní sídlo zde nechali vybudovat po roce 1660 augustiánští kanovníci z pražského Karlova. Než však byl barokní zámek dokončen, císař Josef II. řád zrušil. Stavbu dokončil až v roce 1811 Ingnác Schreiter. V letech 1890-1896 za Richarda Procházky z Prahy byl zámek obohacen o ...

velký nárůst
Veliš
 zřícenina hradu v okrese Jičín
Veliš (zřícenina hradu) Hrad Veliš byl založen kolem roku 1300 jako středisko královské moci na Jičínsku. Jméno mu dala mnohem starší ves Veliš z dob počátku feudalismu, ležící na jižním svahu vrchu. Brzy dostali hrad Vartemberkové. Vládl jim také rod Jiřího z Poděbrad a nadlouho páni Trčkové. N...

střední nárůst
HODNOCENÍ
90 %
Velká Bystřice
 zámek v okrese Olomouc
Velká Bystřice (zámek) Velká Bystřice-tvrz a zámek Bystřice byla rozdělena ve 13. stol. na několik panství. Z duchovních vrchností to byl biskup a olomoucká kapitula. Ze světských držitelů se připomíná v r. 1222 Bojna. V r. 1276 je jmenován vladyka Lambert z Bystřice a v r. 1282 Bořuta. K r. 1330 se připomíná Hynek z Bystřice, po kter&...

mírný nárůst
Velká Střelná
 pozůstatky tvrze v okrese Olomouc
Velká Střelná (pozůstatky tvrze) Velká Střelná - tvrz Dodnes patrné valy středověké tvrze se nacházejí na konci zaniklé obce Velká Střelná po levé straně směrem na Novou Ves. Tvrz byla pravděpodobně vybudována ve 13. století, při kolonizaci této části hvozdu Střelná na ochranu vznikající osady. Střelná byla z počátku v majetku kláštera Hradisko, později lenním statkem olomouckého biskupství. Zmínka o tvrzi je z r. 1552, kdy léno ...

velký pokles
Velké Albrechtice
 tvrz v okrese Nový Jičín
Cyklista přijíždějící do Velkých Albrechtic od Studénky po cyklotrase č. 6011 si jistě povšimne nenápadného rybníčku se zarostlým ostrůvkem uprostřed. Toto místo je svědkem dávné historie obce. Stávala zde vodní tvrz a rybník je pozůstatkem obranného vodního příkopu. Kdo a kdy tvrz postavil není známo, ale datuje se do 13. až 14. století. Postavena byla zřejmě k obraně obchodní cesty vedoucí údolí...

mírný pokles
Velké Heraltice
 zámek v okrese Opava
Panské sídlo ve Velkých Heralticích se vyvíjelo od 3. čtvrtiny 13. století. Vojslav z Lublic a Heraltic, prvně zmiňovaný k roku 1225, vystavěl hrad bergrifového typu, sestávající se z mohutné obranné věže, dvoupatrového paláce se sklepením a z hradby, uzavírající areál přibližně obdélného půdorysu. Významnější než pozdně renesanční přestavba hradu, k níž došlo na konci 16. století, byly adaptace ...

velký nárůst
Velké Hoštice
 zámek v okrese Opava
    Ve druhé polovině 18. století hrabě Ignác Dominik Chorinský nechal ve Velkých Hošticích vystavět zámek v pozdně barokním slohu. Zámek se stal významným střediskem kulturního  a společenského života. Konala se zde divadelní přestavení,hudební akademie a taneční reduty, při kterých hrála zdejší stálá zámecká kapela, kterou vedl skladatel Josef Puschman.Častým hostem tady byl nejslavnější Mozartů...

obrovský nárůst
Velké Kunětice
 zámek v okrese Jeseník
Páni ze Skal postavili v polovině 18. století při hospodářském dvoře nevelký barokní zámek. Na počátku 19. století provedli menší úpravy Strachwitzové. ...

mírný pokles
Velké Meziříčí
 hrad, zámek v okrese Žďár nad Sázavou
Velké Meziříčí (hrad, zámek) Hrad přestavěný na zámek na skalnatém výběžku ve stejnojmenném městě. Z pozdně románského hradu z poč. 13. stol., jednoho z nejstarších u nás, se zachovalo zdivo ve většině zámeckých křídel a věž. V průběhu první pol. 15. stol. byla výrazně zvýšena obranyschopnost hradu unikátním opevněním (mj. parkánová zeď, obezděný příkop, bašty, opevnění předhradí – několikrát zalomená mohutná hradba se 4 vě...

velký nárůst
Velké Němčice
 zámek v okrese Břeclav
Za vlády velehradského kláštera postavena tvrz, která počátkem 16. století zpustla. V roce 1550 prodal klášter Velké Němčice s pustou tvrzí Zikmundovi z Kementa. Ten začal v místech tvrze budovat renesanční zámek, ve stavbě pokračoval Tas Meziříčský z Lomnice. Na počátku 17. století vlastnil zámek Jan Jakub z Thurnu, představitel protihabsburského odboje. Proto zámek roku 1621 zkonfiskován a po řa...

velký pokles
Velké Opatovice
 zámek v okrese Blansko
Velké Opatovice (zámek) Zámek byl postaven v roce 1757 v barokním slohu, poslední přestavba byla v roce 1913. Od 2. května 1924 je zámek ve vlastnictví obce Velké Opatovice. 2. ledna 1973 částečně vyhořel. Dostavba pod názvem Fosili podle návrhu Ing. Zdeňka Fránka byla zahájena v roce 1990. V roce 2008 byla  rekonstrukce této části zámku dokončena a je v ní umístěno Moravské kartografické centrum, unikátní projekt nejen ...

mírný pokles
HODNOCENÍ
10 %
Velké Všelisy
 zámek v okrese Mladá Boleslav
Zámek byl postaven v roce 1832 na místě původní tvrze. Většinou byl ale využíván jako kanceláře úředníků. Do konce 20. století prostory využíval zemědělský podnik, který jej také rekonstruoval. Je to jednoduchá jednopatrová budova s prvky klasicismu. V současnosti je v soukromýc...

střední pokles
Velký Týnec
 zámek v okrese Olomouc
Velký Týnec (zámek) Tvrz postavila na přelomu 14. a 15. století olomoucká kapitula. Nelze vyloučit, že zpočátku stávala na návrší Hradisko (Kalvarie). Od 16. století však již určitě stála tvrz v místech zámku. V roce 1752 byla (dvoukřídlá patrová budova) upravována barokně, ale roku 1765 za kanovníka Karla Martince zbořena a v jejích místech vybudován vrcholně barokní zámek; další úpravy po požáru roku 1799. Majetkem...

střední pokles
Velký Valtinov
 zámek v okrese Česká Lípa
Zámek byl postavený kolem roku 1600 na místě tvrze, připomínané rokem 1395. V roce 1729 za Pachtů z Rájova renesanční budova barokně přestavěna. Jedná se o dvoupatrovou dvoukřídlou budovu s obdélným půdorysem a s malou věžičkou. V roce 1983 bohužel došlo k požáru a od té doby zámek chá...

mírný pokles

    Strana: 1, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, max - 51,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)