Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Architektonické zajímavosti v Česku a okolí.

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 318                Mapa
Venkovská usedlost č.p.15 - Nahořany
 usedlost v okrese Strakonice
Uzavřená usedlost čp. 15 na severní straně návsi je tvořena prostým zděným domem s trojúhelným štítem bez ozdob, klenutou bránou a hospodářskými budovami navazujícími na dům. Usedlost je datována do první poloviny 19. století. Drobná, uzavřená dvoutraktová ...

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.18 - Číčenice
 usedlost v okrese Strakonice
Číčenická usedlost čp. 18 je v rámci svého umístění na okraji vesnice urbanisticky velmi významná, neboť je organickou součástí souvisle dochované, pohledově výrazně exponované, souvislé řady venkovských usedlostí rozložených při silnici na Záboří. Jedná se ...

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.10 - Drahonice
 usedlost v okrese Strakonice
Uzavřená selská usedlost blatského typu v návesní poloze. Areál při cestě na Štětice. Vlevo od vjezdu, na něž navazuje vlevo branka pro pěší, je situována obytná budova, na kterou hloubkově navazují stáje a kolna, vpravo od vjezdu situována sýpka. Areál uzavírá objekt b&y...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Venkovská usedlost č.p.7 - Kváskovice
 usedlost v okrese Strakonice
V Kváskovicích se dochoval mimořádně hodnotný a ucelený soubor lidové architektury, typický pro oblast středního Podšumaví. Předmětná usedlost představuje velmi vzácně dochovaný dům špýcharového typu, který se nachází v intravilánu obce a je cenným pr...

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.10 - Kváskovice
 usedlost v okrese Strakonice
Hodnotná venkovská usedlost špýcharového typu se nachází v intravilánu obce, podél středové komunikace ústící do středové návsi. Usedlost se nachází na území venkovské památkové zóny vyhlášené v roce 1995. Usedlost j...

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.2 - Kváskovice
 usedlost v okrese Strakonice
Usedlost je datována do 1. poloviny 19. století, což dokládá mapa stabilního katstru z roku 1827, na které je usedlost zachována v dnešním rozvržení. Hodnotná venkovská usedlost se nachází v intravilánu obce, ve středové návsi, na její západní straně. U...

velký pokles
Venkovská usedlost č.p.4 - Kváskovice
 usedlost v okrese Strakonice
Usedlost je datována do 1. poloviny 19. století, což dokládá mapa stabilního katstru z roku 1827, na které je usedlost zachována téměř v dnešním rozvržení. Dnešní podoba usedlosti pochází asi z počátku 20. století. Venkovská usedlost se nachází v intravil&a...

velký pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Venkovská usedlost č.p.37 - Chelčice
 usedlost v okrese Strakonice
Venkovská usedlost čp.37 se špýcharem a s jednoduchou vstupní bránou se nachází v severovýchodní části obce Chelčice vlevo u místní komunikace z Vodňan na Truskovice. Jednoštítová zděná zemědělská usedlost má uzavřený půdorys s levostranným obytným a ...

mírný pokles
Sýpka - Chelčice
 budova v okrese Strakonice
Sýpka zřejmě stojí na místě bývalé tvrze, která byl zbořena v roce 1489. Okna ve tvaru klíčových střílen jsou typem ze 16. století, tudíž se dá předpokládat, že sýpka je datována do 16. století. V 18. století byla sýpky barokně přestavěna. Sýpka je situován...

velký pokles
Venkovský dům č.p.52 - Velhartice
 dům v okrese Klatovy
Přízemní roubený dům s dřevěnou lomenicí a nad zápražím výrazně přetaženou střechou, nesenou vyřezávanými krakorci. Za obytnou částí navazuje zděný hospodářský trakt. Příklad klasicisitní lidové architektury z 1. poloviny 19. století.   ...

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.20 - Kloub
 usedlost v okrese Strakonice
K nejlépe dochovaným usedlostem v obci patří usedlost čp. 20 na východní straně návsi. Usedlost se nachází na území vesnické památkové zóny Kloub. Areál je významným urbanistickým prvkem. Areál je tvořen obytným stavením na severu a na jihu šp&...

mírný pokles
Dům - Kloub
 dům v okrese Strakonice
Na severní straně návsi se nachází výměnek čp. 23, který byl pravděpodobně součástí usedlosti čp. 3. Výměnek má prostý trojúhelný štít datovaný do roku 1848. Areál je tvořen vlastním domem (výměnkem) s navazující klenutou bránou. ...

velký pokles
Fara - Předslavice
 fara v okrese Strakonice
Na jižním okraji obce Předslavice je situován areál fary. Fara se nachází západním směrem od kostela Nejsvětější Trojice a sv. Václava, který je rovněž nemovitou kulturní památkou. Areál tvoří vlastní budova fary na jihu a hospodářské budovy na severu, které jsou v...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Brána - Předslavice
 zajímavost v okrese Strakonice
Brána u čp. 4 je situována na západní straně návsi. Předmětem památkové ochrany je krátká ohradní zeď se štítem s bránou a brankou, tvořící jeden architektonicky pojatý celek. Úsek ohradní zdi s bránou a brankou je umístěn mezi obytným stavením...

velký pokles
Venkovská usedlost čp.17 se špýcharem a s jednoduchou vstupní bránou se nachází proti kapličce na severní straně návsi v obci Strunkovice nad Volyňkou. Zemědělská usedlost, sloužící rekreaci, se dochovala patrně bez větších rušivých zásahů. Obytné a hospodářsk...

střední pokles
Venkovská usedlost č.p.18 - Štěkeň
 usedlost v okrese Strakonice
Ve středu obce Štěkeň je situována venkovská usedlost čp. 18. Areál se nachází podél středové komunikace, na její severní straně. Areá je tvořen obytným stavením s navazujícími chlévy a kolnou na západní straně, stodolou na severu a sýpkou, v těsné blí...

střední pokles
Venkovská usedlost č.p.31 - Truskovice
 usedlost v okrese Strakonice
Areál tradiční jihočeské usedlosti ze 2. poloviny 19. století s obytným domem, předsazeným špýcharem a hospodářskými objekty. Špýchar i dům mají pozdní selskobarokní štít datovaný rokem 1880, brána má volutový štítový násta...

střední pokles
Venkovská usedlost č.p.9 - Brloh
 usedlost v okrese Český Krumlov
Zděný objekt z první poloviny 19 století, stojhí na mírně zalomeném půdorysu ze smíšeného zdiva s převahou kamene původně tvořil s vedlejším domem čp. 10 jednu usedlost, původně ještě uzavřenou v zadní části příčnou stodolou, která se již nedochovala. Hmota domu čp. 9 je sedlově zastře...

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.11 - Čertyně
 usedlost v okrese Český Krumlov
Venkovská usedlost uzavřeného čtyřstranného typu se sýpkou v jihovýchodní části usedlosti. Usedlost je součásti jižní fronty návsi. Dochována část hospodářských budov. Sýpka jest nejstarším objektem usedlosti (nejpozději ze 16. století), chlévy a stodola z 19....

střední pokles
Venkovská usedlost č.p.9 - Čertyně
 usedlost v okrese Český Krumlov
Dvě dochované brány s ohradní zdí a zbytky konstrukcí zdiva uvnitř obytné části jsou dokladem vývoje usedlostí v jižních Čechách v době pozdně středověké (16. století) a svým významem přesahují hranice regionu. Celek je výsledkem přestavby v 19. století a obsahuje rovněž ...

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.3 - Čertyně
 usedlost v okrese Český Krumlov
Venkovská usedlost čp.3 je příkladem vcelku dobře zachované usedlosti uzavřeného typu. Urbanisticky hodnotná je především její celková dispozice s původním rozmístěním všech budov. Z památkového hlediska jsou cenné zachované dílčí stavebně historické konstru...

mírný pokles
Měšťanský dům č.p.126 - Chvalšiny
 dům v okrese Český Krumlov
Měšťanský dům čp. 126 je součástí městské památkové zóny Chvalšiny. Měšťanský dům je zásadním urbanistickým a pohledovým prvkem, který se významně podílí na charakteru zástavby v části náměstí u kostela. Dům obsahuje řadu hodnotn&ya...

mírný pokles
Měšťanský dům č.p.32 - Kaplice
 dům v okrese Český Krumlov
Pozdně barokní dům byl přestavěn do nynější podoby kolem roku 1780 (přistavěn a sklenut průjezd, přestavba průčelí). Měšťanský dům se obrací hlavním průčelím k jihu do prostoru Českonbudějovické ulice. Zděný přízemní omítaný dům obdélného půdorysu, tříosý, průčel&...

mírný pokles
Měšťanský dům č.p.24 - Kaplice
 dům v okrese Český Krumlov
Dům byl postaven někdy v 16. století v renesančním slohu – dosud zachovaný nárožní arkýř. Výrazná přestavba a adaptace domu proběhla v druhé polovině 20. století. Měšťanský dům se nalézá v nárožní poloze na křižovatce ulic Linecká a Českobudějovická. Objekt s n&aac...

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.2 - Mříč
 usedlost v okrese Český Krumlov
Venkovská usedlost s obytnou částí s třípatrovým štítem. Podélný dvůr uzavřen segmentovou branou, na jižní straně výměnek. Dle datace na štítu pochází usedlost z roku 1839. Příklad hospodářského dvora, zvláště hodnotné je východní p...

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p.9 - Stupná
 usedlost v okrese Český Krumlov
Usedlost je doložena na stabilním katastru, k časově doloženým přestavbám došlo v roce 1834 a 1878. Nelze vyloučit starší původ usedlosti. Některé stavby, jako hospodářské objekty po levě straně dvora byly zbořeny, jejich stavebně historické hodnota je dnes neověřitelná. Starší původ mohou potvrzovat docho...

mírný pokles
Venkovský dům č.p.120 - Svatý Tomáš
 dům v okrese Český Krumlov
Zděný přízemní vesnický dům má sedlové zastřešení. Jedná se o hodnotnou zděnou lidovou architekturu z 19. století. Je to jeden z mála dochovaných příkladů této architektury v oblasti. ...

mírný pokles
Venkovská usedlost č.p. 119 - Svatý Tomáš
 usedlost v okrese Český Krumlov
Kamenný přízemní vesnický dům leží na půdorysu ve tvaru písmene T. Jedná se o hodnotnou zděnou lidovou architekturu z 19. století. Je to jeden z mála dochovaných příkladů této architektury v oblasti. ...

mírný pokles
Jednopatrový měšťanský dům s pěti osami je součástí severozápadní zástavby domů na náměstí. Klasicistní úpravu fasády značně narušují novodobá nestylová okna. Z původních prvků se zachovala stlačeným obloukem zakončená vstupní vrata a lizénov&y...

mírný pokles
Venkovský dům - Zdíkov
 dům v okrese Prachatice
Usedlost je typickým příkladem šumavské dřevěné roubené architektury. Památkově cenné jsou dochované konstrukce a materiály i dispozice. Usedlost čp. 83 ve Zdíkově odpovídá pojetí kulturní památky ...

mírný pokles
Městský dům čp.16/2 - Vimperk II
 dům v okrese Prachatice
Dúm pravděpodobně z 18. století, později přestavován. Stropy nad suterénem a dřevěné obložení přízemí pochází z doby po požáru města v roce 1904. Nachází se východně od Náměstí Svobody ve Vimperku na křižovatce ulic Steinbrenerova a Inocencova. Dům přibližně lichoběžníkov&eacut...

střední pokles
Městský dům čp.11/7 - Vimperk II
 dům v okrese Prachatice
Dům pravděpodobně ze 17. století, později přestavován, v současnosti probíhá rekonstrukce, při níž odstraněny zřícené části zdiva v interiéru a provedena nová střecha a zahájena výměna stropů. Dům se nachází východně od náměstí Svobody ve Vimperku na křižovatce ulic Steinbrener...

střední pokles
Roubený dům čp. 18/4 - Vimperk II
 dům v okrese Prachatice
Nachází se východně od Náměstí Svobody ve Vimperku, v Inocencově ulici. Dům přibližně obdélného půdorysu s přístavbou kůlny (novodobě změněné na garáž) na severozápadní straně u sousedního domu čp. 16. Nachází se v areálu MPZ Vimperk. Přízemní dům obdélného ...

mírný pokles
Škola - Vimperk II
 škola v okrese Prachatice
Třípatrová historizující budova bývalé dívčí, dnes základní školy z konce 19. století, jejímž autorem projektu byl významný plzeňský architekt V. Schwerdtner. Výstavní monumentální budova se středním a bočními rizality. Klasicistní budo...

střední pokles
Venkovský dům č.p. 13 - Bořanovice
 dům v okrese Prachatice
Venkovský dům čp. 13 se nachází jižně od návsi v Bořanovicích. Je typickým příkladem šumavské roubené architektury drobnějšího měřítka. Jedná se o dvoutraktovou usedlost, budovy jsou uspořádány do tvaru "L". Usedlost pochází z 18. století. ...

střední pokles
Venkovská usedlost č.p.29 - Benešova Hora
 usedlost v okrese Prachatice
Dvoutraktová usedlost s kolmou hospodářskou částí ve tvaru písmene „L“ je orientována vstupním hlavním průčelím k severu. Dvoutraktová přízemní usedlost je tvořena obytnou částí, na kterou kolmo navazuje hospodářský trakt složený z bývalých stáj&...

střední pokles
Venkovský dům č,p,27 - Čábuze
 dům v okrese Prachatice
Objekt byl postaven patrně v 2. polovině 19. století, na mapě stabilního katastru z roku 1837 ještě není zachycen. Částečně roubený obdélný objekt s polovalbovou střechou, s předsazeným prkenným štítem se nachází v severovýchodním rohu návsi, u vodní nádrže. Drobně...

velký pokles
Venkovská usedlost č.p.20 - Rohanov
 usedlost v okrese Prachatice
Uzavřená usedlost s roubenou obytnou částí a zděnými hospodářskými objekty. Roubené obytné stavení na vysoké podezdívce má obílené spáry. Druhotně bylo rozšířeno o jednu okenní osu. Památkově cenné jsou dochované konstrukce a materiály i dispoz...

střední pokles

    Strana: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, max - 8,      předchozíPředchozí   Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)