Vyhledávání lokalit (cílů)


Obce, obecní části a osady v okresu Praha-východ


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 61-80 z 123 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
Nebřenice
 osada v okrese Praha-východ
bez fotografie

Při datu první zmínky (1437) je v obci uváděn statek. Obec se však vyvíjela trochu jiným směrem a tak zůstal statek osamocenou stavbou. Později jej získali Hilbertové ze Schüttelsbergu, Tento rod však později zcela zmizel a víme o něm jen, že pocházel z blízkosti Průhonic. V přilehlém parku je náhrobní kaple Hilbertů ze Schüttelsbergu, kteří nechali zámeček vystavět....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Nehvizdky
 osada v okrese Praha-východ
bez fotografie

Nehvizdky, někdy uváděné jako Malé Nehvizdy, původně ves, později knížecí dvůr, v současné době součást obce Nehvizdy. Nejstarší zpráva z roku 1421 o vsi praví, že kanovník na pražském hradě Vilém odkázal své dědictví v Nehvizdkách kapitule, aby za něho vždy 30. dubna byla sloužena mše v chrámě sv. Víta, což se dělo až do roku 1620. Roku 1437 d...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Nová Ves
 obec v okrese Praha-východ

Obec Nová Ves leží v úrodné Polabské nížině v okrese Praha-východ asi 6 km severně od hranice hlavního města Prahy v nadmořské výšce 185 metrů. Na katastrální výměře 195 hektarů žije více než 940 obyvatel. K osídlení zdejšího území podle dochovaných archeologických památek došlo asi ve 3. tis&iac...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Nové Jirny
 osada v okrese Praha-východ
bez fotografie

Nové Jirny vznikly v roce 1800 na pozemcích vrchnostenského lesa přistavěním nových usedlostí k panské myslivně čp. 1 a panské hospodě čp. 2. Roku 1809 zde bylo 9 domů, roku 1841 16 domů, roku 1910 57 domů a 276 obyvatel, v roce 1980 204 domů a 501 obyvatel.V roce 1872 byla v obci vystavěna kaple, kaplička Panny Marie v lese (podobná kapli na Semeringu v rakouských Alpách), byla postavena v roce 1914 místním Okrašlovacím spolkem. V té době je obec Nové Jirny pěkně upravena, má širokou náves, rek...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký pokles
Nový Vestec
 obec v okrese Praha-východ

V 6. století se postupně na našem území začali usazovat Slované. V okolí soutoku Labe a Jizery existovalo rozhraní působnosti vlivu čtyř významných slovanských kmenů - Čechů ( Přemyslovců ), Charvátů, Pšovanů a Zličanů a právě v této oblasti začaly vznikat základy českého státu. Přes sousední Toušeň vedly i dvě významné obchodní cesty - "pols...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Nučice
 obec v okrese Praha-východ

První písemná zmínka o obci je z roku 1422. Původní název obce Vnučice označoval ves lidí vnukových. Časem lidé jménu nerozuměli, pokládali „V“ mylně za chybu a označovali ves za Nučice.     Z roku 1637, z doby třicetileté války již za vlády knížete Lichtensteina ve zprávě hejtmana Ořecha Svatkovského můžeme vyčíst soupis osedlých (used...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Nupaky
 obec v okrese Praha-východ

Obec Nupaky leží nedaleko Říčan, asi 16 kilometrů jihovýchodně od Prahy. Existence vesnice je doložena k roku 1380. V předhusitském období náležela zčásti vyšehradské kapitule, zčásti majitelům zdejšího dvora.Za hustiské revoluce držel celou osadu Jan Dubeč z Nupak, po něm asi od roku 1429 jeho synové Matěj a Prokop. Patrně někdy v té době byla vybudována nupacká tvrz, na n&ia...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Oleška
 obec v okrese Praha-východ
bez fotografie

Obec Oleška se rozkládá v mírné kotlině. V roce 1926 byl ustanoven kronikářem zdejší řídící učitel Jan Krutský, který sepsal historii Olešky dle vypravování starších věrohodných osob a dle záznamů z různých knih, které během roku 1926 sebral. Historie obce je tedy zapsána od dob vzniku do roku 1926. Původně byla obec prý rozložena po obou stranách zemské silnice vedoucí od Prahy ke Kutné Hoře, jež byla i s mostem postavena roku 1844, a po obou stranách okresní silnice vedoucí od Uhlířských Jano...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Ondřejov
 obec v okrese Praha-východ
bez fotografie

Z původní dvorcové osady “Ondřejóv dvór” na panství pánů z Dubé vznikla začátkem 13. století vesnice a později trhové městečko Ondřejov. Jméno pravděpodobně pochází od zakladatele, některého z pánů z Dubé. Tvar náměstí spolu se třemi úzkými vstupy ve směru západním na Prahu, severním na Kostelec n.Č.l. a východním na Sázavu svědčí o jednoduchém obranném charakteru obce, navíc doplněném přírodními valy a průrvami. Městečko leželo na tzv. “Staré zemské cestě” a sužováno bylo nájezdy lapků, z nich...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Oplany
 obec v okrese Praha-východ
bez fotografie

Obec Oplany se nachází ve Středočeském kraji 8 km jižně od Kostelce nad Černými lesy, v údolí Oplanského potoka, mezi smíšenými lesy, v průměrné nadmořské výšce 360 m n.m., na katastrálním území 580 hektarů. V současné době má 75 trvale žijících občanů.  Historie První písemná zmínka o obci je z roku 1379. Z...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Ostrov u Zap
 část obce v okrese Praha-východ
bez fotografie

Prvotními majiteli (1282) vsi byli mniši z kláštera na Strahově v Praze. Roku 1315 je však obec vedena v majetcích světských držitelů a prvním z nich je uváděn Jan, který užíval ostrovského predikátu a ke konci 14. století se zde začali střídat světští majitelé z řad pražských měšťanů. Teprve roku 1486 je zde znám první významnější šlechtic Václav Hrzán z Harasova, jehož potomci zde sídlí do 16. století v jehož první polovině prodávají ves s tvrzí Kačínům z Kačína. Pravděpodobně věnným způsob...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Otice
 osada v okrese Praha-východ
bez fotografie

Při datu první zmínky (1238), je ves uváděna v majetcích pánů z Říčan. Tento údaj je však jen kusý, neboť o historii obce máme jen velmi málo informací a majitelé nikde nejsou přímo uváděni. Pro říčanské majitele však svědčí množství odkazů v listinách. Později se ves dostala do správního okresu Český Brod a následně přip...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Panenské Břežany
 obec v okrese Praha-východ

Obec nalezneme mimo turistické značení a tak nejsnadnější přístup poskytuje silnice od Odolene Vody k Bašti, nebo od Kojetic ke Klíčanům. Historie osídlení obce sahá do období kolem 5. století př.n.l., z kteréžto doby zde archeologové nalezly sídliště keltských kmenů. Písemně jsou Panenské Břežany doloženy až v roce 1227, kdy se ves nachází v majetc...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Petříkov
 obec v okrese Praha-východ
bez fotografie

Původně ves byla nazývána Petrkov. Toto označení vydrželo až do roku 1854. Dle písemných zpráv je v datu první zmínky (1405) doložen v majitelském vztahu k obci jistý Heřman z Petrkova od jehož potomků odkoupili petříkovské zboží páni z Říčan roku 1439. Právě v tomto datu je prvně uváděna tvrz. Později však byla tato koupě zrušena a Petrkovší nad&aa...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Pětihosty
 obec v okrese Praha-východ
bez fotografie

Původně snad se ves nazývala Pětichvosty. Tvrz vladyky Buška z Pětihost se nacházela v blízkosti kaple a její val byl zarovnán při stavbě okolních domků. Mezi další majitele obce patřili převážně příslušníci menších a méně známých či významných vladyckých rodů. Tento stav setrvával do roku 1546, kdy byla připojena k pyšelskému z...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
20 %
mírný pokles
Podolanka
 obec v okrese Praha-východ
bez fotografie

Krajina, kde dnešní obec Podolanka leží, byla od od prvopočátku nezvykle úrodná a vždy vhodná pro usazení člověka. Blízkost vody a otevřená rovina stepi s bohatými stády velké zvěře nabízela ideální podmínky pro život člověka již v době přechodu mezi nejstarším a starším paelolitem, tedy v době před 700 000 lety. Důkazem je nález světoznámého naleziště staropaleolitického sídliště Homo Erecta v nedalekých Přezleticích v místě tzv. Zlatého kopce (vzdáleného cca 1,5 km). Homo Erectus - člověk vzp...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Polerady
 obec v okrese Praha-východ
bez fotografie

Některé archeologické nálezy v obci a jejím blízkém okolí prokázaly krátkodobější, nebo sezónní osídlení v dobách keltské migrace a tedy v období kolem 6. - 1. století př.n.l. Roku 1290, je ves odkázána do majetků kapituly sv. Víta tehdejším majitelem Bohuslavem z Hory. Při dalším datu, v roce 1371, je ves uv&aacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Popovičky
 obec v okrese Praha-východ
bez fotografie

Stavebně zajímavý kostelík byl v roce 1731 zbarokizován. Zajímavé jsou zejména bohatě členěné fasády. Původní stavba kostela se již ve 14. století udává jako farní. Místní část Osnice (Voznice) je doložena již roku 1228. Samotný název obce Popovičky, který je uváděn již roku 1352, svědčí o tom, že ves byla v majetcích popových, neboli nějakého kněze. Z toho můžeme usoudit, že ves byla v některém z církevních majetků. Pravděpodobně náležela k některému z pražských klášterů. Podrobnější informace ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Prusice
 obec v okrese Praha-východ
bez fotografie

Ves je v dochovaných materiálech poprvé zmiňována v roce 1228. Název obce se v průběhu času měnil, v listinách se tak objevují tvary jako Prušce, Prušec nebo i Krušce. Ve 14. století ves náležela ke královské kapli Všech Svatých. Roku 1420 se dostala do držení světských pánů, na konci 15. století ji do...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Předboj
 obec v okrese Praha-východ
bez fotografie

Obec Předboj se nachází v archeologicky bohaté lokalitě Středních Čech. Na území obce nebyl prováděn systematický archeologický výzkum. Nalezené fragmenty předhistorického osídlení pocházejí z náhodných nálezů při provádění zemních a výkopových prací. Původní název obce byl Přeboj, někdy též Příboj. Slovo Přeboj ve staročeštině znamenalo loupež. Obec patří k nejstarším obcím ve středních Čechách. Vedla tudy stará říšská cesta z Prahy přes Sedlec na sever do Německa.První psaná zmínka o obci poc...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
HODNOCENÍ
100 %
střední nárůst


    Strana: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, max - 7,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze