Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Drobné památky v okresu Znojmo

Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Počet lokalit dle zadaného filtru: 37                Mapa
Bazén - Jaroslavice
 drobná památka v okrese Znojmo
Zděný kruhový bazén s přístupovým kameným schodištěm, dekorovaným po stranách na projmutých čtvercových podstavcích velkými kamennými piniovými šiškami, v kompoziční ploše historického zámeckého parku, severně nad bývalým vrchnost...

velký nárůst
Boží muka - Jaroslavice
 boží muka v okrese Znojmo
Boží muka - Jaroslavice (boží muka) Na jihovýchodním konci obce se na travnatém pásu u křižovatky nachází boží muka Familie Jausen. Jde o krychlovou patku čtvercového půdorysu přecházející přes okosenou římsu ve štíhlý dřík s okosenými hranami. Nahoře pod kápěmi okosení jsou umístěny so&scaron...

velký nárůst
Hraniční kámen - Miroslavské Knínice
 drobná památka v okrese Znojmo
Hraniční kámen na křižovatce v Miroslavských Knínicích, nedaleko sochy sv. Jana Nepomuckého. Na kameni je číslo. ...

mírný nárůst
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Křídlůvky
 zvonice v okrese Znojmo
Křídlůvky (zvonice) Na návsi se nachází patrová zvonice čtvercového půdorysu. Fasády jsou členěny středně vysokým soklem a lizénovými rámy. Průčelí, orientované na západ, je prolomeno vstupem se segmentovým záklenkem, osazeným jednokřídlými dveřmi. Nad vstupem v ose průčelí je prolome...

mírný pokles
Mariánský sloup
 Immaculata – Litobratřice v okrese Znojmo
Mariánský sloup (Immaculata) – Litobratřice (sloup) Mariánský sloup (Immaculata) stojí v blízkosti kostelní věže. Byla zhotovena kolem roku 1700, neznámým tvůrcem. Materiálem je lasturový vápenec. Socha neposkvrněného početí Panny Marie stojí na zeměkouli ovinuté hadem, bohaté zdobení, za hlavou kroužek s 12 hvězdami. Mariánsk&ya...

velký pokles
Poklona - Šafov
 drobnná památka v okrese Znojmo
Drobná sakrální architektura typu poklony situovaná vpravo od cyklostezky u státní hranice. Stavba obdélného půdorysu završená sedlovou stříškou krytou bobrovkou s patriarchálním křížem s jetelovitě zakončenými břevny ve vrcholu a dvěma čučky po stranách. Čelní strana usp...

mírný pokles
Pranýř - Jaroslavice
 drobná památka v okrese Znojmo
Tzv. Hrádecký pranýř (přesunutý z Hrádku v roce 1848) z přelomu 16. a 17. století. Doklad práva útrpného, nevšedně utvářená architektura raně barokního tvarosloví. Pranýř se nachází na travnatém pásu u hlavní silnice procházející obc&ia...

mírný pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Sloup se sochou Archanděla Michaela - Bohutice (sloup) Sloup se sochou sv. Archanděla Michaela na návrší nad obcí je cennou památkou barokního sochařství 1. poloviny 18. století. ...

obrovský nárůst
Sloup se sochou Ecce Homo patří do skupiny skulptur umístěných na sloupu, které se nachází kolem kostela sv. Víta. Ze čtvercové základny ukončené zvonovnicovým profilem vyrůstá čtyřboký sokl, jehož čelní strana nese nápis a boční strany reliéfy. Jak naznačují ryté ...

mírný pokles
Sloup se sochou Madony - Chvalovice
 sloup v okrese Znojmo
Sloup se sochou Panny Marie je kvalitní ukázkou kamenosochařské práce vrcholného baroka. Na travnaté ploše u kostela se nachází sloup Panny Marie. Na čtvercové základně s výrazně vyloženou římsou oblounového tvaru a podstavě čtvercového půdorysu ukončené ústupkem a oblounovou ř&...

obrovský nárůst
Sloup se sochou Neposkvrněného početí Panny Marie - Dyjákovice (sloup) V kovové ohrádce na travnaté ploše u silnice je umístěn sloup se sochou Neposkvrněného Početí Panny Marie. Na čtvercové základně se nachází čtyřboký dvoustupňový sokl. Dolní část s probranými rohy a hladkými stěnami je ukončena dvoustupňovým ústupkem s okosen&yacut...

střední nárůst
Barokní sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem z roku 1706 na návsi u potoka Danýže je hodnotnou sochařskou prací z období vrcholného baroka. Na čtvercové základně spočívá čtyřboký dvoudílný sokl, jehož dolní část je ukončena ústupkem a horní část nese na č...

mírný pokles
Sloup se sochou Panny Marie - Hevlín
 sloup v okrese Znojmo
Sloup se sochou Panny Marie - Hevlín (sloup) Sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem s napisovou deskou na podstavci s datací 1852 přenesený ze středu obce a později doplněný novou sochu z roku 1892. V obci na travnatém prostranství se nalézá sloup se sochou Panny Marie s Ježíškem. Na dvoustupňové základně čtvercového půdorysu se tyčí d...

střední pokles
Sponzorovaný odkaz
 reklama
Sloup se sochou Panny Marie - Hnanice
 sloup v okrese Znojmo
Sloup se sochou Panny Marie - Hnanice (sloup) Datovaný sloup se sochou Panny Marie Immaculaty stojí na návsi a dominuje prostranství u kostela sv. Wolfganga.  Na čtyřstupňové základně se tyčí čtyřboký sokl opticky rozdělený na dolní nižší, hladkou část a horní bohatěji profilovanou část, jejíž stěny jsou zdobeny vpadlý...

mírný pokles
Sloup se sochou Panny Marie - Šatov
 sloup v okrese Znojmo
Sloup je umístěn u hlavního vchodu místního hřbitova. V přední části podstavce sloupu se v obdélném zrcadle nahoře s projmutými rohy dochoval pětiřádkový německý nápis sekaný v novověké minuskule a kapitále, nad ním se nachází světcovo jméno MARDINVS. Na pa...

velký pokles
Sloup se sochou Panny Marie - Šatov
 sloup v okrese Znojmo
V přední části podstavce sloupu se v obdélném vystouplém rámu torzálně dochoval jedenáctiřádkový německý nápis sekaný ve frakturním písmu s datací k roku 1697. Pod deskou je kapitální přípis [HIN.AN---]. Der Gottesmutter/ zu Ehren und zur/ Schuldigen Da[nksagung] w...

mírný pokles
Na náměstí uprostřed čtvercové ohrádky s růžemi se nachází sloup se sochou Immaculaty. Na základně o dvou stupních spočívá sokl čtvercového půdorysu s profilovanou patkou, která je v zadní části rozšířena do tvaru písmene T. Sokl je po stranách zdobený vpadlý...

velký nárůst
Sloup se sochou sv. Josefa - Dyjákovice (sloup) U kostela sv. Michala je umístěn sloup se sochou sv. Josefa, který se dříve nacházel v polích východně od obce. Čtvercová základna ukončená ústupky nese sokl zdobený rytými obdélníkovými rámy s ujmutými rohy. Sokl je ukončen vyloženou profilovanou římsou, na níž sp...

mírný pokles
Sloup se sochou sv. Šebestiána - Dyjákovice (sloup ) V obci na návsi se nachází sloup se sochou sv. Šebestiána. Třístupňová čtvercová základna nese čtyřboký sokl tvaru komolého jehlanu s mírně konkávně prohnutými stěnami. Ve spodní části soklu obíhá oblounová patka, stěny jsou zdobeny ze tří stran relié...

mírný pokles
Barokní sochařská a kamenická práce z roku 1724 vytváří pohledovou dominantu prostranství. ...

mírný pokles
Barokní socha sv. Šebestiána z roku 1680 na sloupu byla obnovena po zásahu bleskem v roce 1913. Na čtvercové základně je umístěn kubický sokl s drobným segmentově zakončeným výklenkem na čelní straně a dochovanými sekanými německými nápisy po stranách. Na podstavci je umí...

mírný pokles
Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice - Dyjákovice (sloup) Ve čtvercové ohrádce s kovovou mříží se nachází sloup se sousoším Nejsvětější Trojice. Čtvercová základna se čtyřbokým soklem, jehož čelní strana je opatřena obdélnou kovovou destičkou, nese sloup s jednoduchou patkou a hladkým dříkem zakončeným oblounovým prstence...

velký nárůst
Barokní skulptura místní provenience sekundárně umístěná v areálu kostela. Na vyšším čtyřbokém soklu spočívá oblounová patka sloupu s hladkým dříkem, ukončeným hlavicí s okřídlenou hlavou andílků nad oblounovou římsou. Sloup nese sousoší...

mírný pokles
Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice - Jaroslavice (sloup) U kostela se nachází sloup se sousoším Nejsvětější Trojice, který původně stál na konci sklepů naproti zámeckému vrchu. Sousoší je druhotně umístěno na čtyřbokém soklu se čtvercovou základnou. Ze soklu vyrůstá původní sloup s toskánskou hlavicí, nesoucí sous...

velký nárůst
V kovové ohrádce s cihlovou podezdívkou je umístěn sloup Nejsvětější Trojice. Kamenná jednostupňová základna ukončená vyloženou oblounovou římsou nese sokl s rozšířenou patkou a vyloženou profilovanou římsou. Na čelní straně soklu je vyrytý nápis v rytém rámu obd&e...

velký nárůst
Barokní sousoší typu Trůn Boží Milosti typické pro oblast jižního Znojemska. ...

střední pokles
Na návsi před farou je sekundárně umístěný barokní sloup se sousoším Nejsv. Trojice, společně s ostatními objekty vytváří působivý soubor sochařských a kemanických děl z roku 1829. V přední části podstavce sloupu sousoší se v jednoduchém oválném zrcadle doch...

střední nárůst
Na návsi situovaná rokoková kompozice pilíře nesoucího v regionu velice časté ikonografické téma Nejsvětější Trojice zobrazené jako tzv. Trůn milosti z roku 1778 je hodnotnou uměleckohistorickou památkou výtvarně zhodnocující prostranství návsi. Ikonografický typ Trůn mi...

mírný pokles
Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice - Vrbovec (sloup) Ikonograficky ojediněle zpracované sousoší barokních forem pohledově se uplatňující v kulturní krajině. Sousoší Svaté Trojice je umístěno na sloupu. Na soklu sloupu jsou reliéfy sv. Rodina s datací 1731, Archanděl Michael, sv. Šebestián a sv. Jiří. Na stranách podstavce sloupu ...

velký nárůst
Sloup se sousoším Panny Marie - Olbramovice (sloup) Barokní kamenicko-sochařská práce z 2. čtvrtiny 18. století je významnou historickou památkou a dominantou obecního prostranství. ...

střední pokles
Sloup se sousoším Piety - Dyjákovice
  sloup v okrese Znojmo
Sloup se sousoším Piety - Dyjákovice( sloup) U cesty do Karlova se nachází pilíř se sousoším Piety. V kovové ohrádce je umístěna čtvercová základna nesoucí dvoustupňový hranolový sokl. Dolní část soklu má hladké stěny, jen čelní strana je členěna dvojicí vpadlých rámů a zadní strana nese ...

velký nárůst
Socha svatého Mikuláše - Grešlové Mýto
 drobná památka v okrese Znojmo
Socha svatého Mikuláše - Grešlové Mýto (drobná památka) Pozdně barokní socha sv. Mikuláše z roku 1766 s podstavcem, ve zdobené kartuši s erbem, a velkými bočnímy nápisovými deskami s křídly, po stranách drženými putti, byla umístěna na historickém barokním silničním mostě. ...

střední pokles
Sousoší Piety - Jaroslavice
 sousoší v okrese Znojmo
Sousoší Piety - Jaroslavice (sousoší) Jihovýchodně od obce u cesty se nachází pieta na vysokém soklu, opticky rozděleném na dvě části. Dolní část soklu s patkou, umístěnou na čtvercové základně, je ve spodní části konvexně tvarovaná, její stěny jsou členěny rytým rámem s ujmutými horními rohy a je ukon...

velký nárůst
Strachotice
 hraniční kámen v okrese Znojmo
Strachotice (hraniční kámen) Hraniční kámen je situován u silnice směrem na Derflice. Hranolový sloup hraničního kamene má obdélný půdorys a je zakončen obloukovým segmentem. Hladké stěny sloupu jsou nezdobené, na přední straně hraničního kamene se dochovala datace k roku 1761 a iniciála velkého písmene W. ...

střední pokles
Zvonice - Kašenec
 zvonice v okrese Znojmo
Zvonice - Kašenec (zvonice) Volně stojící patrová zvonice z počátku 20. století situovaná při hlavní komunikaci v centru obce. Drobná architektonická památka využívající secesní tvarosloví je výraznou dominantou prostranství a součástí urbanistické struktury sídla. ...

střední pokles
Zvonice - Suchohrdly
 zvonice v okrese Znojmo
Klasicistní zvonice stojící v centru obce. Nad vstupem do zvonice je letopočet 1829 tvoří důležitou dominantu návsi. Patrová zvonička čtvercového půdorysu se stanovou střechou vyvrcholenou pozlaceným patriarchálním křížem. Severovýchodní průčelí na osu prolomeno segmentově zaklenutým vstupem,...

velký nárůst

    Strana: 1, max - 1,      Dalšídalší

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)