Vyhledávání lokalit (cílů)


Kostely, kaple a modlitebny v Česku a okolí.


Hledaná lokalita
Typ:
Okres:
Region:
Řazení:

   Zobrazujeme 681-700 z 4980 nalezených lokalit        zobrazit v mapě
exhortní kaple městské vychovatelny - Praha 8 (kaple)

V areálu nemocnice Na Bulovce, západně od zámečku Rokoska stojí budova bývalého špýcharu pravděpodobně z poloviny 18. století. Na tomto návrší se v jejím blízkém okolí rozprostírala vinice Rokoska s usedlostí. Roku 1903 byla Rokoska koupena pražskou obcí a zřízena zde městská vychovatelna. Potřeba vyvolala rozšíření tohoto ústavu, v roce 1907 započala východním směrem výstavba nové městské vychovatelny (č.p. 830). V témže roce byl špýchar přeměněn v exhortní síň. Za tím účelem odstranil se půvo...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Jakuba Většího - Bukov
 kostel v okrese Žďár nad Sázavou
bez fotografie

Kostel sv. Jakuba Většího pochází z doby přelomu 13. a 14. století. Během let byl několikrát přestavován a upravován. Poslední přestavba proběhla v roce 1857, kdy byla ke kostelu přistavěna věž, která nahradila dřevěnou zvonici stojící za branou hřbitova. V kostele se nachází gotický presbytář, oltář s postraními barokními sochami Barbory a Kateřiny. Sakristie a chrámová loď jsou mladšího data. V presbytáři vedle sakristie se nachází náhrobní kámen Jana Radešínského z Radešína a na Radešíně a ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Farní kostel sv. Martina - Buchlovice
 kostel v okrese Uherské Hradiště
Farní kostel sv. Martina - Buchlovice (kostel)

Buchlovická farnost s kostelem sv. Martina vznikla patrně ve 13. století. Podací neboli patronátní právo ke kostelu patřilo nejprve místním zemanům a vladykům, od roku 1540 pak majitelům buchlovského panství. První zpráva o farním patronátu pochází z roku 1398.Nynější raně barokní kostel byl vystavěn na místě staršího v letech 1640 – 16...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
stgnace
Kostel sv.Václava - Korytná
 kostel v okrese Uherské Hradiště
bez fotografie

Kostel sv.Václava, raně barokní stavba, pochází z konce 17.století. Kdysi stál kostel na okraji obce směrem k Uherskému Brodu a Nivnici, nyní je považován společně se školou a farou za centrum vesnice. Jednotlivá stavení k sobě přiléhají a mají vesměs dlouhé zahrady "humna", plné ovocných stromů, takže ves vypadá, jako by ležela v lese. Jedná se o trojlodní stavbu s půlkruhovým závěrem kněžiště a čtyrbokou věží v západním průčelí. Hlavní loď je prosvětlena 3 okny, kněžiště je členěno kordonovou...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Kostel svatého Mikuláše - Starý Svojanov (kostel)

Neveliký, šindelem krytý raně gotický kostel svatého Mikuláše pochází z 13. století. V jeho interiéru se dochovala bohatá malířská výzdoba z 80. let 14. století. Kostel je obklopen hřbitovem s barokní vstupní branou. V nedávně době byl kostel i s areálem hřbitova kompletně obnoven Při vstupu do kostelíka nás zaujmou zachovalé fresky, pro něž má kostelíček velkou historickou cenu a význam v dějinách umění. Fresky byly objeveny pod omítkou roku 1931 při restauraci kostelíčku, která si vyžádala ná...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Kostel sv. Petra a Pavla - Kunovice
 kostel v okrese Uherské Hradiště
Kostel sv. Petra a Pavla - Kunovice (kostel)

Nejvýznamnější kulturní památkou města je kostel sv. Petra a Pavla, který je přirozenou dominantou města. Jeho historie sahá zřejmě hlouběji než do roku 1517, kdy byl Jan z Kunovic přinucen dostát svému slibu a postavit v obci kostel. K další přestavbě došlo v 18.století za faráře Jana Nepomuka Merttena v letech 1759 - 1761, kdy byl kostel zvětšen a prodloužen přibližně o třetinu, byl zaklenut a střecha pokryta taškami. Vystavěna byla věž se sakristií v přízemí a skladištěm v prvním patře. Podob...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Janů - Brno-Bystrc
 kostel v okrese Brno-město
Kostel sv. Janů - Brno-Bystrc (kostel)

Farní kostel sv. Janůnáměstí 28. dubna, Brno - Bystrc Základy kostela byly položeny již ve středověku. Většina současné stavby však pochází z let 1843 - 1849. V této době byl dosavadní malý kostelík značně rozšířen a upraven. O něco později byla také zvýšena kostelní věž. Současná podoba kostela pochází z rekonstrukce provedené v roce 1897. Výzdoba interiéru je skromná - krom varhan je zde i několik obrazů, které pocházejí z 18. a 19. století....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles
Kostel Neposkvrněného početí P. Marie - Černá v Pošumaví (kostel)

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, postavený v roce1799 –1800 na místě někdejší dřevěné kaple z r. 1787. Svou konečnou pseudorománskou podobu získal přestavbou v letech 1901-1904. Tehdy také přibyla věž. Vnitřní zařízení kostela, tj. hlavní oltář, oba postranní oltáře, kazatelna a křtitelnice, je mladší a pochází z 19. a počátku 20. století....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný nárůst
Zvonice na Soláni
 zvonice v okrese Vsetín
Zvonice na Soláni (zvonice)

Stavba galerie a informačního centra 18. listopadu 2006 byla slavnostně otevřena zvonice – informační centrum na Soláni. Základní kámen byl položen 5. května v témže roce.  Projekt zvonice byl zpracován podle návrhu Ing. arch. Jiřího Kotáska, CSc.. Stavbu realizovala firma Vasto s.r.o. Vsetín. Náklady dosáhly šesti a půl miliónu korun. Část peněz získalo Sdru...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední pokles
Evangelický kostel - Rumburk
 kostel v okrese Děčín
bez fotografie

Evangelický kostel (původně katolický sv. Jana Nepomuckého) v Rumburku. V letech 1775-1778 byl postaven při cestě na Krásnou Lípu barokní kostelík podle plánů Josefa Hoffmanna. Od roku 1787 sloužil postupně pro potřeby zahradnictví a hostinský lokál s chlévem. Roku 1862 získali kostelík luteránští přistěhovalci ze Saska (evangelického vyznání), kteř&iacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
střední nárůst
Kostel sv. Kateřiny - Bavory
 kostel v okrese Břeclav
Kostel sv. Kateřiny - Bavory (kostel)

Farní kostel svaté Kateřiny leží uprostřed obce. Je její dominantou a také nejhodnotnější památkou. Kostel byl vysvěcen v roce 1742 a byl postaven na místě starší gotické stavby. Až v roce 1791 k němu byla přistavěna věž. Věž, spolu s dvěma ratolestmi vinné révy, se později stala také součástí obecního znaku. Západní průčelí kostela je prolomeno pr...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kaple sv. Huberta
 kaple v okrese Náchod
bez fotografie

obrovský nárůst
bez fotografie

Pochází z 1. poloviny 13. století, pozdní románská architektura. Filiální kostel Narození sv. Jana Křtitele, původně prostá stavba z posledního románského období, byl v roce 1392 přestavěn v gotický (zachovalý presbytář). V roce 1784 byla z podnětu tehdejšího majitele F. A. Nostice provedena další oprava. Z tohoto období pochází iluzivní malba oltáře, pravděpodobně od J. Kramolína (Josef Kramolín 1730 -1801)....
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Omice - Kostel sv. Jakuba Většího
 kostel v okrese Brno-venkov
Omice - Kostel sv. Jakuba Většího (kostel)

Filiální kostel zasvěcený patronu obce Omice - svatému Jakubu Většímu je postaven v románském slohu. Stavba je jednolodní, s plochým stropem, půlkruhovým závěrem a s přístavkem obdélné sakristie.  Apsida je vítězným polokruhovým obloukem oddělena od chrámové lodi kryté plochým stropem. Okna kostela jsou půkruhově zaklenuta. Hlavní průčelí je  na nárožích členěno pilíři. Vchod do kostela je pravoúhlý, nad ním je kruhové okénko. Střecha je sedlová, nad kněžištěm zvalbená. Nad průčelím čtyřboká věž...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Bartoloměje - Vážany nad Litavou (kostel)

Románsko-gotický kostel sv. Bartoloměje z druhé třetiny 13. století. Farní kostel stojí na zdejším návrší a kolem se rozkládá hřbitov. Kostel sám byl vystavěn na románských základech starší stavby. Z nejstarší doby je zachován gotický kamenný portál v severní zdi. Stavbu v gotickém slohu doklád&aacut...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Evangelický kostel - Návsí
 kostel v okrese Frýdek-Místek
bez fotografie

střední nárůst
Kaple - Malé Hoštice
 kaple v okrese Opava
bez fotografie

obrovský nárůst
Kostel Panny Marie Pomocnice - Hodolany
 kostel v okrese Olomouc
Kostel Panny Marie Pomocnice - Hodolany (kostel)

Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů v Jiráskově ulici byl vystavěn ve stylu lidové architektury v letech 1905 – 1907 a téhož roku vysvěcen. Samostatnou farností se Hodolany staly v roce 1940. V devadesátých letech 20. stol. prošel kostel rozsáhlou rekonstrukcí. ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
obrovský nárůst
Kostel sv. Prokopa - Loštice
 kostel v okrese Šumperk
Kostel sv. Prokopa - Loštice (kostel)

Na základě nálezů románských fragmentů, objevených při obnově fasády v roce 1994, možno označit tento kostel jako nejstarší zachovalou stavbu Šumperského okresu. Založení kostela lze datovat do konce 12. století, takže zpráva faráře Jana Pudila pro generální vizitaci z roku 1771, která udává postavení kostela do roku 1208, je akceptovatelná. v tomto...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
velký nárůst
Klášterní kostel Zvěstování Panně Marii - Šumperk (kostel)

Klášterní kostel, majetek Města Šumperka, provozuje Vlastivědné muzeum v Šumperku jako jednu ze svých expozic. Kostel zasvěcený Zvěstování Panny Marii byl dobudován v první třetině 14. století při dominikánském klášteře jako druhý chrám ve městě. Po velkém požáru města roku 1513 byl opraven a stal se pohřebním kostelem šumperských Žerotínů. Ve 2.půli 16.století byl protestantskou svatyní a v 17. století opět klášterním kostelem. Požár města v roce 1669 kostel silně poničil, stavba byla opravena ...
Podrobnosti lokality         + Přidat recenzi
mírný pokles


    Strana: 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, max - 249,      předchozíPředchozí   Dalšídalší


(c) 2003-2018 M.Kamler - KrásnéČesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!   *  Mobilní verze