Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Karlovarský kraj » okres Sokolov » kostel, kaple, synagoga » Kostel sv. Kateřiny - Krásno (kostel)

Kostel sv. Kateřiny - Krásno (kostel) [9572]První zmínka o kostelu sv. Kateřiny pochází z 15. století. Podle tohoto zápisu byl kostel postaven v gotickém slohu. V roce 1553 byl kostel přestavěn a kolem roku 1563 k němu byla přistavěna zvonice, kterou zdobi bronzový zvon. Tento zvon sloužil neuvěřitelných 350 let,a to až do 1. světové války.

Historie kostela Sv. Kateřiny v Krásně 1404 - Anna, paní Bečovska a vdova po šlechtici Borsovi, ustanovuje 29. dubna pro gotický kostel Sv. Kateřiny v Krásně kaplana. 1519 - v té době byl v Krásně pravděpodobně ustanoven katolický farní úřad 1523 - většina obyvatelstva Krásna přestupuje z katolické na protestantskou víru, která sem pronikla ze Saska. 1528 - Kostel přebírá protestantský farář. 1539 - Ke kostelu byla přistavěna městská věž, v níž byl i byt pro hlásného. Ten střežil město před případným požárem a vyzváněl v některé celé hodiny. Podle vyzvánění se střídaly hornické směny na zdejších rudných dolech. 1547 - Král Ferdinand potlačil odboj protestantského panstva. Krásno se stává městem královským, náboženská svoboda vyznání však zůstává. 1550 - Krásno získává vlastní faru, ve které je zavedena matrika. 1553 - Kostel Sv. Kateřiny je přestavován. Krásno dostává od zemské vlády 20 metráků bronzu na odlití zvonů. Bronz splácí město čtyři roky. 1560 - Poblíž kostela byla vystavěna zvonice, pro níž byl v Plzni odlit velký zvon. Vážil 1344 kg, v průměru měřil 1,22 metru. Nápis na zvonu byl latinský, v češtině zněl: "Slovo Páně zůstane na věky“ . Zvon sloužil 350 let až do první světové války. 1579 - Císař Rudolf II. přispívá 100 zlatými na stavbu kostelních varhan a 50 zlatými na stavbu kostelní věže. 1592 - Odlit byl „prostřední zvon“. Vážil 400 kg. 1624 - Po bitvě na Bílé Hoře obsazuje císařské vojsko i Krásno. Protestantství je zakázáno, na faru přichází katolický kněz. 1639 - V tomto roce Třicetileté války vyplenilo Krásno švédské vojsko. Švédové polovinu města vypálili a katolický kostel proměnili ve stáj pro koně. 1656 - K „velkému“ a „střednímu“ zvonu přibyl na zvonici „malý“ zvon. Přelom 17. a 16. století – vzniká mariánská tradice: 1677 - Krásenský truhlář jménem Zimmerhackl vyřezal z větví vyvrácené lípy sochu Panny Marie s Ježíškem. Padlý kmen narovnal a do otvoru ve stromu sochu umístil. Madona se stala populární v celém kraji. 1680 - Po velkém důlním neštěstí byla v okrajové části Krásna, zvané Hub (směr Horní Slavkov, osada zanikla v 70. letech 20. století) byla postavena kaple Sv. Filipa a Jakuba. 1723 - Po přezkoumání církevními autoritami byla zamítnuta „zázračnost“ sochy Panny Marie Krásenské, ale uznána byla její milostnost, blahodárnost. 1724 - Díky dřevěné plastice Panny Marie s Ježíškem, jíž se připisovaly blahodárné účinky, se Krásno stává poutním místem věřících. 1757 - V tomto roce se v Krásně narodil Adalbert Caroli. Tento doktor theologie se později stal kanovníkem a generálním vikářem chrámu Sv. Víta v Praze. 1760 - Na druhém konci Krásna (směr Litrbachy) byl postaven kostelík Nanebevzetí Panny Marie, a to na místě, kde kdysi stávala letitá lípa se sochou Matky Boží. 1782 - V tomto roce je do kostela Sv. Kateřiny umístěna dřevěná plastika Panny Marie s Ježíškem, vytvořená truhlářem Zimmerhacklem, které je připisována blahodárná síla. 1782 - V Krásně byla postavena nová fara, která však vyhořela v roce 1848 při velkém požáru města. 1786 - Pro příliv poutníků je kostel Sv. Kateřiny rozšířen o ambity. V okolí města je postaveno mnoho kapliček a božích muk. 1787 - V kostele Sv. Kateřiny byl postaven hlavní oltář. Ten starý byl převezen do Lokte. 1788 - V Krásně je při cestě k Bečovu postavena kaplička Panny Marie Sněžné.

19. století – doba stavění i neštěstí 1806 - Byl postaven trojiční sloup ( autor J.Wild z Lokte). Sloup při úpatí doplňovaly sochy Panny Marie, sv. Anny a sv. Jáchyma. (Po roce 1945 sochy zničené). 1832 - V tomto roce byl krásenský farář Renner zvolen kanovníkem při chrámu Sv. Víta v Praze. Pater Renner měl velkou zásluhu na úspěšné propagaci krásenských poutí a byl později prohlášen čestným občanem Krásna. 1837 - Stavba kaple Olivetské hory (vedle kostela); sochy zničené po roce 1945 1843 - V tomto roce byl opraven kostelík Nanebevstoupení Panny Marie, který od té doby sloužil jako chudobinec. 1848 - 7. června při velkém požáru Krásna vyhořel kostel i fara. Socha Panny Marie s Ježíškem byla z hořícího kostela zachráněna. Blízkou dřevěnou zvonici ochránily před požárem vzrostlé lípy (shořelo 230 domů a také radnice a nový pivovar). Až do listopadu se bohoslužby konaly pod širým nebem na krásenském náměstí u sochy sv. Antonín Paduánského. Na zimu byla u kostelní ruiny provizorně zastřešena zřejmě nejvíce zachovaná vstupní část kostela a zde se konaly bohoslužby. 2. polovina 19. století – nový kostel 1856 - Vídeňské ministerstvo kultury finančně podpořilo stavbu nového kostela. Stavbou byl pověřen loketský stavitel J. Scherbaum1859 - Za 26 967 zlatých byla dokončena stavba nového kostela Sv. Kateřiny v Krásně. 2. října byl kostel kardinálem Fridrichem Schwarzenbergem slavnostně vysvěcen. 1860 - V kostele byly vystavěny nové varhany. 1866 - Ochotnický divadelní spolek z Krásna zakoupil z výtěžku svých představení pro kostel Sv. Kateřiny 14 obrazů křížové cesty. 1869 - V tomto roce byla postavena nová fara. 1914 - Velký a střední zvon byly z krásenské zvonice sňaty a použity pro válečné účely. Střední zvon byl později vojskem navrácen. 1918 - V tomto roce byl zrušen kostelní hřbitov 1925 - 12. července v den tzv. Chebské neděle byl vysvěcen nový zvon. 1926 - Farář Enzmann začíná psát kroniku Krásna a knižně ji vydal krásenský spolek Glöiser v roce 1934. Z té později vyšel i krásenský rodák Josef Brandl, který ji pak v 80. letech 20. století vydal knižně pod názvem "Schönfeld“ . 1928 - V kostele byly umístěny mramorové pamětní desky se jmény padlých Kráseňáků v 1. světové válce. 1935 - V sousedství kostela byl bývalý hřbitov přeměněn na okrasný park, který vytvořili krásenští učitelé a žáci. 1942 - Střední a malý zvon byly sňaty a použity na válečné účely (kov byl roztaven pro výrobu zbraní či munice).

Po 2. světové válce 1950 - Do pozdně gotické zvonice za kostelem (z roku 1650) byly zavěšeny zvony z kostela v Kostelní Bříze (uvádí to kniha Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku z r. 1998). Bylo zásluhu úsilí tehdejšího faráře Konrada Gebharta. Ten také v 50. letech zajistil pro krásenský kostel několik barevných vitrážových oken. V té době jako člen hasičského spolku zajistil i vitrážovou lampu zpodobňující sv. Floriana, patrona hasičů, na průčelí hasičárny. Byl to první poválečný krásenský farář (1946 - 1959). Vystřídal jej pater Otto Urbánek, který byl v Krásně až do své smrti v roce 1986. Od té doby se v krásenské farnosti vystřídalo více farářů, dojíždějících z okolí, hlavně z Lokte, a krásenskou faru již žádný farář neobýval.

Přelom 20. a 21. století – doba oživení 1991 - V občanské iniciativě byla obnovena kaple Panny Marie Sněžné. Obnovena byla k ní i původní cesta, podél níž byly vysázeny stromy. Okolí kaple však bylo v následujících letech pastvou dobytka opět zničeno. 1991 - V začátku roku byla z kostela Sv. Kateřiny ukradena vzácná socha Madony. Zloděj však byl později i s lupem z dalších kostelů na česko-německých hranicích dopaden. Socha byla vrácena a v červenci znovu vysvěcena, stejně jako obnovená kaple Panny Marie Sněžné. 1992 - V občanské iniciativě byla z popudu občana Krásna Hartwiga Rupperta obnovena lesní pobožnost při Dlouhé stoce pod rozhlednou. Autorem kovového reliéfu „Ave Maria“ je krásenský rodák Antonín Kunc. Před poválečnou devastací tu byl mariánský obraz Karla Rupperta. 1992 - V Krásnu byla uspořádána Letní slavnost. Oslava byla pokusem o navázání na slavnou mariánskou poutní tradici v Krásně. V devadesátých letech se však tradici oživit nepodařilo.

2001 - Z popudu Hartwiga Rupperta byly za finanční podpory krásenských rodáků opraveny kostelní varhany, které byly 5. července slavnostně vysvěceny. 2003 - Začíná oprava kostelního krovu, kterou inicioval Hartwig Ruppert. Vadný krov drtil obvodové zdivo, které začalo praskat. Pro opravu s rozpočtem 2 milionů korun získalo občanské sdružení Rozhled Krásno 1 milion korun od Česko-německého fondu budoucnosti. Na druhé polovině se finančně podílely partnerský spolek z Německa, obec a církev. 2004 - V dubnu 2004 byla dokončena oprava krovu. 2004 - 3. a 4. července v kostele Sv. Kateřiny slavnostní pouť k 600. výročí první písemné zmínky o krásenském kostele. V kostele byla i dokumentární výstava k historii kostela.


Sdílej s přáteli:  Facebook      Twitter


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku     Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)