Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Vratěnín (obec) [9059]První písemná zmínka o Vratěníně pochází z roku 1251 a ve středověku byl Vratěnín významným městečkem, kdy mu bylo uděleno právo výročních trhů a hrdelního soudu. V roce 1498 král Vladislav potvrdil všechna dosavadní privilegia. Vratěnín leží na významné

Obec Vratěnín se nachází ve zvlněné krajině jihozápadní Moravy na hranicích s Rakouskem, v nadmořské výšce 464m. Katastrální výměra je 1475ha.

V historických pramenech se Vratěnín poprvé připomíná r. 1251, kdy byl ve vlastnictví Vikarta z Trnávky. A ten obec daroval premonstrátskému kláštěru v rakouském Gerasu. Český král Jan Lucemburský v r. 1325 povýšil Vratěnín na městečko, dal mu současně právo výročního trhu a dokonce hrdelního soudu. Král Zikmund zapsal Vratěnín v r. 1423 lénem Lipoltovi z Krajku a následně došlo k sepsání vratěnínských městských práv a o městečku se hovoří jako o tržním místě. Všechna dosavadní privilegia a k nim právo jarmarku potvrdil v r. 1498 král Vladislav II. V letech 1548 až 1564 je zde mezi majetkem rodu Krajířů uváděna tvrz, později přestavěná na zámeček, dnes č.p. 1. V této době zde existoval vrchnostenský dvůr a k roku 1540 také pevnost, která již r. 1628 byla neudržována a zřejmě pustá, dnes areál bývalého kláštera. Roku 1564 prodal Václav Krajíř městečko Vratěnín, tvrz a některé zboží Adamu Schvarzenau. V 17. století vlastnili městečko Berchtoldové a hrabě František Benedikt předal zdejší zámek Augustinům bosákům k založení kláštera. Tento klášter, nezývaný na počest sv. Mikuláše z Tolentina byl dostavěn kolem r. 1730. Přes městečko vedla stará kupecká a později poštovní cesta z Prahy do Vídně. Na této cestě bylo vybudováno v letech 1526 až 1532 první poštovní spojení mezi Prahou a Vídní. Kolem r. 1730 byla v městečku postavena velká poštovní budova, dnes sídlo OÚ. Na tuto poštovní stanici později navazovala nová poštovní cesta do Znojma, Pohořelic a Brna. Za vlády Marie Terezie byla vybudována nová cesta z Prahy přes Jihlavu, M. Budějovice a Znojmo, čímž stará kupecká a poštovní cesta ztratila význam a začal se datovat úpadek městečka. V letech 1806, 1816 a 1817 postihly Vratěnín ničivé požáry. Ráz zastavěného území z r. 1824 se dochoval takřka v nezměněné podobě až do dnešní doby. Na katastru obce se nachází 22 památkově chráněných objektů. Pro svou památkovou hodnotu byla obec v r. 1995 vyhlášena za vesnickou památkovou zónu. V katastru obce se nachází archeologická lokalita s místním názvem Švédské kolo. Jedná se o středověký hrádek. Na poli kolem hrádku měly být nalezeny kamenné sekyry z období neolitu (mladší doby kamenné 4800 – 4000 př. Kr.) a střepy nádob z období latenského (450 – 0 př. Kr.). Smutnou událost zaznamenal 8. říjen 1938, když do obce vpochodovaly německé oddíly a obec musely opustit české rodiny. Po II. světové válce byla obec zcela nově osídlena.

Od roku 1980 do roku 1990 byla obec Vratěnín součástí střediskové obce Uherčice. V tomto roce získala zpět svoji samosprávu a byla obnovena činnost obecního úřadu. Významným mezníkem pro další rozvoj obce bylo 1. záři 1990, kdy zde byl po 45 letech znovuotevřen hraniční přechod do Rakouska. V roce 1991 se obec aktivně zapojila do programu obnovy venkova a vytočila si hlavní akce programu, po jejichž schválení v OZ se začaly postupně realizovat. Celá tato činnost, spolu s obnovením kulturních tradic a oživení společenského života, byla korunována úspěchem v celostátní soutěži „Vesnice roku 1996“. Nezapomenutelnou událostí v historii obce bude návštěna tehdejšího prezidenta republiky Václava Havla v říjnu 1997, který přijel dodatečně poblahopřát občanům Vratěnína k získání titulu Vesnice roku. V tomto období byla zahájena výstavba 6 obecních bytů, které byly v srpnu příštího roku předány novým nájemníkům. Díky získání dotace z programu Phare mohla být v listopadu 1998 zahájena největší investiční akce v dosavadní historii obce, a to výstavba kanalizace, ČOV, úpravny vody a vodovodu. Stavba o celkových nákladech 25,5 mil. Kč byla uvedena do provozu v listopadu 1999. V roce 2002 provedla obec další investici ve výši 4,8 mil. Kč a to plynofikaci. V roce 2004 se uskutečnila oprava části místních komunikací a to nákladem 2,5 mil. Kč. V tomto roce bude zahájena další investice, a to výstavba dalších šesti obecních bytů a oprava dalších obecních komuníkací a chodníků.

Stranou představitelů obce nezůstává ani kulturní a společenský život. Podařilo se obnovit a udržet staré tradice a zvyky. Za bohatý kulturní a společenský život byla obec v regionální soutěži Vesnice roku oceněna Modrou stuhou.

Těžko vzpomenout na vše, co se v obci za posledních 16 let udělalo. Zda-li je to hodně nebo málo musí posoudit především občané Vratěnína.


strana 1 | dále >

    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Vratěnín (obec) Znojmo(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)