Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Karlovarský kraj » okres Sokolov » město, městys » Horní Slavkov (město)

Horní Slavkov (město) [8405]


foto Horní Slavkov (město)
    Náměstí Republiky (Kamler)

Historie dnešního Horního Slavkova je spjata s hornictvím. První písemná zmínka o osadě Slavkov pochází z roku 1357, kdy byl do svého úřadu uveden místní farář.

Historie dnešního Horního Slavkova je spjata s hornictvím. Poměrně bohatá ložiska nerostných surovin byla dobývána již v době bronzové a později keltské. V desátém století byla oblast Horního Slavkova významným střediskem vývozu cínu a stříbra. Avšak první zmínka o existenci sídliště se objevuje až na počátku 12. století, kdy byl na kopci postaven kostelík a osada se rozkládala pod ním. V této době bylo území dnešního Horního Slavkova součástí bečovského panství, jehož majiteli byli Riesenburkové. Osada pod kostelíkem proto získala jméno po jednom z představitelů tohoto rodu – po Slávkovi z Riesenburku. První písemná zmínka o osadě Slavkov pochází z roku 1357, kdy byl do svého úřadu uveden místní farář. Nedostatek dochovaných písemných zpráv je velmi zvláštní, protože podle některých úvah byl Slavkov městečkem již v roce 1335 a z roku 1351 je dochována první pečeť. Bečovské panství se v polovině 15. století stalo majetkem pánů z Plavna. Za jejich vlády došlo k úpadku města. V roce 1494 však došlo k další změně ve vlastnictví bečovského panství. Novými majiteli se stali Pluhové z Rabštejna. Za jejich vlády pak došlo k největšímu rozvoji města. V tomto období žilo ve městě čtyři tisíce měšťanů a tisíce horníků.

V roce 1539 Kašpar Pluh udělil městu právo na hory (doly). To znamená, že od tohoto okamžiku mělo město právo na podíl na těžbě i na zisku. Město bohatlo a skupovalo statky v okolních osadách – na Nové Vsi, ale i ve vzdálenějších Pramenech. Město se snažilo koupit i celé bečovské panství, protože Pluhové v upadli v nemilost a majetek jim byl zkonfiskován. Bečovské panství se nakonec podařilo koupit za 22 000 kop tolarů. V majetku města však nevydrželo dlouho. Důvodem ztráty panství byla odlišná víra. Horní Slavkov bylo protestantské město, přičemž po bitvě na Bílé hoře byla příslušnost k jiné víře trestná. Městu tak bylo bečovské panství a další majetek zkonfiskován. I když město vzkvétalo, nevyhnula se mu vlna morových ran. Celkem byly tři a po té nejkrutější klesl počet obyvatel města na pouhou polovinu. Tyto morové rány dodnes připomíná Morový sloup nejsvětější trojice z roku 1685.

Pokles počtu obyvatelstva však neměl dlouhého trvání. Vzhledem k pokračující těžbě nerostných surovin přišli do města další horníci. Nepřišli pouze poctivci, takže bylo plně využito staré městské právo na soudnictví. Se soudní pravomocí souvisela i existence popraviště. První popraviště bylo umístěno na vrchu Galgenberg. Na počátku 16. století byla přemístěno na vrch u cesty vedoucí k Bošířanům. Kat dojížděl z Jáchymova. V roce 1750 byla městu soudní pravomoc odebrána a přemístěna do Chebu. Poslední poprava na místním popravišti proběhla v září roku 1751. Tenkrát byla popravena Marie Alžběta Früchtlová, která zavraždila svého muže a služebnou.

Na konci sedmnáctého století začalo město upadat a zažívat téměř pogromy. Horníci vytěžili hlavní ložisko a zajišťování další těžby bylo velmi nákladné, takže se od další těžby postupně upouštělo. V roce 1713 bylo město zčásti zničeno požárem, který byl způsoben bleskem. Ve čtyřicátých letech osmnáctého století, v době války o rakouské dědictví, bylo město obsazeno francouzskými vojáky, kteří žádali výpalné. V letech 1743-1744 měla na Ležnici svůj hlavní stan vojska císařská, což pro město znamenalo také velkou finanční zátěž. V pozdějších dobách bylo město nuceno rozprodávat i svůj majetek. V roce 1872 byl například prodán revír Krudum městu Loket. Úpadek hornictví s sebou přinesl rozvoj jiných řemesel. Nejvýznamnějším řemesle se stala výroba porcelánu.

V roce 1792 otevřel Jan Jiří Paulus v Horním Slavkově první porcelánku v Čechách. Tato porcelánka získala v roce 1812 privilegium na výrobu porcelánu a v roce 1900 zlatou medaili na světové výstavě v Paříži. Další důležitou etapou ve vývoji města byla doba před vypuknutím druhé světové války. Horní Slavkov leží v oblasti Sudet, a tedy po podepsání Mnichovské dohody v září 1938 bylo město připojeno k třetí říši.

V roce 1940 byl ve městě proveden nový geologický průzkum, při kterém byl objeven wolfram. Wolfram a cín se začaly těžit pro válečné účely. Po válce byla odsunuta většina německého obyvatelstva, které tvořilo významnou část obyvatel města. Avšak po dalších prospektorských pracích, které proběhly v roce 1946, se život ve městě opět změnil. Byla objevena uranová ruda a bylo započato s její těžbou. Do města začali opět přicházet lidé, kteří hledali uplatnění jako horníci. Počet obyvatelstva začal růst až na jedenáct tisíc na konci padesátých let. V důsledku toho bylo vybudováno nové město ve stylu socialistického realismu. Padesátá léta se nesla v duchu politických monstprocesů. Političtí vězni byli obvykle umísťováni do lágrů v blízkosti uranových dolů. Jeden z těchto lágrů se nacházel také v Horním Slavkově. Po skončení těžby uranu na počátku šedesátých let se město začalo rozvíjet i jiným směrem. Vznikly nové průmyslové podniky, ve kterých lidé našli uplatnění. Některé z těchto podniků fungují dodnes.


Sdílej s přáteli:  Facebook      Twitter


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku     Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
město, městys Horní Slavkov (město) Sokolov(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)