Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Albrechtičky (obec) [6296]Obec Albrechtičky patří k nejstarším v okolí. Dobu jejího založení přesně neznáme, ale podle historických pramenů existovala již v polovině 14. století, když nad celým okolím vládl mocný rod z Kravař. Podle listiny z Helfštýna připadly Albrechczicze, po oddělení od Kravařska, hradu Štramberku. Tam patřily až do roku 1437. V této sedmdesátileté době měla obec dobré i zlé pány. V roce 1437 hrad Štramberk násilně obsadil Vilém Puklice z Pobořic a učinil z něho loupežnické doupě. Loupil se svým druhem Žickem na silnicích, zajímali pocestné, odváděli je na hrad a pak za ně požadovali značné výkupné. Po něm vládl na Štramberku Burian Puklice.Albreczicze se roku 1437 staly biskupským manským statkem a dvůr v Nelhubli náležel k tomuto statku. Nemáme žádné zprávy o tom, který pán z hradu Štramberk prodal Albrechczicze a který olomoucký biskup je koupil. Roku 1481, zřejmě po vymření rodu z Kravař, králové Matyáš a Vladislav prodali Štramberk i s příslušnými obcemi (Ženklava, Rybí, Libhošť, Veřovice, Mořkov, Hodslavice, Rokle, Životice, Žilina, Bludovice, část Závišic, biskupský manský statek Skorotín a Albrechczicze, Velký Mošnov, Mošnovice a dvůr v Nelhubli - to je dnešní Nová Horka) bratrům Potázovi, Dobešovi a Benešovi z Boskovic. Ti jej ale ještě téhož roku prodali vladykovi Benešovi z Hustopeč. Po něm připadl Štramberk Lackovi z Hustopeč, který daroval obci "úmrtné" právo. Od Lacka z Hustopeč koupil v roce 1523 štramberské panství spolu s lénem Nová Horka Bernard ze Žerotína. Tím bylo léno počítáno k Fulneckému dominiu.V polovině 16. století se statek Nová Horka osamostatnil a zdědila jej Anna Marie Cetrysová z Kynšperka, po svém otci Oldřichu Cetrysovi. První šlechtic, který se na tomto novém sídle uvádí od roku 1590, byl Jan Sedlnický z Choltic. Jádro původního statku, tvořeného dvorem v Nové Horce, Skorotínem, Mošnovem a Albrechtičkami, bylo pak udíleno jako biskupské léno až do zániku feudalismu a lenní soustavy olomouckých biskupů v 60. letech 19. století. Tak patřily Albrechczicze v průběhu několika staletí nejprve ve 13. století hradu Jičínskému, v 15. století hradu Šramberskému a pak vladykovi Benešovi z Hustopeč. Od 16. století připadly nově zřízenému panskému sídlu v Nelhubli - Nové Horce.

Obec Albrechczicze patřila ve středověku k nejzámožnějším v okolí. Právem můžeme říkat, že ve středověku měla svou zlatou dobu. Příčinou její zámožnosti byly louky při Odře od Petřvaldské hranice až po Bartošovskou. To jí umožnilo chovat mnoho koňského, hovězího a černého dobytka. Měla svůj obecní lán, z jehož příjmů se platily všechny obecní výlohy. Až do konce 16. století neměla žádnou panskou robotu ani proletariát, protože všech 7 chalupníků našlo v nájmu obecního lánu dost prostředků k obživě. Tento blahobyt se však v nešťastné 30-ti leté válce změnil. Mnozí, kdo nechtěli zapřít svoji víru, raději opustili svůj statek a utekli do ciziny. Mnozí drancováním přišli na mizinu. A tak nejenže v této době obec ztratila polovinu svého obyvatelstva, čímž mnohé lidské příbytky zpustly a role ležely ladem, ale i sama obec byla oloupena o větší část svého majetku. Největší ránu však utrpěla tím, že farní role byla zabrána od vrchnosti a dána do cizích rukou. Už nebylo možné faru obnovit a obec byla přifařena nejprve do Bartošovic a později do Sedlnice, která se zatím poněmčila. Tak klesla kdysi tak zámožná obec. Jedno však přece neztratila. Totiž své národní vědomí. Větším dílem se všechny okolní vesnice poněmčily, jen Albrechczicze tu stály jako nárožní kámen, na kterém se všechny poněmčovací vlny rozbíjely. Takto obec živořila celé 17. století. V roce 1660 koupili panství Nelhubelské hrabata z Vetterů z Lilie, kteří byli také posledními majiteli až do roku 1945. Ti umožnili farníkům navštěvovat bývalý zpustlý kostel. Každou čtvrtou neděli se zde konaly bohoslužby, které sloužil duchovní ze Sedlnice a kterých se účastnili i hrabata z Vetterů. Jak trpké bylo asi spojení s na míli vzdálenou farou a ještě k tomu německou. Ke každé příležitosti zde musel být duchovní dovážen. Ani v 18. století se na tomto poměru nic nezměnilo. Snad jen to, že na místě sesuté věže nechal Karel z Vetterů roku 1777 vystavět novou věž. Kostel byl obnoven a hřbitov rozšířen. Hrabě Karel Vetter nechal při svém novém zámku v Nelhubli vystavět kapli, kde si vydržoval kněze. Do této kaple chodili obyvatelé Albrechczicz přes 70 let na tichou mši svatou. V druhé polovině 18. století potkala obec pohroma, která její blahobyt úplně zničila, neboť vrchnost zabrala albrechtickým sedlákům polovinu všech oderských luk a na zbylou část jim uložila všelijaké daně.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Albrechtičky (obec) Nový Jičín(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)