Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Slavhostice (obec) [5388]Obec Slavhostice se nachází v okrese Jičín, První písemná zmínka o obci pochází z roku 1371. Obec Slavhostice je starodávnou vsí. Na celém území obce a na svažitých polích při vesnici se nacházejí sídliště a pohřebiště z dob prehistorických. Stáří osídlení se dá podle nálezů dost dobře určit. Kamenné nářadí, zbraně a keramika dávají nahlédnout do života dávných předků. Přišlo se i na řadu sídelních jam, ve kterých byly nalezeny zbytky nádob. Bylo zjištěno, že pocházejí z nejstarší doby osídlení, asi 7 000 let před Kristem. Druhá část nádob má stáří 6 000 až 4 000 let před Kristem. Rovněž se našly bronzové spony či kamenný kadlub na odlévání seker. Z doby železné byly nalezeny dva hrnce. V jednom z nich byl nalezen železný násadec a čtyři železné klíny. Rovněž byly objeveny zbytky dřevěných chat, tyto chaty stály v řadách, 25 metrů od sebe. Bylo také nalezeno několik obilnic. Předmětem lovu tehdejších obyvatel, jak svědčí zbytky nálezů kostí, byli divocí vepři, srnčí a jelení zvěř.3 Mezi posledními kmeny při stěhování národů dorazil kmen Bílých Charvátů. Tento kmen osadil území okolo řeky Cidliny. Neví se, kde se tento kmen usadil nejdříve, ale můžeme se domnívat, že to bylo Hradiště Češovské. Kmen Bílých Charvátů se pak rozvíjel v jednotlivé rody se svými otci. Zakládali nová sídliště a počali se jmenovat podle svých zakladatelů. Tak po Vršatovi vznikly Vršce, po Žlutanovi Žlunice a po Slavhostovi Slavhostice.4 Tento vývoj trval asi 500 let. Všechny tyto kmeny měly zpočátku své bohy, postupně však přešly na víru křesťanskou. Bylo to nejspíše zásluhou některého křesťana laika, který na Bližkově utvořil poustevnu, z níž časem povstal kostel sv. Jiří.5 Podle pověsti se prvními křesťany staly dvě dívky proti vůli svého otce. Nechaly se pokřtít a otec je pak obě zabil. Dodnes se tomuto místu za Bližkovem říká Křesťanec. Křesťanství se pak rychle rozmohlo.6 O Křesťanci se rovněž říká, že zde roku 1423 Jan Žižka, po vítězství nad Čeňkem z Wartenberku u Veliše a po rozboření kozojedského hradu, pochoval své padlé vojíny, když tábořil na Češovských valech

Slavhostice vznikly ze dvou tvrzí a dřívějších svobodných statků. V arcibiskupském archívu se zachovaly dvě listiny ze 14. století, v nichž je zapsána obec pod jménem Slavostice. V první listině je zápis z roku 1332, kdy Čeněk ze Slavostic spolu s Bořkem z Hořiněvsi obsazují faru na Bližkově. Druhá listina ukazuje na spor Staňka ze Slavostic s Kuňkem z Kozojed o obsazení téže fary. Dochovaný zápis z roku 1370 uvádí, že jedna tvrz náležela Čeňku ze Slavhostic. Další majitelé tvrzí byli Stašek ze Slavhostic, Votík ze Slavhostic, rytíř Plakvic, Zdeněk Loučenský, Mikuláš a Jan z Lípy.8 Tito se střídali až do roku 1527. Pak zakoupil ves rytíř Hurgvic na Kopidlně. Od té doby sdílí Slavhostice osudy Kopidlenského panství, k němuž byly trvale připojeny. Onen rytíř však roku 1559 zámek Kopidlno s městečkem a s ním i obce Slavhostice, Češov, Vršce, Židovice aj. prodal Kryštofu Ráfenkaaptovi ze Suché. Kryštof zemřel roku 1592 a po něm převzal panství jeho syn Baltazar, pozdější hejtman Hradeckého kraje. Po úmrtí Baltazara roku 1616 zdědil obec Jan Rudolf Trčka z Lípy na Opočně, neboť Baltazar mu již roku 1614 zapsal Kopidlenské panství, kdyby zemřel bez mužských potomků.9 Po něm jeho manželka Máří Magdaléna Trčková z Lobkovic postupuje Slavhostice, Kopidlno aj. roku 1624 Albrechtu z Valdštejna. Po jeho smrti roku 1634 jsou jeho statky konfiskovány a celý majetek připadl královskému majetku, tj. Ferdinandu III. Ten dal 2. ledna 1638 panství do správy hraběti Ludvíku Dietrichsteinovi za pohledávku 80 tisíc zlatých, které mu dlužil. Tento hrabě pak směnil 21. května 1638 panství za pohledávku 105 tisíc zlatých s hrabětem Jindřichem Šlikem. V rodině Šliků zůstalo celé panství do roku 1912.10 Soudním sporem přešlo poté do rodiny říšských hrabat Weissenwolffů. Poslední majitelkou byla paní Jindřiška Thurn Taxisová, rozená Weissenwolffová. Ta se po roce 1945 odstěhovala do Rakouska11 . Od roku 1854 spadaly Slavhostice pod vrseckou faru, od 1948 – 1960 pod okres Libáň a poté pod okres Jičín.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Slavhostice (obec) Jičín(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)