Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Dvakačovice (obec) [5194]Dvakačovice se nacházejí na teplé opukové stráni při pravém břehu řeky Novohradky. Bezprostřední  okolí obce  bylo osídleno  již v pravěku, což je doloženo nálezy z mladší a pozdní doby  bronzové (1400 - 800  let př. n. l.) a z halštatského období doby železné (800 – 450 let př. n. l.), konkrétně lužické a slezskoplatěnické kultury lužického komplexu popelnicových polí. Prostor  byl též osídlen Kelty v době  laténské (450 - 50 př. n. l.). Asi nejvýznamnější jsou však raně  středověké nálezy z doby hradištní (6. až poč. 13. stol. n. l.), pocházející z mohylového slovanského pohřebiště v obecním lese východně od obce. Značné intenzívní osídlení Slovany dokládají i další nálezy z jiných míst našeho katastru.

Jméno obce je doloženo z 15. stol. predikáty zdejších šlechticů. Roku 1415 šlechtic Štěpán z Dvakačovic připojil svoji pečeť k stížnému listu proti upálení Mistra Jana Husa. Další písemný záznam existuje  z r. 1504, kdy Mikuláš z Mezilesic na Bořicích uzavřel s Vilémem z Pernštejna smlouvu o kus řeky pod  mlýnem Dvakačovským.

Původ názvu obce je dosud zahalen tajemstvím. Podle jedné hypotézy se mohlo jednat o sídliště okolo dvora jakéhosi Dvakače, podle hypotézy druhé se jednalo o dvě obce (horní a dolní) lidí Káčiných (od jména Kateřina) nebo Káčových. Úrodné půdy a příhodné mikroklimatické poměry poskytly podmínky  pro úspěšné  polní hospodaření  i ovocnářství (třešňovky), v minulosti byly v okolí i vinice.

Ve Dvakačovicích  a v okolních obcích  existovala od husitských dob početná českobratrská komunita, od  18. stol. je obec střediskem evangelické církve. V obci a v jejím okolí byly postupně zřízeny 3 evangelické hřbitovy. První se nacházel v blízkosti současného kostela, druhý na okraji lesa sv. od obce – připomíná jej pomníček, obnovený v roce 2011, třetím je hřbitov současný. Evangelický chrám Páně byl v obci vystavěn v novogotickém slohu v 19. stol. a byl vysvěcen

16. září 1860. Soužití obyvatel různého  vyznání dokládá taktéž novogotická katolická kaplička Nejsvětější Trojice s nástěnnými malbami od chrudimského akademického malíře Josefa Papáčka. Nachází se na návsi a byla postavena v roce 1864, rekonstruována v roce 2001. Plány chrámu Páně i kapličky, jakož i současné fary a hřbitova nakreslil stavitel František Schmoranz.

Vedle obecního úřadu se nachází pomník padlým v obou světových válkách. Na hranici katastru obce – na podborské straně obecního lesa – se nachází pomník neznámého vojína RA.

V obci byly dva mlýny a v minulosti zde existovalo sedm polygonálních stodol, z nichž se bohužel žádná nedochovala. Nad jezem  v obci se  nachází počátek významné  vodohospodářské stavby:  umělého vodního  kanálu Zminky (též Zvíny,  Dvakačovického náhonu nebo jen Náhonu). Náhon je v současnosti dlouhý 11,5 km a byl vybudován v 15. stol., za Viléma z Perštejna, v období prudkého rozvoje rybníkářství ve východních Čechách. Sloužil k napájení dnes  již zaniklé rybniční  soustavy okolo Zminného a k pohonu několika mlýnů. Dílo je unikátní tím, že převádí vodu z Novohradky přes  výrazné rozvodí do Loučné u Sezemic. Na trase Zminky se  mezi Veskou  a Sezemicemi  nacházelo i několik akvaduktů (dodnes se zachoval jeden), kterými byl Náhon  převáděn přes křížící vodní toky.  K ochraně jezu ve Dvakačovicích a vtoku do Zminky při povodních slouží tzv. Jalovák - odlehčovací koryto, převádějící část povodňové vody asi 1/2 km pod vtokový objekt.

Z významných rodáků nebo občanů vzpomeňme Petra z Dvakačovic, zv. Bradáč (Barbatus) – matematika a astronoma na pražské univerzitě, Benjamina Opočenského – dlouholetého faráře a iniciátora výstavby chrámu Páně, Františka Šůru – c.k. vrchního evidenčního geometra, Čeňka Šůru – starostoval zde 46 let a byl nejdéle sloužícím starostou v českých zemích, Adriana Mikoláška – faráře a biblického badatele, Bohumila Schejbala – kapelníka, pozorovatele počasí a zakladatele zdejšího muzea, či Vojmíra Vokolka – malíře a sochaře, ktrerý ve Dvakačovicích krátce působil.   

Hmotný i kulturní rozvoj obce byl těžce poznamenán stavební uzávěrou v období propagace tzv. střediskových obcí. Dnes má obec okolo 165 obyvatel. Společenský život v obci zajišťuje obecní zastupitelstvo ve spolupráci s TJ Sokol Dvakačovice, Českobratrskou církví evangelickou a od roku 2014 i se seniory. V obci je dále registrováno Myslivecké sdružení Dvakačovice. Společenské akce jsou pořádány v jednací místnosti obecního úřadu, na faře ČCE nebo na sokolském hřišti.

Zalesněné  stráně  nad  pravým  břehem  Novohradky  jsou  spolu s neosídlenou údolní nivou a břežními porosty významným biokoridorem (pásem,  umožňujícím  migraci  živočichů)  v jinak  velmi odlesněné krajině. Obecní les na jaře rozkvétá sasankami a orsejemi, najdeme zde i konvalinky, kokořík či lýkovec, v řece Novohradce se opět objevily vydry.

Přes obec vedou značené cyklotrasy 4111 z Horní Rovně do Zbohova a 4122 z Dašic do Přibyslavi.

Hana Stoklasová, Jiří Šura


Sdílej s přáteli:  Facebook      Twitter


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku     Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Dvakačovice (obec) Chrudim(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)