Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihočeský kraj » okres Tábor » historická budova » Zemědělská škola s botanickou zahradou - Tábor (budova)

Zemědělská škola s botanickou zahradou - Tábor (budova) [44267]

Kulturní památka (KP)

Celý areál školy včetně botanické zahrady představuje hodnotný architektonicko - krajinářský soubor evropského významu. 

Škola byla zřízena 17.2.1866 jako první česká Vyšší škola hospodářská a hospodářsko - průmyslová škola zemská v Táboře. Škola následně prodělala řadu reorganizací. 5.5.1900 byl tento ústav povýšen na Královskou českou akademii hospodářskou s vysokoškolskou organizací a až do roku 1906 (kdy byl založen na pražské technice obor zemědělského inženýrství) byla nejvyšším českým zemědělským učilištěm. Vedoucí postavení táborské hospodářské akademie trvalo až do 26.7.1919, kdy byla převedena jako úplná vysoká škola zemědělská do Brna. Místo zrušené hospodářské akademie byla v Táboře v roce 1919 zřízena čtyřletá střední hospodářská škola. V roce 1922 byla přejmenována na Vyšší hospodářskou školu, v roce 1950 na Zemědělskou technickou školu a od školního roku 1984/85 na Střední zemědělskou školu. Po svém zřízení v roce 1866 byla škola umístěna v tzv. Klavíkovské usedlosti, která stála proti dnešní škole přes ulici. Toto hospodářské stavení zakoupila obec pro školu i s polnostmi. Prostory přestaly brzy vyhovovat, a proto bylo od roku 1876 usilováno o novou budovu školy. V roce 1897 sestaven program a v roce 1902 bylo rozhodnuto o výstavbě. Škola byla postavena podle projektu zemského inženýra Karla Pokorného z Prahy. Fasády jsou bohatě zdobeny v neorenesančním slohu s secesními prvky dle návrhu arch. Aloise Čenského - profesora průmyslové školy na Smíchově. Štukovou výzdobu provedl sochař Josef Pekárek, prof. řemeslnické školy v Jaroměři. Délka hlavního průčelí je 58,2 m, postranních křídel 36,3 m, výška budovy od chodníku po hlavní římsu je 17,9 m, do vrcholu 12 metrové kopule 27 m. Náklady na stavbu včetně pozemku činily 414 217,54 K. Součástí školy byla i meteorologická stanice, která byla zrušena v roce 1900. V letech 1971 - 1976 dostala škola novou fasádu, byla vyměněna elektrická, vodovodní a topenářská instalace, byl přestavěn suterén, v němž byly zřízeny šatny, zřízeny byly nové laboratoře, byt školníka a údržbáře apod. Náklady na tyto stavební akce přesáhly částku 8 mil.Kč. Další stavební úpravy byly prováděny etapově v letech 1988 - 1996.

HISTORIE BOTANICKÉ ZAHRADY Botanická zahrada je druhou nejstarší botanickou zahradou v České republice a jedinou v Jižních Čechách. Byla založena v roce 1866 při tehdejší Vyšší škole hospodářské a hospodářsko - průmyslové škole zemské v Táboře. V době založení se rozkládala v místě budovy dnešní školy, parku před budovou a v prostoru dnešní botanické zahrady až k břehu nádrže Jordán. Část s výměrou 3.626 m2 obsahovala sbírky hospodářských a hospodářsko - průmyslových rostlin, na další výměře 2,5 ha byla pokusná i zkušební pole, zelinářská zahrada, ovocná zahrada a lesnická školka. V roce 1904 byl vypracován zahradníkem Arnoldem Albinem plán zahrady, který byl od roku 1905 realizován na ploše 4,5 ha (úpravy terénu, odvodnění, oplocení - železný plot mezi zděnými pilíři). Dle zpracovaného plánu byly provedeny i parkové úpravy před jižní fasádou školy (do prostoru dnešního náměstí T.G.Masaryka), po stranách budovy a před severním průčelím, střed zahrady byl vymezen pro kulturní a pokusná pole. Spodní část pozemku, na břehu Jordánu, uzavírala souvislá parková úprava prezentující domácí i cizokrajnou flóru. V prostoru zahrady byl v roce 1906 postaven skleník - stavba obdélníkového půdorysu se zděnými štíty a prosklenou pultovou střechou obrácenou k jihu. V roce 1980 byla započata rekonstrukce tohoto, již zchátralého skleníku i navazující provozní budovy (skleník b). Nástavbou a přestavbou byly získány nově využívané prostory, skleník byl zvýšen. V roce 1973 byl vybudován skleník sukulentů (c), v roce 1982 byla provedena oprava starých cest a cestiček v zahradě. V roce 1978 byl postaven pomocný skleník (d) pod internátem. V roce 1975 byla přes botanickou zahradu provizorně postavena panelová komunikace, která měla sloužit pro průjezd po dobu rekonstrukce Budějovické ulice. Toto původně provizorium bylo zrušeno na nátlak veřejnosti až v roce 1990. V roce 1992 byla do územního plánu opět zanesena komunikace přes botanickou zahradu, v roce 2000 proběhlo v Táboře referendum, ve kterém se táborští občané vyjádřili proti plánované komunikaci. V roce 1994 byla botanická zahrada vyhlášena za významný krajinný celek a v srpnu 2000 byla Ministerstvem kultury České republiky prohlášena za kulturní památku.

POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)