Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihomoravský kraj » okres Blansko » hrad, zámek, tvrz » Dolní zámek - Kunštát (zámek)

Dolní zámek - Kunštát (zámek) [43412]

Národní kulturní památka (NKP)

Dolní zámek tvoří soubor budov při severním konci zámeckého areálu. Tvoří jej čtyři křídla 1-2 patrových budov semknutých kolem lichoběžníkového nádvoří se sklonitým terénem, jižní křídlo však nedosahuje křídla západního a nádvoří se tak stoupající rampou podle prodlouženého západního křídla otevírá k Hornímu zámku. Z jihových. nároží východního křídla vystupuje hranolová věž na lichoběžníkovém půdorysu.

Areál Dolního zámku má vlastní přístup od východu nízkou tunelovou bránou při severním úpatí východního valu, vedoucí z předbraní do malého hospodářského dvora se zděnou kůlnou před východní fasádou zámku, odtud pak kamenným portálem a skrze východní křídlo zámku do sv. rohu zámeckého nádvoří. Všechny budovy jsou zastřešeny sedlovými střechami, věž nízkou jehlancovou mansardovou střechou s vikýři.

Dvoupatrové východní křídlo s průjezdem má vnější fasádu hladkou, prolomenou nízkými obdélnými okny s profil. šambránou, parapetní a nadokenní římsou. Vstup do průjezdu kamenným portálem s prolomeným štítem a boční brankou pro pěší. Portál má ve štítě edikulu rámující kamennou desku s reliéf. výplní, dat. r. 1461. Deska se skládá ze dvou částí, v horní je monogram ihs ve středu slunce, v koutech pak iniciály g - m - n? - p, ve středu nečitelný monogram vložený do štítku a trojřádkový text motlidby. Spodní část vyplňuje rodový znak pánů z Kunštátu doplněný písmeny y? - p, ve spodní části nápis p(ro)cek a ch(u)nstat d(o)mi(nu)s / camm(erariu)s mo(raviae) 1461. Dolní část desky je signována v horním levém rohu kamenickou značkou.

Vnitřní fasádu zdobí malovaný podstřešní vlys, ve spodní části sokl. Fasáda je prolomena průjezdem, dvěma pravoúhlými vstupy a nepravidelně rozmístěnými obdélnými okny, v pravé horní části dvě nízká obdélná okna s profil. šambránou, parapetní a nadokenní římsou. Budova je staticky zajištěna ocelovými táhly. V suterénu křížová klenba s lištou na hranách a ve vrcholnicích, uprostřed kvadrilob. Severní dvoupatrové křídlo má nádvorní fasádu členěnou výraznou šestiosou slepou arkádou na výšku dvou podlaží, s předsunutými sloupy na vysokých soklech nesoucími na stlačených obloucích ochoz druhého patra. Z hlavic sloupů vybíhají profilované lemy záklenků. Mezi záklenky vějíře. Ve výplních arkády lemují obloukové vpadliny členěné jemnou římsou na patra. Ve dvou osách jsou v přízemí portály vstupů, v ostatních osách jsou v obou podlažích obdélná dvoudílná okénka lemovaná jednoduchou šambránou, v patře s římsou. Ochoz 2. patra s kovovým zábradlím uprostřed přechází náběhem v mělký balkon. Fasáda ochozu střídá slepé či plné portály a okna. Západní křídlo stojící podél stoupající rampy k Hornímu zámku sestává ze dvou samostatných jednopatrových budov shodné okapové výšky jako ostatní křídla Dolního zámku.

Severní budova má nádvorní fasádu členěnou lisénovými rámy na šest polí. V přízemí je nepravidelně rozmístěna trojice různě vysokých portálů a tři rozdílná pravoúhlá okna, v patře jsou pravidelně osazena šestidílná obdélná okna ve čtyřech osách. Okna i portály se šambránou, v patře s nadokenní římsou. Jižní budova má nádvorní fasádu se sedmi okenními osami dělenou středním dvouosým rizalitem a lisénovými rámy. Ve všech osách v přízemí i patře jsou obdélná desetidílná dvoukřídlá okna lemovaná šambránou s klenákem, v přízemí rizalitu jsou nahrazena dvojicí obloukových portálů se spojeným lemem záklenků. V prodloužení rizalitu ve střeše široký pultový vikýř s dvojicí šestidílných oken se šambránou a klenákem.

Vnější fasáda severní budovy nad strmým svahem hradního vrchu stojí na vyrovnávací podezdívce, je hladká, s nepravidelně rozmístěnými převážně šestidílnými okny ve dvou úrovních. Tatáž fasáda jižní budovy je již bez podezdívky, s okny různých velikostí ve třech úrovních, rozmístěnými však již v okenních osách, v úrovni suterénu malá dvoudílná okénka, v přízemí a patře vždy shodně v jedné ose 1, 2 i 4křídlá okna s členěním jako u nádvorní fasády, ale bez šambrán. Jižní část západního křídla - plochostropá, podlahy betonové, severní část - přízemí klenby valené, patro převážně plochostropé.

Severní křídlo - přízemí klenba valená s výsečemi, patro plochostropé s I profily, podlahy betonové. Východní křídlo - přízemí - klenba valená s výsečemi se střed. pilířem, s kvadriloby, čtyřlisty a kosočtverci, patro převážně plochostropé, podlahy betonové. Chodby zaklenuty valeně s pasy. Patro sev. části záp. křídla, severního křídla a vých. křídla propojeny. Materiály: zdivo kamenné a cihelné, fasády s převážně jednobarevnými světlými omítkami. Krytina: pálená taška, na věži, tunelové bráně, objektech hospodářského dvora a ohradních zdech bobrovka, vikýř západního křídla - plech. Povrch nádvoří - štěrk, bet. a kamenná dlažba, odvodňovací rigoly z žulové kostky.

Předmět památkové ochrany tvoří: budovy dolního zámku č. p. 2 - s pozemkem parc. č. 1227 Jižní křídlo je ze strany nádvoří dvoupatrové, o pěti okenních osách. V úrovni parapetů oken 1. patra je výrazná profilovaná římsa oddělující přízemí od pater. V přízemí v krajních a prostřední ose široké segmentové portály, vlevo vjezd lemovaný širokou šambránou, vpravo slepý portál se šambránou s oblými rohy. Uprostřed výrazný bosovaný portál napáječky pro koně s horní římsou a znakem Honrichsů v místě klenáku, kamenným žlabem, kovovým výtokem v podobě hlavy lva zasazeným do vykrojené římsy a s letopočtem 1870. V patře ve všech osách obdélná šestidílná okna se šambránou a nadokenní římsou, nad nimi v úrovni 2. patra nejdříve úzké obdélné slepé otvory se skosenými hranami, výše nad další římsou pak kruhové zapuštěné terče se šambránou, nad nimi již korunní římsa. Západní štítová stěna je hladká bez výzdoby, s asymetrickým portálem a kruhovým větracím okénkem v ose štítu. Na stěnu navazuje opěrná zeď stoupající rampy, jež vybíhá do nádvoří. Jižní jednopatrová fasáda do hradního příkopu je hladká, pouze s kordonovou římsou, v obou podlažích s obdélnými šestidílnými okny v šesti osách, se šambránou, parapetní a nadokenní římsou. Věž má hladké fasády s bosovanými nárožími a profilovanou podstřešní římsou. V úrovni okapů přilehlých budov má na sev. a vých. straně římsu, nad ní na východní straně obdélné okénko. Bezprostředmě pod kordonovou římsou jsou na všech stranách čtvercové hodiny. Mansardová střecha je završena špicí s koulí a větrnou růžicí. Interiéry - býv. konírny - přízemí přepatrované, valené klenby s kvadriloby, podlaha betonová. Patro - klenby valené s pasy a výsečemi, z půdy vstup lomeným portálem s kamenným ostěním do patra věže.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)