Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hájek (obec) [43388]První zmínky o existenci Hájku (dříve Grasengrün) pochází z počátku 15. století, konkrétně z roku 1409. Ve své historii obec několikrát změnila majitele, byla připojena k jinému panství, nebo naopak osamostatněna, prožívala rozkvět i úpadek. V její historii se odráží historie okolního kraje i vypjatá období historického vývoje celých Čech. V letech 1946 až 1978, kdy byl Hájek spravován místním národním výborem, byla českými obyvateli založena TJ Sokol Hájek, která je činná dodnes. Během roku 1950 byl svépomocí občanů vybudován kulturní dům, v němž hráli divadlo ochotníci. Dále byla založena malotřídní základní škola, mateřská škola, JZD, obchod a hostinec.

V roce 1964 byl v Hájku vybudován sklad pohonných hmot tehdejšího národního podniku Benzina, v němž našla řada místních občanů zaměstnání. O kulturně společenský život se v Hájku staraly dobrovolné složky - zahrádkáři, Červený kříž, požárníci a již zmiňovaný TJ Sokol Hájek. V roce 1978 přešel Hájek správou pod střediskovou obec Sadov a to až do roku 1990, kdy bylo občany Hájku zvoleno první zastupitelstvo samostatné obce. Od roku 1990, kdy byl Hájek osamostatněn, došlo opět k expanzi rozvoje obce.

V roce 2002 začíná obec Hájek intenzivně rozvíjet spolupráci s okolními obcemi Sadovem a Otovicemi v oblasti školních a předškolních zařízení. V následujícím roce obce založily mikroregion „Region Karlovarský venkov“, jehož cílem je užší spolupráce v oblasti školství, společná koordinace rozvoje, investic, územního plánování, obnovy venkova, společenského života a v neposlední řadě ochrany životního prostředí.

Od 1. 12. 2005 je Region Karlovarský venkov zřizovatelem Školské právnické osoby Regionu Karlovarský venkov a to Základní školy a mateřské školy Regionu Karlovarský venkov čítající 2 základní a 3 mateřské školy. Mezi poslední žijící rodáky obce Hájek, původně žijící Němce, patří paní Erna Hanzlíková rozená Briknerová, která se provdala za Čecha p. Jana Hanzlíka, který byl v historii obce nejdéle sloužícím předsedou MNV. Mezi významné osobnosti obce Hájek by jsme mohli zařadit jednoho z prvních předsedů MNV a to p. Emila Valentu, který paní Růženou Pátkovou a ostatními průkopníky v roce 1946 založil tělovýchovnou jednotu Sokol Hájek.

V roce 1950 položil základní kámen kulturního domu v Hájku. V návaznosti na tento fakt byla pod vedením p. Aleše Trpkoše založena kulturně školská komise. Pod jeho vedením kultura v Hájku doslova kvetla. Bylo založeno ochotnické divadlo „Dalibor“, u jehož zrodu stáli takový průkopníci jako Jan Kamenický, Ing. Ladislav Janovec a další. Závěrem by jsme zmínili opět p. Aleše Trpkoše, který nejenom z titulu své funkce monitoroval dění v Hájku jak prostřednictvím fotografie, tak prostřednictvím němého filmu. Jeho podklady značnou měrou přispěly do kroniky obce Hájek.

Současný společenský život v obci Hájek lze hodnotit jako velice pestrý. Po osamostatnění obce Hájek v roce 1990 se obnovily některé místní tradice, jako například masopust, a rovněž vznikla řada nových. V současné době organizuje kulturní výbor desítky akcí ročně, jako např. již zmíněný masopustní průvod , maškarní plesy pro děti, Den matek, závod Běh na Jahodník, posezení pro seniory, promítání pohádek pro děti a podobně. Mimo tyto akce se společensky realizují i místní občané, například při vítání jara v alegorických vozech s dobovými kostýmy, pořádání sněžných a vodních show a v neposlední řadě i veselicí Den fotrů Hájku. V roce 2006 bylo rovněž zahájeno „ promítání letního kina“, kdy promítáme filmy od filmových distributorů DWD na stěnu kulturního domu v Hájku. Nečekaný zájem vede místní samosprávu k úvahám o obnově původního vesnického kina v Hájku přibližně před 30 lety.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Hájek (obec) Strakonice
obec, osada Hájek (obec) Karlovy Vary(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)