Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihočeský kraj » okres České Budějovice » zoo, soukr.zoo » ZOO Ohrada - Hluboká nad Vltavou (zoo)

ZOO Ohrada - Hluboká nad Vltavou (zoo) [42777]


foto ZOO Ohrada - Hluboká nad Vltavou (zoo)
    ZOO Ohrada (kemadaj)


ZOO Ohrada byla založena ze soukromé iniciativy Dr. Adolfa Schwarzenberga a jeho manželky v parku u loveckého zámku Ohrada. Zámek již určitou dobu nebyl svými majiteli využíván pro své původní účely a proto z něj nějaký čas před tím vytvořili veřejnosti přístupné muzeum s přírodovědnými sbírkami, zejména ve vztahu k lesnictví a myslivosti. Výstavba ZOO byla započata brzy po rozhodnutí, na podzim roku 1937, a v průběhu následujícího roku již bylo v provozu množství voliér a výběhů, včetně terárií. Pro veřejnost byla ZOO otevřena 1. května 1939 a ještě v tomto roce ji navštívilo 33.076 návštěvníků.

Období stagnace a pád: 2. světová válka vývoj zoologické zahrady přerušila, ale ani po válce nebyly vytvořeny vhodné podmínky pro její další rozvoj. Lovecký zámek včetně zoologické zahrady přešel pod národní správu a v řízení ZOO se v průběhu dalších 25 let postupně vystřídalo několik správců, kteří nebyli schopni zajistit její odborné vedení. Vzhledem k zaměření expozic loveckého zámku, ke kterému ZOO stále patřila, patřili její správci především do resortu lesnictví a myslivosti. Správci ZOO Ohrada od konce druhé světové války do roku 1971 postupně byly:

Lesní závod Hluboká nad Vltavou

Středisko myslivosti

Lesního závodu Hluboká nad Vltavou,

Krajské správy Státních lesů

Oddělení zemědělských a lesnických muzeí

Ústavu vědeckotechnických informací Československé akademie zemědělských věd (od roku 1961)

Zemědělské muzeum Ústavu vědeckotechnických informací ČSAV (od roku 1962)

Podmínky k chovu zvířat nebyly nejvhodnější a zoologická zahrada existovala izolovaně od ostatních československých zoologických zahrad. Podle informací o stavu tehdy chovaných zvířat i technické úrovni zařízení zaostávala ZOO i za zahradami, které byly v té době u nás nově zakládány. ZOO byla udržována spíše na úrovni jednoduchého zookoutku bez chovatelských ambicí, přičemž ani rozsah jejího areálu (přibližně 0,5 ha) se od doby založení v podstatě nezměnil. Koncem 50. let bylo v ZOO chováno celkem na 80 druhů zvířat. Kromě nového medvědince nebyly realizovány žádné významné stavby, spíše byla prováděna jen údržba stávajícího zařízení a ke vší škodě byla odstraněna veškerá zeleň včetně vzrostlých stromů. Ale i přes nízkou úroveň vybavení ZOO a její velikost byl zájem veřejnosti o ni vysoký a návštěvnost se v 60. letech pohybovala okolo 150.000 lidí za rok.

Poslední správce v tomto období, Zemědělské muzeum Praha - respektive Lesnické, myslivecké a rybářské muzeum Ohrada, jehož prostřednictvím byla ZOO vedena, nedokázalo provoz zoologické zahrady zajistit a jeho nadřízený orgán, Ústav vědeckotechnických informací, neměl na činnosti ani udržení ZOO zájem, neboť toto zařízení se vymykalo z jeho pracovní náplně. Zoologická zahrada proto začala postupně upadat. To se projevilo i na návštěvnosti, která do roku 1969 klesla až na 73.000 návštěvníků za rok. Provozovatel chtěl zoologickou zahradu buď zrušit nebo předat. V roce 1971 byla ZOO díky nezájmu svého provozovatele prakticky v likvidaci a celý objekt byl v havarijním stavu. Zvířata, která zbyla, byla ve špatném zdravotním i výživném stavu a expozice a chovatelská zařízení nesplňovala ani nejzákladnější požadavky.

Blýská se na lepší časy: Proti zrušení se postavila veřejnost Jihočeského kraje, pro kterou přece jen byla ZOO příjemným výletním místem s tradicí, a zájem na jejím zachování měly i městské, okresní a krajské orgány. V roce 1971 byla zahájena jednání o možnostech převzetí zoologické zahrady a jejím dalším výhledu, kterých se kromě zmíněných orgánů, stávajícího provozovatele a dalších organizací zúčastnilo i ministerstvo kultury ČR, do jehož resortu v té době ostatní zoologické zahrady patřily. Zásadní podíl na výsledcích jednání měl i tehdejší ředitel zoologické zahrady v Praze prof. Veselovský, který ve svém stanovisku, vyžádaném ministerstvem kultury, zachování ZOO Ohrada podpořil.

Ve druhé polovině roku 1971 bylo rozhodnuto, aby zoologickou zahradu převzal Jihočeský krajský národní výbor a aby byla zařazena do sítě zoologických zahrad ministerstva kultury ČR. Usnesením rady JčKNV ze dne 7.3.1972 pak mohla být s účinností od 1. dubna 1972 zřízena nová příspěvková organizace – Zoologická zahrada Ohrada se sídlem v Hluboké nad Vltavou. Protože v té době byly zoologické zahrady považovány za kulturní zařízení, přímé řízení ZOO Ohrada připadlo odboru kultury JčKNV.

Samostatnost: Rok 1972 - 1989 Nezávislost na Lesnickém, mysliveckém a rybářské muzeu, řízeném z Prahy, přinesla novému krajskému zařízení do té doby nebývalé možnosti rozvoje. Ještě na konci března 1972 byla mezi Ústředím vědeckotechnických informací Praha a JčKNV v České Budějovicích podepsána delimitační dohoda, kterou přecházelo užívání části hospodářských budov objektu loveckého zámku Ohrada na zoologickou zahradu. V těchto prostorech byly hned zpočátku vybudovány šatny a sociální zařízení pro pracovníky provozu ZOO, přípravna krmiv, sklady krmiv, izolace a karanténa zvířat, dílny, sklady materiálu a také kanceláře ředitelství ZOO.

Postupně byly také prováděny i rekonstrukce elektrorozvodů, rozvodu vody, kanalizace, komunikací a oplocení. V té době byl vybudován i chybějící objekt zimoviště a dům OKAL se dvěma bytovými jednotkami pro zaměstnance ZOO. Postupně se také modernizovala jednotlivá chovná zařízení a rozšiřovaly plochy expozic. V roce 1982 byly otevřeny nové výběhy kopytníků a vodních ptáků na břehu Munického rybníka, čímž se významně zvětšila rozloha zoologické zahrady. Zvyšoval se i počet chovaných druhů (oproti roku 1972 vzrostl do roku 1985 počet druhů chovaných zvířat téměř na trojnásobek – 103 druhů, počet jedinců téměř čtyřnásobně – 330 jedinců). ZOO Ohrada začala naplňovat poslání zoologických zahrad - kromě rekreace obyvatelstva se postupně zvyšovala úroveň chovu zvířat, což se projevilo i na chovatelských úspěších, a zapojení do systému ochrany přírody, pomalu se začala rozvíjet i aktivní vzdělávací a výchovná činnost a zapojení do systému ochrany přírody. V této době vznikl také první projekt, který počítal s rozšířením areálu zoologické zahrady mimo současné hranice - a to v zajímavých partiích břehové linie Munického rybníka od loveckého zámku až k obci Munice. K tomuto rozšíření ovšem nedošlo. V roce 1978 bylo v ZOO vybudováno malé divadlo pod širým nebem a vznikla zde tradice pořádání Dětských divadelních dnů, která trvá bez přestávky dodnes. Měsíc divadelních představení před koncem školního roku, určených nejmenším divákům a zaměřených obsahem i formou na zvířata a v poslední době především na vztah lidí k nim, jsou nenásilnou formou ekologické výchovy. Společně se zvyšující se úrovní ZOO se zvyšoval i počet zaměstnanců a opět rostla i návštěvnost. Ještě do konce roku 1972 navštívilo ZOO 106.847 lidí a v roce 1973 již 138.959. V roce 1978 přesáhla návštěvnost poprvé 200.000. V tomto období jí bylo dosaženo ještě čtyřikrát a to v letech 1981, 1982, 1987 a 1989, ale ani v ostatní roky, až na jeden, neklesla pod 180.000.

Rok 1990 - 2001: V roce 1990, po zániku krajských národních výborů, převzal ZOO Ohrada jako zřizovatel Okresní úřad v Českých Budějovicích. ZOO Ohrada tak zůstala společně s Východočeskou ZOO ve Dvoře Králové státním zařízením, zatímco většina našich zoologických zahrad byla převedena pod jednotlivá města. Zoologické zahrady jako důležitý nástroj ochrany přírody a ekologické výchovy logicky přešly do působnosti resortu ministerstva životního prostředí. První tři roky 90. let byly poznamenány velkým propadem návštěvnosti, což ostatně bylo v této době možné zaznamenat i v dalších našich zoologických zahradách, a to na přibližně 150.000 lidí. V souvislosti s další modernizací a rozšiřováním ZOO do roku 1995 ale návštěvnost opět postupně narostla nad úroveň 200.000, kde se udržuje dodnes (viz graf návštěvnosti). V této době byla zmodernizována významná část expozic v dosud přístupné části ZOO, při této příležitosti byly například u části expozic stávající mříže nebo pletivo nahrazeny sklem a došlo také k rekonstrukci a především rozšíření rybníčků s vodními ptáky při břehu Munického rybníka na rozsáhlé moderní a zajímavě pojaté expozice. Zoologická zahrada získala do vlastnictví 3 ha ploch k dalšímu rozvoji. Byla vybudována moderní odchovna, která zároveň slouží jako zimoviště pro teplomilné druhy, skleník a stínoviště pro zásobování expozic doplňujícím rostlinstvem. Další významný posun v moderním přístupu k výstavbě expozic přinesly i roky 2000 a 2001, kdy byly vybudovány a pro veřejnost otevřeny nové biotopově pojaté expozice pro vodní želvy, vydry, plameňáky, australskou faunu a část expozice americké fauny, modernizováno bylo zimoviště s adaptací jeho části na nové dílenské prostory. Tak byl uvolněn prostor pro modernizaci tolik potřebného zázemí ZOO, především pro potřeby rozvoje chovu krmného hmyzu a hlodavců a zvětšení a modernizace prostoru karantény, jejíž součástí bude i moderní veterinární ošetřovna. V současné době činí celková rozloha areálu ZOO 6 ha, ale zatím jen 1,8 ha tvoří expoziční část přístupná návštěvníkům a přibližně 1,2 ha technické a hospodářského zázemí. Zbývající 3 ha je území určené pro rozvoj. V současné době je zde již vybudován velký seník a připravuje se zahájení prvních stavebních prací – výstavba komunikací a založení inženýrských sítí. Početnost chovaných zvířat vzrostla do roku 1999 na 360 jedinců ve 115 druzích a do roku 2001 na více než 550 jedinců ve více než 150 druzích.

Členství v odborných organizacích: Zoologická zahrada Ohrada po svém osamostatnění postupně svou činností získala uznání mezi našimi ostatními zoologickými zahradami a v roce 1991 se stala zakládajícím členem Unie českých a slovenských zoologických zahrad. Později mohla následovat členství ve významných mezinárodních organizacích - od roku 1997 je řádným členem Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA), od roku 2001 členem Euroasijské regionální asociace zoologických zahrad a akvárií (EARAZA) a své zastoupení má i v mezinárodní asociaci vzdělávacích pracovníků zoologických zahrad (IZE). ZOO Ohrada také zároveň plní funkci záchranné stanice pro handicapované živočichy v rámci národní sítě stanic ČSOP.

Chovatelské aktivity a zaměření ZOO Ohrada: Při svém založení nebyla koncepce ZOO nijak vyhraněná. Již před jejím vznikem chovali Schwarzenbergovi ve svém parku, na jehož místě zahrada stojí, množství různých druhů zvířat jako medvědy, nosály, papoušky, drobné cizokrajné ptáky a různé druhy asijských bažantů. V době otevření ZOO pro veřejnost k nim přibyly i různé druhy cizokrajných kachen, nandu, několik druhů papoušků, kočkodani husarští a také tradiční druhy lovné zvěře nebo některé druhy plazů, například velká skupina sedmdesáti želv bahenních. Ve válečných letech se v souvislosti s tehdejším správcem ZOO, cestovatelem Bedřichem Machulkou, mluvilo o jejím možném zaměření vedle naší zvěře také na africkou faunu. Také v poválečných letech byl výběr chovaných zvířat spíše náhodný. Podle dostupných záznamů byli chováni například medvědi, dikobrazi, emu, sedm druhů opic, později i bobři.

Pod správou Zemědělského muzea byly podle tehdejší nové koncepce od roku 1962 až na výjimky odstraňovány exotické druhy zvířat a postupně nahrazovány pouze zástupci fauny žijícími na území Československa, včetně druhů vyhubených nebo nově zavedených.

Po osamostatnění ZOO schválila rada JčKNV také její novou koncepci, podle které měla ZOO seznamovat širokou veřejnost se životem zvířat naší a především jihočeské fauny, zčásti i fauny cizokrajné, a podílet se na výuce a popularizaci zoologie a ochraně přírody. Již v té době bylo jedním z cílů ZOO chovat zvířata v prostředí, které se podle možností co nejvíce přibližuje přirozeným podmínkám. I když tuto část cílů se podařilo naplňovat prakticky teprve až v posledním desetiletí, specializace zoologické zahrady na chov zvířat žijících v ČR trvá do velké míry dodnes. Obecně lze říci, že k výrazně zastoupeným druhům patří fauna celé Evropy (přibližně 2/3 chovaných druhů). Nechybí ale ani další představitelé zvířeny celé palearktické nebo nearktické zoogeografické oblasti (Euroasie a Severní Amerika) ani někteří zástupci pro nás ryze exotické fauny (Afrika, tropická Asie, Austrálie, Jižní Amerika). Vzhledem k malé rozloze a specializaci chová ZOO Ohrada především malé a středně velké druhy zvířat, z nichž mnohé jsou v ostatních ZOO chovány zřídka ať už pro svou „obyčejnost“ (např. veverka obecná, sojka obecná, straka obecná, zajíc polní, koroptev polní atd.) nebo „vzácnost“ (vydra říční).

K zajímavým a významným chovatelským úspěchům ZOO Ohrada po roce 1972 patří například pravidelné odchovy medvědů (od roku 1981 celkem 14 mláďat), vlků (od roku 1975 celkem 23 mláďat) a koček divokých (od roku 1976 celkem 3 vrhy) nebo jezevců (celkem 4 mláďata). Z ptačích druhů je to zejména opakovaný odchov arasari řasnatých, které ZOO Ohrada v roce 1996 a 1997 odchovala pravděpodobně jako první na světě, ale i odchovy lžičáků pestrých, arů ararauna nebo pravidelné odchovy snovačů zahradních. Významné chovatelské zkušenosti získala ZOO Ohrada také s odchovy želv zelenavých a želv bahenních (1998, 1999 a 2001).

Na konci 70. a začátkem 80. let bylo odchováno 9 krkavců, kteří byli vypuštěni do volné přírody v rámci posílení populace tohoto, tehdy vzácného, druhu ptáka. V současné době je ZOO Ohrada zapojena do programu reintrodukce puštíka bělavého na Šumavě, kde bylo od roku 1995 do roku 2001 vypuštěno 14 mláďat, odchovaných v ZOO Ohrada. ZOO se podílí také na projektu posílení populace veverky obecné v okrese Česká Lípa, kam jsou poskytována odchovaná mláďata.

 


Sdílej s přáteli:  Facebook      Twitter


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku     Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)