Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Královéhradecký kraj » okres Náchod » architektonická zajímavost » Měšťanský dům č.p.116 - Broumov (zajímavost)

Měšťanský dům č.p.116 - Broumov (zajímavost) [42069]

Kulturní památka (KP)

Mohutný nárožní jednopatrový dům z 2. poloviny 16. století, vzniklý v nejstarší etapě výstavby města. Dům vzniklý v nejstarší etapě výstavby města, vyvíjející se do dnešní doby je dokladem stavebního vývoje města, technické vyspělosti řemesla a estetické úrovně řemeslné a uměleckořemeslné produkce v regionu té doby.

Mohutný nárožní jednopatrový objekt probíhající v celé hloubce mezi náměstím a ulicí Obránců Míru. Základ dispozice tvoří hlavní budova v náměstí s připojeným zadním traktem při ulici Obránců míru, pokračování zadního traktu tvoří hluboké úzké dvorní křídlo, které spojuje hlavní objekt a zadní dvorní budovu. Hlavní průčelí do náměstí je pětiosé s porušenou klasicisní fasádou završenou vysokou rovnou atikou se znakovou kartuší a dvojicí postranních kamenných váz.

Pod římsou atiky je osazena obdélná deska s letopočtem 1792. Členění obstarávají svislé lizénové pásy probíhající mezi obdélnými okny a na nárožích. Vzhled přízemí je narušen novodobými výklady. Dlouhá boční severovýchodní fronta (v ulici Obránců míru) založená ve svahu je osmiosá se vstupem v páté ose. Vzhled je rovněž klasicisní, značně redukovaně s pásovou bosáží přízemí a fragmenty parapetních římsiček se čtvercovými bočními terčíky. Navazující fasáda připojeného křídla je včetně zadního křídla sedmiosá, členěná lizénovými pásy a štukovými šambránami okenních výřezů, přizdobených obdélnými parapetními zrcadly a čabrakovými obdélnými kosočtverečnými výplněmi.

Přízemí hlavní budovy při náměstí má hloubkově dvoutraktovou dispozici, rozdělenou střední zdí ve dva půdorysně shodné prostorové celky, sklenuté valenými renesančními klenbami se sledem křížových hřebínkových výsečí. Ve středu dispozice probíhá za vstupem z boční ulice napříč položená valeně zaklenutá chodba ukončená pilířovou arkádou schodiště sklenutého plackami. Zadní trakt budovy je plochostropý, novodobě upravený. Při náměstí je umístěn velký hloubkový gotický sklep s kamennou valenou klenbou podloženou uprostřed mladší pilířovou arkádou renesančního dvoutraktu přízemí.

Z levé části sklepa vybíhá mladší, plackami sklenutý výsek do něhož ústí schodiště přízemí. V zadním traktu hlavní budovy jsou dva sklepy. Přední je zaklenut valenou klenbou půlkruhového průřezu, zadní kratší zaklenut renesanční valenou klenbou se dvěma pásy křížových výsečí s hřebínky. Osy jsou kolmo k ulici Obránců míru. Snížené přízemí navazujícího zadního křídla zaujímá velký valeně zaklenutý prostor se dvěma pásy trojbokých výsečí a vrcholnicí klenby souběžně s ulicí. 1.patro je plochostropé bez architektonických zajímavostí.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)