Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihočeský kraj » okres Strakonice » kostel, kaple, synagoga » Kaple sv. Jana Nepomuckého - Osek (kaple)

Kaple sv. Jana Nepomuckého - Osek (kaple) [41275]

Kulturní památka (KP)

Kaple svatého Jana Nepomuckého na jih ze zámku z první poloviny 18. století. Poblíž této kaple je chráněna dvojice památných stromů – Osecké duby.

Návesní kaple sv. Jana Nepomuckého v Oseku je cenným dokladem drobné sakrální architektury. Významná lidová architektura 18. století barokního typu s výraznou urbanistickou funkcí určující charakter návsi.

Návesní kaple sv. Jana Nepomuckého se nachází v jižní části obce, u hlavní komunikace, na volném prostranství. Památková ochrana se vztahuje na kapli bez pozemku parc.č. 290/3. Zděná stavba postavená na obdélném půdorysu s trojbokým závěrem, orientovaná k severu. V ose vstupního jižního průčelí je prolomen velký valený vstup uzavřený dvoukřídlými dřevěnými dveřmi, v dolní části výplňovými, v horní části vertikální příčky. Půlkruhový vrchol uzavírá výplň tvořená paprsčitě uspořádanými balustrovými příčkami. Plochu stěny člení na nároží hladký pilastr zakončený profilovanou římsovou hlavicí. Na hlavice navazuje obdobně profilovaná korunní římsa lrytá taškami. Zpoza římsy vyrůstá převýšený štít obloučkového typu s trojúhelným završením, odděleným vysazenou fabionovou římsou. Plochu štítu vyplňuje velká obdélná nika rámovaná výraznou štukovou profilovanou šambránou. Odsazeným zaobleným nárožím je připojena boční stěna členěná dvěma pilastry viz průčelí, nároží, kterým stěna přechází do závěru, je zvýrazněno úznou malovanou lizenou. Plocha stěn bez otvorů. Stěnu ukončuje profilovaná podstřešní římsa obíhající i stěny závěru, které jsou na rozích zvýrazněny úzkou malovanou lizenou. Rovněž stěny závěru jsou bez otvorů. Sedlovou, nad závěrem valbovou střechu kryjí dvojitě kladené tašky bobrovky. Z hřebene střechy vyrůstá hmotná dřevěná hranolová zvonice, ve střední části sloupková s půlkruhovým zakončením. Vrcholovou a soklovou část odděluje oblounová římsa. Nízká oplechovanájehlancová střecha s velkým přesahem, završená malým křížem. Celá hmota kaple stojí na nízkém soklu s oblounovou římsou, která tvoří sokl pilastrů.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)