Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Sytno (obec) [3912]Historické záznamy o obci nejsou příliš obsáhlé. Samotná ves je však poměrně stará. Jak bylo dokázáno archeologickým průzkumem v místě existovalo staré slovanské osídlení. Samotné archeologické nálezy je možno spatřit v muzeu ve Stříbře. První zmínky o obci Sytno pocházejí z roku 1115, kdy je v pramenech uvedena obec kladrubského kláštera “ Zitnna“. V šestnáctém až devatenáctém století náležela obec královskému městu Stříbru. V uvedených letech v obci převládala převážně zemědělská činnost a také řemeslná výroba vázaná na vlastní potřeby obce .Ve stráních směrem ke Stříbru bývaly doly na olověnou a další rudy, kde byla zaměstnána i část obyvatel Sytna. 

Zrušením poddanství v roce 1848 ztratil starý správní systém, kdy správu vykonávaly v první instanci patrimoniální úřady a magistráty, své opodstatnění. Byl proto vytvořen nový model soudní a politické správy, který vstoupil v platnost 1. ledna 1850. Politická správa vznikla na základě císařského nařízení z 31.července 1849. I. instancí byl politický okres (Okresní hejtmanství nebo též pod-krajský úřad), jehož území tvořily většinou obvody dvou nebo tří soudních okresů. II. instancí politické správy byly krajské vlády podřízené ministerstvu vnitra. Obec Sytno patřila pod politický a soudní okres Stříbro. Od roku 1857 byla měla obec Sytno také svou správu a také svého starostu. Z písemností se podařilo zjisti , že v letech 1857 – 1882 vykonávali funkci starosty p. Václav Lobenstein a pan Adam Kohout. Pod správu obce v letech 1890-1925 patřila také obec Vranov a Svinná.

K jedné z nejvýznamnějších změn v dějinách správy došlo s účinností od 1. února 1949. Byla vytvořena nová struktura justice, která se územně shodovala s politickou správou. Politický okres tedy nezahrnoval několik soudních okresů, nýbrž jen jeden. V oblasti politické správy došlo k 1.1.1949 k novému správnímu rozdělení. Vznikly Krajské národní výbory, jako mezičlánky mezi ONV a vládou. Této struktuře byla od 1. února 1949 přizpůsobena struktura ONV. Na území dnešního okresu zanikl okres Planá a jeho území bylo rozděleno mezi okresy Mariánské Lázně (kraj Karlovarský) a Stříbro a Tachov (kraj Plzeňský). Tato změna však vydržela jen 11 let a v roce 1960 vzniká okres Tachov v dnešní podobě. V uvedené době se ve vedení obce Sytno objevilo i mnoho starostů a potom také předsedů NV. V roce 1930 bylo v obci téměř 40 domů, v nichž žilo 234 obyvatel převážně německé národnosti, z toho 50 Čechů.

Velkou tragédi pro obec byla byla povodeň která 17.června 1780 postihla velkou část obce. Největší rybník který se nacházel u vesnice Sytno, se protrhl. Měl výměru 59 751 čtverečních sáhů. Byl po protržení hráze povodní pak přeměněn na louky , které byly pronajaty za 212 zlatých 57 krejcarů. Rybník se protrhl v důsledku velké průtrže mračen. Jeho voda pak v uvedený den, zaplavila celou obec. Povodeň strhla celý kostelík i se zvonem. Dále byl stržen vodními proudy celý dům, kde se nacházela jedna žena, která v něm utonula. Všechen dobytek pasoucí se na pastvinách kolem obce a potoka byl stržen velkým vodním proudem a splaven do rybníka, kde se všechen utopil. Také bylo zničeno všechno obilí na celém katastru, vodní proudy zničily pole a louky. Povodeň byla na Aloise a proto byla nová kaple zasvěcena sv. Aloisi a Sytenští vždy tento den slavili  jako památný den. V současnosti barokní kaple sv. Aloise už nestojí a jediná památka ,která v obci byla se zbourala v šedesátých letech při úpravách a rozšiřování silnice. Jediné co se z kaple zachovalo je zvon, který je umístěn v sousední obci Sulislav na místním kostele.

V roce 1972 byla v obci zahájena výstavba víceúčelové budovy pro kulturní využití, která dnes slouží jako OÚ. V akci Z, byla také také postavena prodejna potravin. Během posledních 15 let bylo v obci vystavěno několik nových rodinných domů. Nyní v ní žije 300 obyvatel. V letech 1980 – 2001 patřila obec pod správu města Stříbra. V roce 2001 se však občané Sytna v referendu rozhodli, že si budou obec spravovat sami. Došlo k osamostatnění a prvním starostou v novodobé historii obce se stal pan Václav Bodiš.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Sytno (obec) Tachov(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)