Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Adamov (město) [2920]


foto Adamov (město)
    Pohled na sídliště (xhlav)

Adamov leží na Drahanské vrchovině ve vidlici hlubokých a úzkých zalesněných údolí řeky Svitavy a Křtinského potoka a na jejich svazích 13 km severně od okraje Brna a 7 km jižně od Blanska na železniční trati Brno - Česká Třebová. Náleží do okresu Blansko v brněnském kraji. Východně od Adamova se rozkládá atraktivní chráněná krajinná oblast Moravský kras. Dno údolí v centru města se nachází v nadmořské výšce 258 metrů, zatímco obytná zástavba šplhá nad 300 metrů.

Adamov je relativně mladým průmyslovým městem, jehož funkce ve struktuře osídlení jsou neoddělitelně spjaty s jediným velkým podnikem - Adamovskými strojírnami. Průmyslový areál zaujímá ústřední část údolí kolem mlýnského náhonu a mezi ním a řekou Svitavou, zatímco obytné okrsky jsou rozloženy ve dvou od sebe oddělených zónách na svazích údolí.

Katastr Adamova zaujímá plochu pouhých 308 ha, z čehož vyplývá extrémní hustota téměř 1700 obyvatel na km2. Důsledkem je prostorová stísněnost města a z ní vyplývající po-tíže. Výrazně největší podíl katastru zaujímají lesy (56,5 % rozlohy). Zastavěná plocha je menší než by odpovídalo počtu obyvatel města a hustota obyvatelstva na zastavěnou plochu dosahuje poměrně vysoké hodnoty 231 osob na hektar. Rozdíl v rozloze dílčího využití po-zemků a půdy v katastru města Adamova souvisí s převedením části katastrálního území obce Babice do katastrálního území Adamova.

Na jednoho obyvatele připadá 10,8 m2 zeleně. Struktura zastavěných ploch je rovněž netypická, neboť na průmysl připadá větší plocha (9 ha) než na objekty bydlení (8 ha). Zbytek zastavěných ploch tvoří plochy pod objekty občanské vybavenosti. V úzkém komunikačně exponovaném údolí Svitavy zaujímají komunikace pozemky o ploše téměř 40 ha, z toho na železnici připadá 10 ha. Vodní toky zabírají 13,6 ha katastru Adamova. Zemědělská půda je zastoupena málo, přičemž v jejím rámci převažují zahrady. To je dáno malou rozlohou katastru, který zahrnuje pouze velmi omezené okolí Adamova. Druhým nejvýrazněji zastoupeným způsobem využití zemědělské půdy jsou trvalé travní porosty, mezi nimiž převažují louky nad pastvinami.

Adamov se nachází v rozšířeném hlubokém údolí Svitavy a Křtinského potoka, v malé poříční kotlině ve střední části Adamovské vrchoviny. Svitava vytváří mohutné průlomové údolí se zaklesnutými meandry mezi sníženinou Blanenského prolomu a Dyjskosvrateckým úvalem. Členitý reliéf příkrých údolních svahů a okrajových hřbetů městského katastru je budován odolnými vyvřelými horninami brněnského masívu, převážně biotitickými a amfibol-biotitickými granodiority (typ Blansko) s vložkami žulových porfyrů. Pouze nižší polohy poříční kotliny a úpatí svahů jsou pokryty svahovými sedimenty, údolní dna Svitavy a Křtinského potoka vyplňují málo mocné fluviální sedimenty. Katastr města je výrazně protažen v délce asi 3,7 km podél Svitavy. Maximální nadmořská výška na katastru Adamova dosahuje 445 m (na zalesněném hřbetu západně od části Na kolonii), minimální výšku 235 m má údolní dno Svitavy v místech, kde řeka opouští městský katastr. Údolí Svitavy je hluboké až 260 m, s příkrými, často skalnatými, svahy. Městská zástavba zaujímá plochu poříční kotliny s údolním dnem Svitavy a Křtinského potoka, maximálně však dosahuje nadmořských výšek 325-330 m. Údolní dno Svitavy má šířku 100 m v jižní části katastru a až 130 m ve střední a severní části v oblasti soutoku s Křtinským potokem. Nejen město samo, ale i jeho zázemí se vyznačuje pestrým reliéfem atraktivním zejména z hlediska rekreace, pěší turistiky a pobytu v přírodě vůbec. Severovýchodně od města sestupuje do údolí Svitavy hřbet Vyškůvky, Svitava zde vytváří jedinečný zaklesnutý meandr se skalnatou struhou. Možnost výhledu poskytuje Alexandrova rozhledna. Křtinský potok s Josefovským údolím dotváří rozmanitost nejbližšího adamovského okolí. Josefovské údolí s řadou typických krasových tvarů (jeskyně Býčí skála, krasové vývěry Jedovnického a Křtinského potoka, výrazné vápencové skalní ostrožny) je zároveň vhodným přístupem do Moravského krasu.


Sdílej s přáteli:  Facebook      Twitter


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku     Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
město, městys Adamov (město) Blansko
obec, osada Adamov (obec) České Budějovice
obec, osada Adamov (osada) Trutnov
obec, osada Adamov (osada) Šumperk
obec, osada Adamov u Karlovic (osada) Bruntál
obec, osada Adamov (obec) Kutná Hora(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)