Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Cvrčovice (obec) [2713]Asi bychom měli začít v dávné minulosti. Je dokázáno, že celá oblast kolem Prahy byla nepřetržitě osídlena již od pravěku. Starověké osídlení naší obce dokládají archeologické nálezy hrobů ženy a velkého muže z doby prvních Slovanů.  V historických pramenech se uvádí, že kníže Vratislav II. daroval ves Cvrčovice roku 1070 vyšehradské kapitule. První písemná zpráva o Cvrčovicích je v zemských deskách z roku 1316. Cvrčovice tedy byly na počátku 14. století zemanským nebo vladyckým sídlem s jedním nebo dvěma dvory.  Další zprávy máme až z počátku husitských bouří, kdy Jan, řečený Abatyše a jeho bratr Stan z Třebíze, získali od Pražanů do zástavy za své služby v poli mimo jiné také dvůr ve Cvrčovicích. Z další zprávy lze usoudit, že na počátku 16. století patřily Cvrčovice nebo jejich část pravděpodobně ke "zboží" Kladenských z Kladna.  Potom se majitelé Cvrčovic rychle střídali: Zdeněk Kladenský z Kladna odkázal všechno jmění synovci Oldřichu Žďárskému ze Žďáru a jeho synům Janovi, Stanislavovi, Jiříkovi a Zdeňkovi. Bratři majetek spravovali společně, ale v roce 1548 si ho rozdělili a Cvrčovice získal Zdeněk. Ten brzy zemřel a Cvrčovice přešly do majetku Jiříka Žďárského. Jiřík byl úspěšný muž. V roce 1554 byl zvolen nejvyšším berníkem, roku 1564 hejtmanem kraje Slaného a roku 1561 získal povýšení Kladna na městečko. Nakonec se stal královským radou. Své statky odkázal bratru Janovi s podmínkou, aby po Janově smrti přešly na Janova syna Ctibora.  I Ctibor Žďárský ze Žďáru dosáhl vysokých hodností ve státní správě. Byl císařským radou, Malostranským hejtmanem a v letech 1612 - 1613 karlštejnským purkrabím. Jeho panství včetně Cvrčovic zdědil jeho syn Jan Jiří. Ten se účastnil stavovského povstání a po bitvě na Bílé hoře se dostal do potíží.  Po jeho smrti panství získal jeho bratranec Florián Jetřich, který se oženil s Eliškou Korunkou z Martinic a dostal se tím mezi tehdejší nejvyšší katolickou šlechtu v Čechách. Byl povýšen do hraběcího stavu a mimo jiné povolal na Kladenské panství jezuity. Rozsáhlé panství po jeho smrti zdědil jeho syn František Adam Eusebius hrabě ze Žďáru.  V roce 1654 byl vytvářen první český pozemkový katastr, tzv. berní rula, která byla pro daňové a berní účely zpracovávána po několik let a obsahovala celou řadu důležitých zjištění a údajů k dějinám jednotlivých vsí. Upřesňovala například tzv. osedlost celé obce, stav jednotlivých usedlostí, jejich polní výměru, stavy chovaného dobytka aj. V tomto dokumentu jsou Cvrčovice uvedeny u panství Kladno Františka Adama Eusebia hraběte ze Ždáru s 94 strychy ornými a se 4 osedlými a 6 opuštěnými statky.  Po jeho smrti se vlekly potíže s dědictvím. To nakonec získaly čtyři sestry zemřelého. Kladno s vesnicemi se dostalo do správy Marie Maxmiliány Hyzrlové a později jejích dětí a snachy.  Na krátkou dobu od nich panství koupila Anna Marie Františka vévodkyně Toskánská a v roce 1705 ho prodala Břevnovskému klášteru, v jehož držení pak zůstalo až do zrušení nevolnictví.  Z první známé statistiky z roku 1700 vyplývá, že ve Cvrčovicích žilo 41 osob (schopných přijímání svátosti).  Velký rozvoj naší obce a změnu jejího zaměření ze zemědělství na hornictví přinesl objev kamenného uhlí u sou sedních Vrapic, odkud se dolování přiblížilo i k Cvrčovicím.


Sdílej s přáteli:  Facebook      Twitter


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku     Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Cvrčovice (obec) Kladno
obec, osada Cvrčovice (obec) Brno-venkov(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)