Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Říčky v Orlických horách (obec) [2698] • 500:  Dochází postupně k osídlování oblasti Orlických hor
 • 800: Orlicko osidlují kmeny Charvátů.
  odborná poznámka: Dnešní odborná literatura používá raději termín Chorvati.
  Prameny obecně uvádějí, že chorvatský kmen byl jednou částí slovanského osídlení dnešních Čech v pátém a šestém století. Podle základní listiny biskupství Pražského osídlily dvě župy severních Chorvatů oblast Lužičkých hor, Jizerských hor a Krkonoš. Sídelní města byla Mnichovo Hradiště a Turnov. V uvedeném roce 800 už byla chorvatská populace tvrdě vytlačována českými kmeny, což pochopitelně nevylučuje určitý příliv chorvatských kolonistů na Orlicko.
 • 1008: Slamníkovci vyvražďují Vršovce, z nichž část sídlila na hradisku v Pěčíně, u soutoku Zdobnice a Říček.
 • 1200: Za knížete Otakara I. přechází Orlicko pod českou komoru a řekou Orlice je děleno na část Orlickou po pravé straně a část Kladskou po levé straně řeky. Lesy na pravém břehu Orlice vlastní dětřich z Drnholce (původem z Jižní Moravy), Heřman z Osteru a Drslavicové.
 • 1300: Založení Rokytnice. Nastává kolonizace Orlicka, která je živena od 11. století z kláštera Sv. Pole u Třebechovic a z kláštera Nad Dědunou mnichy cyriaky.
 • 1421: Vpádem slezkých vojsk byl zničen hrad Pěčín.
 • 1423: Císař Zikmund zabírá celé území Hynkovi Drnholce husitskému přívrženci.
 • 1560: Umírá stávající majitel panství Jaroslav z Pernštejna bez dědiců a oblast přechází do vlastnictví Rudolfa II.
 • 1575: Rudolf II. prodává celou oblast komořímu Burianu Trčkovi z Lípy, svému věřiteli za 30 500 kop míšenských.
 • 1577: Tato skutečnost je uvedena v zápisu kupních smluv s ustanovením, že vesnice Zdobnice a Říčky, včetně lesů „Vše svobodné musí býti zachováno na věčné časy mincovnímu úřadu v Horách Kutných“. Jednalo se o lesy úseku mezi řekami Zdobnicí, Říčkou a Orlicí, po kterých se dřevo plavilo.
 • 1600: Do tohoto období zůstává celé území včetně Rokytnice a Deštné převážně s českým osídlením. Jan Mikuláš z Nosticů povolává německé osídlence z Westfálska, Haberska a Kladska.
 • 1606: V Rokytnici, která měla hrdelní právo, byl jmenován katem Schon z Tanhausenu 
 • 1609: Nastává intenzivní kolonizace, příchodem dělníků z Krkonoš na práce v lesích. Poněmčeny jsou obce Zdobnice, Říčky, Nebeská Rybná, Souvlastní a Popelov.
 • 1640: Majitelem Rychnovského panství je Albrecht Kolowrat Krakovský.
 • 1661: Vyhořela Rokytnice až na osm domů a zámek.
 • 1670: Postavena Kunštátská kaple (1037 m. n. m.), je dřevěná. Od roku 1831 kamenná.
 • 1693: Nastává velká drahota a hlad. Častlovice a Kostelec napadla mračna kobylek.
 • 1700: V kraji 17 panství a statků, 21 měst, 332 vesnic, 7.180 poddaných, 130.569 korců půdy pusté.
 • 1703: Prodává císař Leopold I. obce Zdobnice a Říčky, dříve svobodné, hraběti Norbertu z Kolowratu, včetně lesů a příslušenství. Vrchnost ještě v roce 1780 na základě žádosti pánů farářů v Nebeské Rybné dává souhlas se sňatky poddaných z Říček.
 • 1717: Od tohoto data nastává počátek německých zápisů v úředních knihách.
 • 1749: Zrušení Dvorské kanceláře ve Vídni. 1. 5. nastává zánik Českého státu – konstatuje historik.
 • 1769: Byly zavedeny v Rakousku – Uhersku papírové peníze.
 • 1766: Dochází ke stavbě kaple sv. Anny na Arnoštce (Anenský vrch).
 • 1781: Zrušení nevolnictví 1.11.
 • 1784: Stanoven patent o platech. Nádeník bral 14 krejcarů denně.
 • 1785: Otevřena škola v Říčkách v domě Franze Rosy čp. 9. Prvním učitelem byl ustanoven Ignác Krof. Děti původně docházely do školy v Nebeské Rybné.
 • 1787: Rokytnici bylo odňato hrdelní právo. Páter Serafim Herzig sloužil 9.5. první mši v Říčkách. 19.8. byla dostavěna dřevěná kaple, zasvěcená Nejsvětější trojici. Byla postavena první škola čp. 5.
 • 1790: Byl položen základní kámen pro kamenný kostel v Říčkách, který byl dostavěn 1792. Osazeny tři zvony – Josef a Bartolomeus – a třetí bezejmenný.
 • 1791: Pátera Herziga střídá páter Ignác Strahl. Plat učitele činil 63 zlatých, 18 krejcarů. 1 libra hovězího masa stála 7 krejcarů, vepřového 8 kr., skopového 6 krejcarů.
 • 1808: Na náklady obce byla nová trojtřídní škola s učiteli Martinem Hanuschem, 1814 s Martinem Mayerem a 1821 s Charlem Senftem. Celkový náklad na stavbu čiánil 396 zlatých. Plat učitele v té době 147 zlatých ročně.
 • 1837: Za pana faráře Josefa Scholze byla provedena v Hradci Králové oprava puklých zvonů.
 • 1841: Wenzel Raab, farář, oceňuje jmění kostela na 4.520 zlotých. Zemřel císař Josef II.
 • 1843: Umírá učitel Ignác Krof, nahrazuje ho Ignáz Kopetzki a Josef Scheinost. Ve škole je třída elementární, pak 1. třída a 2. třída. Josef Christen, učitel, byl jmenován čestným občanem Říček.
 • 1851: Dochází ke zrušení roboty a poddanství 7. září.
 • 1855: Dřívější lokální fara v Říčkách se stává farou samostatnou. Faráře Wenzela Svobodu 1845, Franze Michela v roce 1857 střídá pan farář Anton Vogel.
 • 1858: Byly u kostela zasazeny dvě lípy.
 • 1860: V obci Říčky bylo 183 chalup a usedlostí. Školu navštěvovalo 130 žáků.
 • 1866: Válka s Pruskem, občané A. Hanisch a Georg Hlawaty zatčeni jako špioni.
 • 1870: Starostou obce byl zvolen Franz Leichter.
 • 1876: Zavedeny nové míry a váhy.
 • 1877: Vrchním učitelem byl jmenován Florian Effenberger
 • 1881: Proběhlo sčítání lidu a zvířat. V obci se nacházelo 117 osob, 250 kusů hovězího dobytka, 470 tažných volů, 178 koz, 137 telat a 11 koní.
 • 1884: Správcem fary a kostela byl pan farář Josef Janáček. Založen spolek veteránů. Hejtmanem se stal Fabian Neuman z čp. 28.
 • 1886: 27.10. byla otevřena nová škola s učitelem Trmalem a od roku 1895 Franzem Dittrichem z Bartošovic.
 • 1896: Zvolen starostou Franz Jung.
 • 1899: Z nadace místní občanky Josefy Nutz v částce 368 zlatých byly osazeny hodiny na kostelní věži, které vyrobila fa. Eppner z Pruského Slezka za 95 marek. Školu navštěvovalo 190 žáků.


Sdílej s přáteli:  Facebook      Twitter


strana 1 | dále >


Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku     Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Říčky v Orlických horách (obec) Rychnov nad Kněžnou(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)