Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihomoravský kraj » okres Brno-venkov » botanická zahrada, park » přírodní park Říčky (přírodní park)

přírodní park Říčky (přírodní park) [24741]Potok nebo říčka Říčka pramení severozápadně od obce Račice . Celková délka jejího toku je 36,5 km , z toho asi 0,5 km jako podzemní tok . V podzemí přibírá zleva vody Hostěnického a zprava Ochozského potoka . Po opuštění Moravského krasu napájí v Mariánském údolí několik umělých vodních nádrží , pokračuje zemědělsky využívanou krajinou a ústí u Měnína do říčky Litavy .

Přírodní park Říčky byl zřízen na horním toku vyhláškou ONV číslo 53/13 ze dne 13.9.1984 jako klidová oblast, která přešla s účinností zákona 114/92 Sb. do kategorie přírodní park. Přírodní park Říčky se má rozlohu 25,3 km2 a rozkládá se na rozhraní okresů Vyškov, Blansko a Brno - venkov . Území je označeno na přístupových cestách tabulemi se státním znakem, základní informace o hodnotách území a poučením o chování návštěvníků v přírodním parku.

Nejsnazší přístup je po silnici z Račic do Bukovinky k hájence Říčky, která leží asi na půl cesty mezi obcemi. Zde je umístěna informační tabule a začínají zde louky lemující pramen Říčky. Další možností je turisticky značená cesta od rozcestí U tří javorů, kde je na hranici přírodního parku umístěna informační tabule. Dalšími vstupními místy jsou turisticky značené cesty z Hostěnic , Březiny , Bukovinky a z Hádku , kde potok Říčka opouští přírodní park a vtéká do Moravského krasu .

Na okrese Vyškov zahrnuje pramennou oblast toku Říčka s přítoky, přilehlé louky a mokřadní biotopy a přilehlé lesní komplexy. Naučná stezka z 10 panely vede po Vyškovské části CHKO. Symbolem CHKO a naučné stezky je bledule jarní, která vykvétá záhy z jara na místních loukách. Některé louky zde byly změněné do roku 1993 v pastviny. V okrese Brno - venkov byla též vybudována naučná stezka s informačními panely .

Údolí Říčky je ve vyškovském okrese stejně jako Rakovecké údolí zlomového původu prvohorního stáří . Vyskytují se v něm pouze usazené horniny mořského původu, které přibližně od čáry Ochoz – Hostěnice – Mokrá překrývají vrstvy devonského vápence, v němž se vyskytují krasové jevy jako ponorné potoky, vyvěračky, jeskyně a jiné . V této západní části sousedí přírodní park Říčky s jižní částí Chráněné oblasti Moravského krasu .

Důvodem zřízení přírodního parku Říčky je zachovalý komplex nivních luk kolem meandrujícího toku Říčky se skupinami dřevin, tůněmi a mokřady obklopený lesními porosty se zajímavými výhledy z vrcholků okolních kopců. Lesním typem jsou, stejně jako v Rakoveckém údolí, bukové a dubobukové lesy. Tyto se zachovaly pouze ostrůvkovitě a jejich flóra i fauna jsou velmi závislé na poloze a expozici. Na jižním expozicích a na vrcholcích kopců lze nalézt některé teplomilnější druhy .

V pramenné oblasti Říčky se vyskytují trvalé, většinou ani v létě zcela nevysychající tůně hostící unikátní společenstva obojživelníků a hmyzu . Zamokřené louky přírodního parku Říčky a chráněné svahy údolí jsou přírodní zajímavostí Drahanské vrchoviny s výskytem hodnotných biotopů rostlin a živočichů.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)