Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Lichkov (obec) [1650]Lichkov je podhorská obec která leží v nadmořské výšce 560 metrů nad mořem u státní hranice s Polskou republikou, leží za jižním břehem Kladské kotliny, ze které vanou do Čech silné, studené severní větry. Hraniční masiv je vlastně fjord původního křídového moře (směr severovýchodní), který vznikl nepatrným vzdutím masivu Kralického Sněžníku s rozsochou Kladskou a Stříbrnickou. V rozsoše Kladské je zajímavý vrch Klepy, vysoký 1145 m, který je rozvodím. Od tud odtéká voda do tří moří. Pod ním pramení Lipkovský potok, který se asi po 12 km vlévá na východním okraji Lichkova do Tiché Orlice. Ta protéká asi 4 km dlouhou vsí a její vody pokračují dál až do Severního moře.V obci je 178 domů, z toho 27 je rekreačních. Trvale zde žije 552 obyvatel. Pro malebnou přírodu, poměrně málo frekventovanou oblast a čisté životní prostředí je naše území předurčeno zejména pro rekreaci a odpočinek.

Prostory , kde leží Lichkov, náležely v roce l349 k panství Žampach. V té době se ještě Lichkov jako ves neobjevuje v historických záznamech, ale uvádí se již sousední Mladkov s jehož existencí je Lichkov těsně spjat. Také pověsti, které se týkají lichkovské lokality, souvisejí se západním sousedem.

Ať je to pověst o "Pustém zámečku", pověst nazvaná "Bergmannův kříž" či ta "O bezhlavém jezdci". Podobné se objevují i v jiných pramenech, ale tyto "lichkovské" pocházejí od původních obyvatel, kteří tu již dávno nebydlí. Krásu místa snad dokresluje doslovný překlad tehdejšího popisu:

"Na cestě z Mladkova do Lichkova - podél Tiché Orlice - se ocitneme v malebném koutku, v jednom z nejhezčích v našem krásném kraji. Orlice se v těchto místech hlučně převaluje přes balvany, stojící jí v cestě. Nad ní se z jedné strany tyčí prudká stráň,zarostlá divokým lesem a z druhé, hned jak se vejde do lesa - strmá skála, na jejímž úpatí vyvěrá pramínek, u kterého stojí sloup s obrazem Panny Marie."

(tak to je popsáno dříve, něž v roce l874 byla skála "Pustého zámečku" odstřelena při stavbě železnice). Pověst říká, že na skále stával dokonce hrad a v něm sídlili loupeživí rytíři. Věkovité stromy zastíňovaly svými korunami hluboké údolí, kde bylo i za nejjasnějšího dne šero a ponuro. Místo jako stvořené pro nekalou činnost loupeživých pánů. Tito napáchali mnoho zla,olupovali pocestné a kupce a měli na svědomí celou řadu zločinů. Jejich duše neměly v hrobě pokoje a bloudily kolem skal "Pustého zámečku"...

Okolo roku 1560 stojí v Lichkově sklárna. Německé prameny vesnici uvádějí pod názvem Lichtenau, což zároveň možno přeložit jako "světlá niva,světlé místo, paseka" (přicházíme-li od Mladkova - od Čech - jdeme hlubokou soutězkou, kudy protéká řeka, až vyjdeme na jakousi "světlou pláň-Lichten-plau"). Do Lichkova se sklárna přemístila z Těchonína - zřejmě proto, že dřevo bylo v okolí těchonínské sklárny vytěženo a dovážení ze vzdálených lesů bylo příliš pracné. Posledním majitelem sklářské huti v Lichkově byl asi Kryštof Fryedrych, příslušník sklářského rodu ze Slezska.

V roce 1633 vypukl v Lichkově mor. Pouze 6 rodin přežívá ... Po moru v kraji kupují opuštěnou sklárnu majitelé kralického panství Althanové a z majetku, který náležel ke sklárně, zřídili "Lichkovský dvůr" (poprvé doložen právě 1636). Snad vznikl z hospodářských budov, patřících lichkovským sklářům. Vlastní huť měla stávat v polích, asi 100 m jihozápadně od dvora,kde byly často nacházeny skleněnné kuličky z produkce sklárny. Ještě za vlády Rudolfa, v roce 1577, prodávají bratři Buriana z Potštějna "panství Grulich,obě vsi Mladkov a Lichkov a dalších devět vesnic, včetně patronátního práva" Zdeňkovi z Valdštějna. V roce 1604 se poprvé uvádí v knihách obec jménem Lichkow. O 50 roků později je vydáván "První český stálý berní katastr-Rula berní", který zaznamenal poddanskou půdu. V Berní Rule je psáno, že v Lichkově žije 20 sedláků, 10 chalupníků a 4 zahradníci. Je v ní uveden i jmenný seznam. Také se v roce 1654 prvně objevuje úřední název obce LYCHTENAW.

V roce 1750 vychází "Tereziánský katastr", ve kterém se uvádí, že v Lichkově je 28 hospodářství. Též se připomíná mlýn. Hlavní jádro obce byla horní část Lichkov, včetně statku. Tyto chalupy byly nejstarší. V roce 1770 dochází k prvnímu sčítání lidu (konskripce). Při této příležitosti se provádí první očíslování domů. V Lichkově stálo 141 chalup. V roce 1790 se objevuje název obce LICHTENAU. V roce 1874 probíhá stavba železnice a 20. 12. 1874 projíždí první vlak z Moravy do Jablonného n.Orlicí a o rok později do Medzylesie. Je psáno, že Lichkov patří v roce l886 pod okresní hejtmanství Žamberk a soudní okres Králíky. Patří pod faru v Mladkově, poštovní úřad taktéž v Mladkově a má 189 domů. 7. června v roce 1885 je ustavena dobrovolná hasičská služba s registrací 42 členů. V roce 1871 je založena továrna eterických olejů později přeměněna na dřevozpracující LIRU posléze DŘEVOTEX. 11. 6. 1897 je v obci otevřen poštovní úřad. Část dětí ve vsi docházela do školy v Mladkově, ale kvůli velké vzdálenosti začíná sedlák Josef Theimann učit v opuštěném domku (kterému později začali říkat škola), děti privátně. To bylo v roce l790 a až o 8 let později staví obec první školu, ve které se učí do roku l888, kdy do školy dochází 265(!) žáků. V tomto roce se staví nová škola, jejíž budova je na stejném místě do dnes.

Také se prvně uvažuje o stavbě kostela a hřbitova. Kostel byl dostavěn v roce l892. První světová válka postihla obec stejně citelně jako obyvatele ostatních vesnic a měst, vrcholí rozvoj tkalcovství a je možno napočítat až 200 stavů v obci.

Do vsi se ke svým rodinám nevrátilo 40% narukovaných, padlo 5% obyvatel obce. Je vystavěna nemocniční stanice. Po skončení války je postaven a slavnostě odhalen pomník padlých obyvatel, který byl sice po 2. světové válce zdevastován, ale jejž obec spolu s bývalými rodáky v roce l998 upravilo do původní podoby. Údobí mezi světovými válkami bylo ve vsi poznamenáno národnostními spory, které silně ovlivňovala skutečnost, že (ve 30. letech) tu žije 77 Čechů a 862 Němců. Vrcholí 36.rokem. Výstavba opevnění silně zasahuje do života obce a Henleinova propaganda uzavírá údobí před 2.světovou válkou. Ze vsi jsou odsunuti čeští občané, Hitler překračuje polské hranice. Po válce se situace opakuje, je odsunuta většina německých usedlíků, Lichkov je osídlován novými lidmi. Přichází posledních 50 let druhého tisíciletí.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Lichkov (obec) Ústí nad Orlicí(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)