Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihočeský kraj » okres České Budějovice » kostel, kaple, synagoga » Husova kaple - Týn nad Vltavou (kaple)

Husova kaple - Týn nad Vltavou (kaple) [12166]


foto Husova kaple - Týn nad Vltavou (kaple)
    Kaple (foto: Miroslav Bžoch, DiS.) ()

Modlitebna Evangelické církve metodistické byla postavena v Tyršově ulici v roce 1924. 28. října tohoto roku byla slavnostně otevřena. Potřebám evangelické církve slouží dosud.

Týnský sbor jest jedním z nejprvnějších sborů naší církve v Československu. Již v roce 1921 v obci Kolodějích nad Lužnicí bylo zvěstováno Slovo Boží a ke konci téhož roku započato v práci v Týně nad Vltavou. Týnský kraj, ač má tak krásnou historii: bylo zde sídlo Českých bratří, kde sám J. A. Komenský se zdržoval, a v blízkosti i Mistr Jan Hus kázal, je v přítomné době silně katolický. Však i zde jsou duše toužící po světle evangelia... Poslední léta prožili jsme zde krásné duchovní zkušenosti a hlavně to, že nám Pán dal mnohé svědky, kteří na sebe vzali celé Jeho odění... Dnes týnský sbor čítá i s dítkami a členy plnoprávnými 207 členů. Plnoprávný je 61 člen. Kromě těchto 207 členů byli předáni do jiných sborů (přestěhovali se) 74 členové, takže původně měl sbor 281 člena. Radost nám působí Nedělní škola, která má 35 žáků, rozdělených na tři třídy se třemi učiteli. Též nás blaží, že lidé stojící mimo náš sbor vědí, co my chceme, oč nám jde a počínají nás chápat. Vědí, že nám jde jedině o spásu duší v Pánu Ježíši Kristu, aby v Něm poznali svého Spasitele a Knížete pokoje... Známe i své slabiny, zvláště pak svoji vlažnost. Ba, přímo se lekáme, abychom v ní nezůstali. Prosíme, aby život a moc Pána byly ve všech nás, aby to, co je zaseto, dalo užitek stý.

„Metodistická církev postavila v místě, jež je považováno za nejlepší v Týně n/Vltavou, pěkný chrám a večer dne 27. srpna 1924 byly vkládány slavnostním způsobem do základního kamene dokumenty a různé památky. K této slavnosti sjela se celá řada hostů zblízka i dáli, zejména bratr dr. Rawlings, sekretář naší církve, a superintendent misie, bratr J. L. Neill a bratr superintendent J. P. Barták. Město Týn bylo zastoupeno p. starostou Srncem, který též promluvil přiléhavá slova a vyslovil uznání nad činností naší církve. Za Okresní správní komisi tlumočil pozdrav p. předseda Horák, za náboženskou obec izraelskou p. Spät. Před započetím vlastní slavnosti vykonán dr. Rawlingsem křest sv. nemluvňátka, načež následovaly proslovy dr. Rawlingse, br. Bartáka, br. Neilla a různých hostů a bratří, jakož i kazatelů naší církve, kteří přijeli, aby tlumočili pozdrav bratří a sester svých sborů. Zastoupen byl zejména sbor protivínský svým kazatelem bratrem K. Drahorádem, a několika bratřími a sestrami. Bechyňský sbor zastoupen br. kazatelem Horou, sbor v Sedlci bratrem kazatelem Schneiderem. Z Čáslavi přijel bývalý člen představenstva týnského sboru, br. Zloch, jehož upřímná slova mile dojala všechny přítomné. Ač slavnost konána v 7.30 hod. večer na volném prostranství před téměř již dohotoveným Husovým chrámem a trvala až do 11. hodiny, vydrželi účastníci, jejichž počet odhadnut na 1 000 osob, státi až do konce slavnosti...

Dostavil se toužebně očekávaný den, kdy bratři a sestry týnského sboru měli se poprvé shromážditi ve vlastním stánku. Náš památný 28. říjen přinesl tuto toužebně čekanou chvíli, takže jsme mohli Bohu děkovati i za naše národní osvobození , jehož šesté výročí se právě oslavovalo. Průběh slavnosti počal krátkou pobožností v měšťanské škole vykonanou bratrem kazatelem Čadkem. Bylo to rozloučení se s dosavadním útulkem. Po pobožnosti seřadil se průvod hostí a členstva před školou a s praporem v čele ubíral se k nově zbudované Husově kapli. Cestou připojili se k průvodu četní přátelé. Před kaplí zazpívána píseň a odevzdán klíč. Promluvili krajští starší br. D. P. Melson a br. V. Vančura. Vhodnou báseň přednesla žačka Nedělní školy A. Bromová. Následovalo otevření modlitebny a za zvuků chorálu ubírali se věřící dovnitř. V malé chvíli byla prostorná místnost naplněna, takže mnozí pro nedostatek místa museli zůstati před budovou. Po zapění písně „Ó, víro otců“ ujal se úvodní řeči krajský starší br. V. Vančura, který celou slavnost řídil. Po něm promluvil br. supt. D. P. Melson a vzácný host pan ministerský rada Böhm vyslovil své přání k významnému dni. Byly čteny pozdravné přípisy. Panu presidentovi zaslán pozdravný telegram. Krajský starší br. Vančura vyslovil též zaslouženou pochvalu panu staviteli Duškovi za důkladné provedení stavební práce. Dedikační kázání jdoucí od srdce k srdcím přítomných proslovil krajský starší bratr dr. Josef Dobeš na slova Písma: „Vzpomínejte na vůdce své, kteří vám mluvili Slovo Boží, a následujte jejich víry“. Zdařilá slavnost ukončena společným zpěvem a požehnáním. Za týden po této slavnosti založena „Komenského liga mládeže“ a pěvecký kroužek. V přítomné době je zřizována v postranní místnosti kaple čítárna a knihovna. Vděčně vítáme darované knihy a časopisy. Vzdáváme též srdečný dík všem, kteří umožnili postavení této naší Husovy kaple, všem, kdož přispěli na její vnitřní zařízení. Na tomto místě sluší poděkovati i místní školní radě a obci za bezplatné propůjčení, téměř po tři roky, školní místnosti ke shromážděním. Naším přáním je, aby Husova kaple byla místem, kde se bude kázati čisté evangelium, aby byla střediskem mravní a duchovní výchovy. Aby český jih znovu dal světu muže zářící silou a čistotou, jakými byli Hus, Žižka, Chelčický, Štítný aj. Kéž Boží požehnání spočine na týnském sboru, aby veškeré snahy kazatele a všecka práce sboru byla ke slávě Boží a k prospěchu i cti národa!

Od 12. do 21. dubna 1930 knala se v týnském sboru evangelisace, při níž sloužili bratři kazatelé: dr. Josef Dobeš, Václav Hlaváček, Václav Hejlek, Karel Niček a sestra Emilie Dobešová. Ač byl velice špatný čas – po celou dobu evangelisace bylo velmi deštivo – přec účast každodenně byla velká. Byly vyslyšeny modlitby mnohých za požehnání evangelisace. Snad nikdy nebylo v týnském sboru viděti tolik slz a tolik duší volajících po spasení, jako při této evangelisaci. Mnozí z našich členů byli duchovně obživeni a znovu na kolenou zasvětili Pánu svůj život. Též i širší veřejnost ve velkém počtu brala účast na slyšeném evangeliu a mnozí přijali Pána Ježíše za svého Spasitele. Sluší též zaznamenati horlivou činnost starších našeho sboru, kteří všestranně pracovali pro zdar evangelisace. Pěvecký kroužek zpestřil naše večery zpěvem a Misijní spolek žen pečoval o pohoštění těch, kteří nám sloužili Slovem Božím. Kéž by ten duch ohně a zanícení pro věci Boží a záchranu lidských duší zůstal s námi a přinesl v budoucnu mnohé ovoce!


Sdílej s přáteli:  Facebook      Twitter


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku     Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)